№ 26 (2017)

Педагогічна освіта: теорія і практика. Педагогіка. Психологія

Збірник наукових праць «Педагогічна освіта: теорія і практика. Психологія. Педагогіка» включено до переліку
наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів
доктора і кандидата наук з педагогіки (Бюлетень ВАК України № 11, 2009 р.) та психології (Бюлетень ВАК України № 7, 2010 р.).

Зміст

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ РОЗВИТКУ СУЧАСНОЇ ПЕДАГОГІКИ

MULTICULTURAL AND INTERCULTURAL CONCEPTS IN EDUCATION PDF PDF (English)
Barbara Grabowska, Lukash Kvadrans
W TROSCE O TOLERANCJĘ W WYCHOWANIU-MYŚLI I PRACA Z DZIECKIEM JANUSZA KORCZAKA PDF PDF (English)
Zbigniew Chodkowski
ПЛЮРАЛИЗМ И МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОСТЬ КАК ПРИНЦИП РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ О КОММУНИКАЦИИ PDF PDF (Русский)
Эмилия Гуцало, Ольга Матьяш
МІЖДИСЦИПЛІНАРНИЙ ПІДХІД ДО ВИВЧЕННЯ ФЕНОМЕНУ ДИТИНСТВА PDF PDF
Ольга Андріївна Козлюк
ВПЛИВ ГЕНДЕРНОЇ ПЕДАГОГІКИ НА ФОРМУВАННЯ КРИТИЧНОГО МИСЛЕННЯ У МІЖДИСЦИПЛІНАРНОМУ АСПЕКТІ PDF PDF
Ольга Володимирівна Мельниченко
ПЕДАГОГІЧНА ДЕКОНСТРУКЦІЯ ПОНЯТТЯ «КОМПЕТЕНТНІСТЬ» PDF PDF
Наталія Вікторівна Ржевська

ПРИКЛАДНІ АСПЕКТИ ПРОФЕСІЙНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ

ФОРМУВАННЯ ТВОРЧОГО МИСЛЕННЯ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ У ПРОЦЕСІ ВИРІШЕННЯ ПЕДАГОГІЧНИХ ЗАДАЧ PDF PDF
Ольга Вікторівна Акімова
ФОРМУВАННЯ ІТ-КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ПІД ЧАС РЕАЛІЗАЦІЇ АДАПТИВНОЇ МОДЕЛІ НАВЧАННЯ PDF PDF
Анна Михайлівна Добровольська
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ ФІЛОМЕНОЛОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ У СТУДЕНТІВ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ PDF PDF
І. М. Д"яченко
ОСВІТНЬО-ВИХОВНЕ СЕРЕДОВИЩЕ ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ЯК ЗАСІБ ПАТРІОТИЧНОГО ВИХОВАННЯ МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ PDF PDF
Олена Петрівна Жаровська
ОСОБЛИВОСТІ СИСТЕМИ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ ЕКОНОМІЧНОЇ ГАЛУЗІ У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ УКРАЇНИ PDF PDF
Алла Анатоліївна Загородня
ФОРМУВАННЯ ФАХОВИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ ПЕДАГОГА У ЗМІСТІ СПЕЦКУРСУ «ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ У ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ» PDF PDF
Ольга Володимирівна Котенко, Юлія Вікторівна Руднік
МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ТА ПРИНЦИПИ УПРАВЛІННЯ ПРОФЕСІЙНИМ РОЗВИТКОМ УЧИТЕЛІВ PDF PDF
Лілія Асхатівна Мартинець
СПЕЦКУРС «ПЕДАГОГІЧНА АКСІОЛОГІЯ» ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ ПРІОРИТЕТНИХ ПЕДАГОГІЧНИХ ЦІННОСТЕЙ МАЙБУТНІХ ВИХОВАТЕЛІВ PDF PDF
Ольга Іванівна Падалка
ПЕДАГОГІЧНА СКЛАДОВА В ПРОГРАМАХ ПІДГОТОВКИ ДОКТОРА ФІЛОСОФІЇ ГАЛУЗІ ЗНАНЬ «ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я» PDF PDF
Мирослава Мирославівна Філоненко, Христина Володимирівна Подковко
DISCUSSION AS THE MEANS OF THE ENGLISH LANGUAGE COMMUNICATIVE COMPETENCE FORMATION PDF PDF (English)
S. Zahorulko, M. Kryvych

НАУКОВІ РОЗВІДКИ МОЛОДИХ ВЧЕНИХ

ЕЛЕКТРОННИЙ ЖУРНАЛ ЯК ЕЛЕМЕНТ СУЧАСНОЇ ІННОВАЦІЙНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ PDF PDF
К. В. Березанська
СУТНІСТЬ, СТРУКТУРА, ФУНКЦІЇ МІЖКУЛЬТУРНОГО ДІАЛОГУ ФАХІВЦЯ ТУРИСТИЧНОЇ СФЕРИ PDF PDF
Л. А. Євдокімова-Лисогор