Тенденції розвитку університетської освіти в Україні: стан дослідженості (початок ХХІ століття)

Н. О. Терентьєва

Анотація


У статті представлено основні тенденції, які знайшли своє відображення у дисертаційних роботах початку ХХІ ст. та з’ясовано стан дослідженості окресленої проблематики.

Ключові слова


тенденції; тенденції розвитку вищої освіти; тенденції розвитку університетської освіти; університетська освіта; вища освіта

Повний текст:

PDF

Посилання


Антонюк Л.Л. Основні тенденції та стандарти діяльності дослідницьких університетів світового класу / Л.Л. Антонюк [Електронний ресурс] // Університетська освіта. — 2011. — № 1 — Режим доступу : http://kneu.edu.ua/ua/scince/instytut_vyshhoi_osvity/univ_osvita/

Білинська М.М. Державне управління галузевою стандартизацією в умовах реформування вищої медичної освіти в Україні : автореф. дис. … докт. наук з держ. управл. : 25.00.02 / М.М. Білинська; Національна академія державного управління при Президентові України. — Київ, 2005. — [Електронний ресурс] Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua/ard/2005/10mmmou.zip

Марчук А.В. Розвиток вищої освіти у Російській Федерації в контексті європейських інтеграційних процесів : моногр. / А. Марчук ; за ред. С. О. Сисоєвої. — Львів : Українська академія друкарства, 2012. — 328 с.

Мещанінов О.П. Сучасні моделі розвитку університетської освіти в Україні: теорія і практика : автореф. дис. … докт. пед. наук: 13.00.04 / О.П. Мещанінов; Інститут педагогіки і психології професійної освіти АПН України. — К., 2005. — 40 с.

Національна стратегія розвитку освіти в Україні на 2012 — 2021 роки [Електронний ресурс] Режим доступу : http://www.nmu.edu.ua/files/strateg_rozv_2012.pdf

Нова парадигма вищої освіти [Електронний ресурс] Режим доступу : http://ukped.com/statti/zagalna-pedagogika/2254-tendentsiyi-rozvitku-sistemi-vischoyi-osviti.html

Освіта і наука. Засідання уряду. Департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату КМУ [Електронний ресурс] Режим доступу : http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/printable_article?art_id=245571411

Полякова Л.П. Державне управління інформаційно-освітнім середовищем інноваційних університетських комплексів : автореф. дис. ... докт. наук з держ. управл. : 25.00.02 / Л.П. Полякова; Донецький державний університет управління. — Донецьк, 2010. — 40 с. — [Електронний ресурс] Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua/ard/2010/10plpiuk.zip

Сігаєва Л.Є. Тенденції розвитку освіти дорослих в Україні (друга половина ХХ — початок ХХІ століття : автореф. дис. ... докт. пед. наук: 13.00.01 / Л.Є. Сігаєва; Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України. — К., 2010. — 41 с.

Сусловська Т.Є. Організаційно-економічні форми інтернаціоналізації університетської діяльності : автореф. дис... канд. екон. наук: 02.08.00. / Т.Є. Сусловська; ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана». — К., 2011. — 22 с. — [Електронний ресурс] Режим доступу : http://www.kneu.edu.ua/userfiles/diser.../Suslovska.doc

Шинкаренко Л.І. Тенденції розвитку освіти дорослих в Україні (1946 — 2007 рр.) : автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.01 / Л. І. Шинкаренко; Інститут вищої освіти НАПН України. — К., 2010. — 22 с. — [Електронний ресурс] Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua/ard/2010/10shldvu.zip


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.