Політика рецензування

ПРОЦЕДУРА РЕЦЕНЗУВАННЯ

Рецензування проходять всі статті, які надійшли до редакційної колегії. Процедура рецензування орієнтована на максимально об’єктивну оцінку змісту наукової статті, визначення її відповідності вимогам журналу та передбачає всебічний аналіз переваг та недоліків матеріалів статті. До друку приймаються лише ті статті, що є цінними з наукової точки зору та сприяють вирішенню актуальних освітніх проблем та завдань.

ПРОЦЕС рецензування 

  1. Автор надає до редакційної колегії статтю, яка відповідає вимогам політики збірнику і правилам підготовки статей до видання. Рукописи, які не відповідають прийнятим вимогам, не допускаються до подальшого розгляду, про що повідомляються їх автори.
  2. Перевірка статті на антиплагіат. Для всіх статей, що надаються на рецензування, визначається ступінь унікальності авторського тексту за допомогою відповідного програмного забезпечення.
  3. Відповідальний секретар проводить попередню оцінку статей, що надійшли до редакції, відповідності їх змісту профілю і тематиці збірника, направляє для рецензування
  4. Усі матеріали, які пройшли редакційну перевірку, надсилаються 2 незалежним рецензентам.
  5. Рецензент, як правило, протягом 14 діб робить висновок про можливість друку статті. Терміни рецензування можуть у кожному окремому випадку змінюватися з урахуванням створення умов для максимально об'єктивної оцінки якості наданих матеріалів, але не повинні перевищувати 1 календарного місяця.
  6. Рецензія надається автору (авторам) в друкованому вигляді. Рецензія може бути також спрямована по електронній пошті з повідомленням про прочитання повідомлення. Фактом ознайомлення при цьому вважається підтвердження автором (авторами) факту отримання рецензії.
  7. Автор статті може уявити мотивовану незгоду з результатами рецензування. Рішення про подальше рецензування статті приймається відповідальним редактором або заступником відповідального редактора.
  8. У разі згоди із зауваженнями рецензента автори статті вправі внести в неї зміни і подати статтю повторно. Авторам рекомендується представити також письмову відповідь на зауваження рецензента. При цьому процедура рецензування повторюється. Датою надходження статті до редакції вважається дата її останнього подання після правки.

При незначних зауваженнях, які потребують тільки редакторських правок, і за згодою авторів, може бути прийнято рішення про прийом статті для опублікування.

 

Головною метою процедури рецензування є усунення випадків недоброякісної практики наукових досліджень та забезпечення узгодження й додержання балансу інтересів авторів, читачів, редакційної колегії, рецензентів та установи, у якій виконувалось дослідження. Рецензенти оцінюють теоретико-методологічний рівень статті, її практичну цінність та наукову значущість. Окрім того рецензентами визначається відповідність статті принципам етики у наукових публікаціях та надаються рекомендації щодо усунення випадків їх порушення.


Захист прав авторів

Рецензенти повідомляються про те, що направлені ним рукописи є інтелектуальною власністю авторів та відносяться до тих відомостей, що не підлягають розголошенню. Рецензентам не дозволяється робити копії наданої на рецензування статті або використовувати матеріали статті до її опублікування.

Рецензування відбувається на засадах конфіденційності, коли інформація щодо статті (строки отримання, зміст, етапи та особливості рецензування, зауваження рецензентів та остаточне рішення щодо опублікування) не повідомляється нікому окрім авторів та рецензентів. Порушення даної вимоги можливо лише у разі наявності ознак або заяви щодо недостовірності чи фальсифікації матеріалів статті. За згодою (бажанням) авторів та рецензентів разом зі статтею можуть друкуватися зауваження рецензентів. У будь-якому разі автору рецензованої роботи надається можливість ознайомитися з текстом рецензії, зокрема якщо він не згоден з висновками рецензента.

 

Періодичність публікації

Фахове видання «Педагогічна освіта: теорія і практика. Психологія. Педагогіка» виходить 2 рази на рік.

Прийом статей відбувається постійно.