ДІАГНОСТУВАННЯ ПЕДАГОГІВ ЯК ОСНОВНА ЗАСАДА МЕТОДИЧНОГО СУПРОВОДУ ОРГАНІЗАЦІЇ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ В ЗАКЛАДІ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

Автор(и)

  • О. Коваленко кандидат педагогічних наук, доцент, Київський університет імені Бориса Грінченка, вул. Бульварно-Кудрявська, 18/2, 04053, м.Київ, Україна

Анотація

Устатті, наосновіопрацюваннятлумачнихсловників, енциклопедій, довідниківтощо, представ- лена дефінітивна характеристика основних понять дослідження «діагноз», «діагностування»,

«педагогічне діагностування», «діагностика педагогічної діяльності» та охарактеризовано зна- чення діагностування педагогів як основної засади методичного супроводу організації освітнього процесу в закладі дошкільної освіти. Представлено ретроспективний огляд використання діа- гностування в педагогіці. Подано цитування нормативно-правових документів з питань освіти щодо організації методичного супроводу на діагностичних засадах. Представлені результати опрацювання психолого-педагогічних досліджень щодо діагностування у вітчизняній і зарубіжній педагогіці. Подана класифікація методів діагностування (спостереження, самоаналіз і самоо- цінка, анкетування, заповнення діагностичних карт тощо) та її принципів. Окреслені методичні рекомендації щодо використання діагностування педагогів як основної засади методичного супроводу освітнього процесу у закладі дошкільної освіти.

Посилання

Академічний тлумачний словник української мови (1970-1980) URL: http://sum.in.ua/s/diaghnoz (дата звернення 11.02.2021 р.).

Бєлкін А.С. Теорія і методика педагогічної діагностики відхилень у поведінці школярів: Дис. д-ра пед. наук. / А.С. Бєлкін — М., 1980. — 580 с.

Битинас Б.П. Педагогическая диагностика: сущность, функции, перспективы / Б.П. Битинас, Л.И. Катаева. // Сов. педагогика. 1994. — №7.

Всеукраїнський партнерський форум «Освіта України 2021: стратегічні цілі та пріоритет- ні напрями» (09.02.2021р.) URL: https://www.youtube.com/watch?v=QLGkzN602n8 (дата звернення 15.02.2021 р.)

Діагностування в системі внутрішкільної методичної роботи: Сб. метод. рекомендації для за- ступників директорів школи з навчально-виховної та методичної роботи / Сост. Кучерова Г. М. — Житомир, 2008.

Закон України «Про освіту» URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19#Text (дата звернен- ня 28.02.2021 р.).

Енциклопедія освіти / Акад. пед. наук України; гол. ред. В.Г.Кремень. К. Юрінком Інтер, 2008. 1040 с.

Ингенкамп К. Педагогическая диагностика: пер. с нем. / К.Ингенкамп. — М.: Педагогика, 1991. 240 с.

Конаржевский Ю.А. Педагогический анализ учебно-воспитательного процесса и управление школой / Ю.А.Конаржевський. М.: Педагогический поиск, 1997. 79 с.

Краткая медицинская энциклопедия: в 3-х т. АМН СССР.-гл. ред. Б.В.Петровский. 2-е изд. М: Сов. энциклопедия. Т.1. 1989. 624 с.

Мартиненко С.М. Основи діагностичної діяльності вчителя початкової школи: навчально-ме- тодичний посібник / С. М. Мартиненко. К. : Київський університет імені Бориса Грінченка, 2010. С. 69–84.

Пономаренко Т. О. Культуровідповідне управління якістю дошкільної освіти : навч.- метод. по- сібник для управлінців у галузі дошкільної освіти, студентів вищ. навч. закладів, аспірантів, викла- дачів / Т. О. Пономаренко. Луганськ: Альма-матер, 2006. 230 с.

Примірне положення про методичний кабінет закладу дошкільної освіти (2018 р.) URL: https:// osvita.ua/legislation/doshkilna-osvita/60597/ (дата звернення 14.02.2021 р.).

Про планування освітнього процесу в дошкільному навчальному закладі- інструктивно-мето- дичний лист МОН України (2002 р.) URL: https://ips.ligazakon.net/document/MUS19329 (дата звер- нення 16.02.2021 р.).

Педагогічна діагностика. Методичні рекомендації / Укл. В. Уруський, 2013. URL: http://bcmc. kiev.ua/docs/peddiagnostika.pdf (дата звернення 07. 02.2021 р.)

Рекомендації щодо організації і проведення методичної роботи з педагогічними кадрами в систе- мі післядипломної педагогічної освіти — лист МОН України 2002 р. URL: http://mon.gov.ua/activity/ education/doshkilna/norm-baza.html (дата звернення 04.02.2021 р.).

Старченко К.М. Технологія управлінської діяльності / Старченко К.М., Пуцов В.І., Гадзецький Б.В. К.,2002.

Цехмістрова Г. С. Управління в освіті та педагогічна діагностика : навч. посібник для студ. вищ. навч. закладів / Г. С. Цехмістрова, Н. А. Фоменко. К.: Вид. Дім «Слово», 2005. 280 с.

REFERENCES

Akademichny`j tlumachny`j slovny`k ukrayins`koyi movy` (1970-1980) [Academic explanatory dictionary of the Ukrainian language] URL:

http://sum.in.ua/s/diaghnoz (data zvernennya 11.02.2021 ) (ukr).

