Інформація для авторів

» Реквізити на оплату статей

ВИМОГИ ДО СТАТЕЙ У НАУКОВИЙ ЗБІРНИК

 

Збірник наукових праць «Педагогічна освіта: теорія і практика. Педагогіка. Психологія» затверджений як фахове видання з психологічних наук (Бюлетень ВАК України, 2010, № 7), педагогічних наук (Наказ МОН України №747 від 13.07.2015 "Про затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства щодо діяльності спеціалізованих вчених рад від 30 червня 2015 року. Додаток 17) виходить два рази на рік.

Починаючи з 2014 року (з № 21) передбачено друкування за такими напрямами:

Педагогічні науки:

–         методологічні основи педагогічної освіти;

–         історія вітчизняної та зарубіжної педагогічної думки;

–         педагогічна компаративістика;

–         педагогічна інноватика;

–         соціальна педагогіка;

Психологічні науки:

–         теоретичні основи психології;

–         практика психологічної допомоги.

 

Відповідальний за відбір статей – Козир Маргарита Валентинівна, кандидат педагогічних наук, доцент.

Вимоги щодо оформлення статті:

1. Автори надсилають:

а) на електронну пошту журналу pedosvita@kubg.edu.ua відредагований текст статті, що відповідають п. 3, 4 (без нумерації сторінок), довідка про автора, сканкопії рецензій (витягу з протоколу засідання кафедри) з рекомендацією до друку (див. чинні вимоги до рецензування);

б) поштою один роздрукований примірник за підписом автора, довідка про автора, оригінал рецензії (витягу з протоколу) на адресу: 04212, м. Київ, вул. М. Тимошенка, 13-б, к. 302, кафедра теорії та історії педагогіки.

2. Обсяг статті – від 0,33 до 0,55 авторських аркушів (1 авт. арк. – 40000 знаків), анотації українською, російською, англійською мовами (обсяг кожної до 1000 знаків) (див. п. 4).

3. Вимоги щодо змісту статті:

а) стаття повинна відповідати тематиці збірника та сучасному стану науки;

б) структура статті має відповідати вимогам Постанови ВАК України за № 705/1 від 15.01.2003 р., а саме обов'язково вміщувати такі змістові компоненти: а) постановка проблеми у загальному вигляді та її зв'язок із важливими науковими чи практичними завданнями; б) аналіз останніх досліджень і публікацій, у яких започатковано розв'язання означеної проблеми; в) формулювання цілей статті (мета, завдання, методи, методологія); г) виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів; д) висновки з даного дослідження (відповідно до поставлених завдань) і перспективи подальших розвідок у даному напрямі. Зауважимо, що назва вказаних структурних компонентів статті в тексті не вказується. У разі невиконання або часткового виконання цієї вимоги матеріали розглядатися не будуть.

4. Технічні вимоги щодо оформлення статті:

а) текст подається у текстовому редакторі МS Word OC Windows (версія не нижче 6.0) через одинарний інтервал, шрифт Тimes New Romen, кегль 14, абзац 1 см, всі поля – 2 см;

б) стаття повинна містити номер УДК, який слід вказувати у лівому верхньому куті першого аркуша статті;

в) порядок розташування матеріалу: у правому верхньому куті вказати прізвище та ініціали, науковий ступінь, вчене звання і місце роботи автора. Назва статті друкується великими літерами симетрично до тексту. Під назвою подається анотації українською, російською та англійською мовами з обов’язковим перекладом назви статті та ПІБ автора (основні позиції статті) та ключовими словами (5-10), за якими розміщується текст статті. Схеми та малюнки прив'язувати до тексту та групувати у відповідному масштабі;

г) цитування оформлюється у тексті в круглих дужках із зазначенням ПІБ автора та року видання друкованої праці, напр.: (В.  Кремень, 2005), посилання на цитовані джерела оформлюються у тексті в квадратних дужках, де перша цифра – номер джерела у списку літератури, а друга – номер сторінки. Номер джерела і номер сторінки відділяються комою, номери джерел – крапкою з комою, напр.: [1, 95-96] [2; 5; 7].

Після статті подається список джерел в алфавітному порядку за наскрізною нумерацією відповідно до чинних вимог; публікації латиницею розташовуються після видань, надрукованих кирилицею та їх переклад (див. чинні вимоги до оформлення списку використаних джерел).

д) резюме англійською мовою (2000 знаків) має бути розміщено після списку джерел. Належить застосовувати синтаксичні конструкції, притаманні мові ділових документів, стандартизовану термінологію, уникаючи маловідомих термінів та складних граматичних зворотів. Комп’ютерні переклади не приймаються.

5. Довідка про автора надається за зразком: прізвище, ім’я, по батькові; науковий ступінь; вчене звання; повна назва місця роботи, посада; домашня адреса; телефон (факс), мобільний телефон; E-mail (обов’язково для своєчасного отримування необхідної інформації); Пересилка збірника: так, ні.

6. Вимоги до наукового рецензування:

а) автори рукописів, які не мають наукового ступеня, повинні подати розгорнуту рецензію доктора наук (педагогічних / психологічних залежно від тематичного напряму статті), завірену в установленому порядку; і висновок організації чи установи (із зазначенням № протоколу та дати) щодо рекомендацій рукопису до друку, підготовлений у встановленому порядку;

б) автори рукописів, які мають науковий ступінь, подають висновок організації чи установи.

УВАГА: За достовірність фактів, цитат, імен, назв та інших відомостей відповідальність несуть автори публікацій.

Статті, які не відповідають зазначеним вище вимогам, редколегією не розглядаються.

Відібрані за технічної відповідності статті підлягають подальшому науковому рецензуванню.

З повагою, редакційна колегія.