Редакційна політика

Склад редколегії

Головний редактор: Огнев’юк В.О.Київський університет імені Бориса Грінченка, ректор, доктор філософських наук, професор, академік НАПН України (Україна, м. Київ);

Заступник головного редактора: Хоружа Л.Л.Київський університет імені Бориса Грінченка, завідувач кафедри теорії та історії педагогіки, доктор педагогічних наук, професор (Україна, м. Київ).

                                                Редакційна колегія:

 • Бєлєнька Г. В., Київський університет імені Бориса Грінченка, Педагогічний інститут, заступник директора, доктор педагогічних наук, доцент (Україна, м. Київ);
 • Желанова В. В., Київський університет імені Бориса Грінченка, Педагогічний інститут, професор кафедри теорії та історії педагогіки, доктор педагогічних наук, доцент (Україна, м. Київ);
 • Олексюк О. М., Київський університет імені Бориса Грінченка, Інститут мистецтв, завідувач кафедри теорії і методики музичного мистецтва, доктор педагогічних наук, професор (Україна, м. Київ);
 • Козир М. В., Київський університет імені Бориса Грінченка, Педагогічний інститут, доцент кафедри теорії та історії педагогіки; кандидат педагогічних наук, доцент (Україна, м. Київ) – відповідальний секретар;
 • Лозова О.М., Київський університет імені Бориса Грінченка, Інститут людини; завідувач кафедри практичної психології, доктор психологічних наук, професор (Україна, м. Київ);
 • Міляєва В.Р., Київський університет імені Бориса Грінченка, Інститут людини; завідувач НДЛ культури і лідерства, доктор психологічних наук, доцент (Україна, м. Київ);
 • Сергєєнкова О.П., Київський університет імені Бориса Грінченка, Інститут людини; завідувач кафедри загальної, вікової та педагогічної психології, доктор психологічних наук, професор (Україна, м. Київ);

МІЖНАРОДНА РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ:

 • Кевішас Іонас, Вільнюський едукологічний університет, професор кафедри музики, доктор педагогічних наук, професор (Литва, м. Вільнюс);
 • Суходольська-Кулешова Л.В., Російська академія освіти, головний спеціаліст Відділення філософії освіти і теоретичної педагогіки, доктор педагогічних наук, професор (Росія, м. Москва);
 • Огродська-Мазур Є., Сілезький університет в Катовіце, заступник декана факультету етнології та наук про освіту, доктор хабілітований, професор;
 • Хольц К., Гейдельберзький університет освіти, професор спеціальної педагогіки та психології, доктор наук, почесний професор Київського університету імені Бориса Грінченка (Німеччина, м. Берлін);
 • Броніслава Касачова, професор кафедри початкової та дошкільної освіти Педагогічного факультету Університету Матея Бела (Словацька Республіка).

Етична політика журналу

Редакційна політика електронного наукового фахового видання «Педагогічна освіта: Теорія і практика. Психологія. Педагогіка» спрямована на дотримання етичних норм, прийнятих міжнародною науковою спільнотою. Діяльність редакційної колегії у цьому напрямі спирається на рекомендації Комітету з видавничої етики (Committee on Publication Ethics), а також на цінний досвід авторитетних міжнародних журналів та видавництв.

Важливою умовою прийняття статті до друку є наявність нових оригінальних наукових результатів, які раніше ніде не публікувалися.

У разі, якщо матеріали вже було опубліковано раніше, автор повинен надати редакції бібліографічну довідку про попередні публікації та обґрунтувати актуальність публікації нового варіанту, пояснивши характер доповнень і змін, внесених до останнього варіанту статті.

Будь-які суперечливі питання (фінансові, академічні, особисті та ін.) уважно розглядаються членами редакційної колегії. У разі підтвердження підозр, пов'язаних з можливим плагіатом або фальсифікацією результатів, стаття беззастережно відхиляється.

Журнал дозволяє авторам зберігати авторські права без обмежень.

Усі взаємовідносини з питань видавничої етики, що виникають між авторами та редакційною колегією видання і не врегульовані цим документом, регулюються міжнародними загальноприйнятими стандартами COPE (Committee on Publication Ethics).