Byelkin A.S. (1980) Teoriya i metodyka pedahohichnoyi diahnostyky vidkhylen’ u povedintsi shkolyariv: Dys. d-ra ped. Nauk [Theory and methodology of pedagogical diagnostics of deviations in the behavior of schoolchildren: Dis. Dr. ped. sciences] M., 580 (rus).

Bytynas B.P., Kataeva L.I. (1994) Pedahohycheskaya dyahnostyka: sushhnost, funkcyy, perspektyvy [Pedagogical diagnostics: essence, functions, perspectives] Sov. pedahohyka. №7 (rus).

Vseukrayins’kyy partners’kyy forum Osvita Ukrayiny 2021: stratehichni tsili ta priorytetni napryamy [All-Ukrainian Partnership Forum Education of Ukraine 2021: Strategic Goals and Priorities] (09.02.2021) URL: https://www.youtube.com/watch?v=QLGkzN602n8(data zvernennya 15.02.2021) (ukr).

Diahnostuvannya v systemi vnutrishkil’noyi metodychnoyi roboty: Sb. metod. Rekomendatsiyi dlya zastupnykiv dyrektoriv shkoly z navchal’no-vykhovnoyi ta metodychnoyi roboty [Diagnosis in the system

of in-school methodical work: Sat. method. recommendations for deputy principals of the school on educational and methodical work] Sost. Kucherova H. M., Zhytomyr, 2008 (ukr).

Zakon Ukrayiny Pro osvitu [Law of Ukraine On Education] URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/ show/2145-19#Text (data zvernennya 28.02.2021) (ukr).

Entsyklopediya osvity [Encyclopedia of Education] (2008)/ Akad. ped. nauk Ukrayiny; hol. red. V.H.Kremen’. K. Yurinkom Inter, 1040 (ukr).

Ynhenkamp K. (1991) Pedahohycheskaya dyahnostyka: per. s nem. [Pedagogical diagnostics] M., Pedahohyka, 240 (rus).

Konarzhevskyj Yu.A. (1997) Pedahohycheskyj analyz uchebno-vospytatel»noho processa y upravlenye shkoloj [Pedagogical analysis of the educational process and school management ] M., Pedahohycheskyj poysk, 79 (rus).

Kratkaya medycynskaya эncyklopedyya [Brief Medical Encyclopedia] (1989) v 3-x t. A M N SSSR. hl. red. B.V.Petrovskyj. 2-e yzd. M: Sov. эncyklopedyya.- T.1, 624 (rus).

Martynenko S.M. (2010) Osnovy diahnostychnoyi diyal’nosti vchytelya pochatkovoyi shkoly: navchal’no-metodychnyy posibnyk [Fundamentals of diagnostic activities of primary school teachers] K., Kyyivs’kyy universytet imeni Borysa Hrinchenka, 69–84 (ukr).

Ponomarenko T. O. (2006) Kul’turovidpovidne upravlinnya yakistyu doshkil’noyi osvity [Culturally appropriate quality management of preschool education] navch.-metod. posibnyk dlya upravlintsiv u haluzi doshkil’noyi osvity, studentiv vyshch. navch. zakladiv, aspirantiv, vykladachiv, Luhans’k, Al’ma- mater, 230 (ukr).

Prymirne polozhennia pro metodychnyi kabinet zakladu doshkilnoi osvity [Approximate provision on the methodical office of the preschool institution] (2018), URL: https://osvita.ua/legislation/doshkilna- osvita/60597/ (data zvernennia 14.02.2021) (ukr).

Pro planuvannia osvitnoho protsesu v doshkilnomu navchalnomu zakladi instruktyvno-metodychnyi [About planning of educational process in preschool educational institution] lyst MON Ukrainy (2002) URL: https://ips.ligazakon.net/document/MUS19329 (data zvernennia 16.02.2021) (ukr).

Pedahohichna diahnostyka [Pedagogical diagnostics] (2013) Metodychni rekomendatsiyi. Ukl.

V. Urus’kyy, URL: http://bcmc.kiev.ua/docs/peddiagnostika.pdf (data zvernennia 07.02.2021) (ukr).

Starchenko K.M., Putsov V.I., Hadzets’kyy B.V (2002) Tekhnolohiya upravlins’koyi diyal’nosti [Management technology], K. (ukr).

Tsekhmistrova H. S., Fomenko N.A. (2005) Upravlinnya v osviti ta pedahohichna diahnostyka [Management in education and pedagogical diagnostics]: navch. posibnyk dlya stud. vyshch. navch. zakladiv K., Vyd. Dim Slovo, 280 (ukr).

Downloads

Опубліковано

2021-11-30

Як цитувати

Коваленко, О. (2021). ДІАГНОСТУВАННЯ ПЕДАГОГІВ ЯК ОСНОВНА ЗАСАДА МЕТОДИЧНОГО СУПРОВОДУ ОРГАНІЗАЦІЇ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ В ЗАКЛАДІ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ. Педагогічна освіта: Теорія і практика. Психологія. Педагогіка., (36 (2), 77-83. вилучено із https://pedosvita.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/view/313

Номер

Розділ

ПРИКЛАДНІ АСПЕКТИ ПРОФЕСІЙНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