Політика рецензування

Рецензування проходять всі статті, які надійшли до редакційної колегії. Процедура рецензування орієнтована на максимально об’єктивну оцінку змісту наукової статті, визначення її відповідності вимогам журналу та передбачає всебічний аналіз переваг та недоліків матеріалів статті. До друку приймаються лише ті статті, що є цінними з наукової точки зору та сприяють вирішенню актуальних освітніх проблем та завдань.

Етапи рецензування:

 1. Автор надає до редакційної колегії статтю, яка відповідає вимогам журналу.
 2. Перевірка статті на антиплагіат. Для всіх статей, що надаються на рецензування, визначається ступінь унікальності авторського тексту за допомогою відповідного програмного забезпечення.
 3. Всі рукописи, які надходять до редакційної колегії спрямовуються за профілем дослідження двом рецензентам. Призначає рецензентів Головний редактор журналу. За рішенням Головного редактору журналу окремі статті видатних вчених, а також спеціально запрошені статті можуть бути звільнені від стандартної процедури рецензування.
 4. Для проведення рецензування статей у якості рецензентів можуть виступати як члени редакційної колегії наукового журналу, так і сторонні висококваліфіковані фахівці, які володіють глибокими професійними знаннями й досвідом роботи за конкретним науковим напрямком.
 5. Рецензент, як правило, протягом 14 діб робить висновок про можливість друкування статті (заповнює стандартизовану форму, яка містить підсумкові рекомендації).
 6. Рецензування проводиться конфіденційно за принципами double-blind рецензування (двостороннє "сліпе" рецензування, коли ні автор, ні рецензент не знають один про одного). Взаємодія між автором та рецензентами відбувається через випускаючого редактора журналу.
 7. Якщо рецензент вказує на необхідність внесення до статті певних коректив, стаття направляється автору з пропозицією врахувати зауваження при підготовці оновленого варіанту статті або аргументовано їх спростувати. До переробленої статті автор додає листа, який містить відповіді на всі зауваження та пояснює всі зміни, які було зроблено у статті. Виправлений варіант повторно надається рецензенту для прийняття рішення й підготовки мотивованого висновку про можливість публікації.
 8. Остаточне рішення щодо можливості та доцільності публікації приймається Головним редактором, а при необхідності – засіданням редакційної колегії в цілому.

Головною метою процедури рецензування є усунення випадків недоброякісної практики наукових досліджень та забезпечення узгодження й додержання балансу інтересів авторів, читачів, редакційної колегії, рецензентів та установи, у якій виконувалось дослідження. Рецензенти оцінюють теоретико-методологічний рівень статті, її практичну цінність та наукову значущість. Окрім того рецензентами визначається відповідність статті принципам етики у наукових публікаціях та надаються рекомендації щодо усунення випадків їх порушення.

Захист прав авторів

Рецензенти повідомляються про те, що направлені ним рукописи є інтелектуальною власністю авторів та відносяться до тих відомостей, що не підлягають розголошенню. Рецензентам не дозволяється робити копії наданої на рецензування статті або використовувати матеріали статті до її опублікування.

Рецензування відбувається на засадах конфіденційності, коли інформація щодо статті (строки отримання, зміст, етапи та особливості рецензування, зауваження рецензентів та остаточне рішення щодо опублікування) не повідомляється нікому окрім авторів та рецензентів. Порушення даної вимоги можливо лише у разі наявності ознак або заяви щодо недостовірності чи фальсифікації матеріалів статті. За згодою (бажанням) авторів та рецензентів разом зі статтею можуть друкуватися зауваження рецензентів. У будь-якому разі автору рецензованої роботи надається можливість ознайомитися з текстом рецензії, зокрема якщо він не згоден з висновками рецензента.

Політика відкритого доступу

Електронне фахове наукове видання «Педагогічна освіта: Теорія і практика. Психологія. Педагогіка» є журналом відкритого доступу. Всі статті вільні для перегляду, читання, завантаження та друку.