ДІЯЛЬНІСТЬ ІНСТИТУТІВ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ВЧИТЕЛІВ УКРАЇНИ В 50—60-і роки ХХ століття

Автор(и)

  • Віталія Володимирівна Примакова Комунальний вищий навчальний заклад «Херсонська академія неперервної освіти» Херсонської обласної ради

Ключові слова:

підвищення кваліфікації вчителів, післядипломна педагогічна освіта, вчителі початкових класів, тенденції розвитку

Анотація

Стаття присвячена розгляду проблеми розвитку післядипломної освіти вчителів початкових класів в Україні впродовж 50—60-х років ХХ століття; в ній схарактеризовано особливості діяльності закладів підвищення кваліфікації педагогічних кадрів у вказаний період; проаналізовано
структуру, зміст і специфіку вдосконалення вчителів початкової ланки шкільної освіти; простежено суттєві зміни, що відбувалися в освітній галузі тих років та впливали на професійний розвиток фахівців у післядипломний період. На основі аналізу опублікованих нормативно-правових, архівних і наративних джерел зроблено спробу визначити основні тенденції розвитку післядипломної освіти вчителів початкових класів в Україні вказаного періоду та простежити їх трансформацію на сучасному етапі.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Віталія Володимирівна Примакова, Комунальний вищий навчальний заклад «Херсонська академія неперервної освіти» Херсонської обласної ради

кандидат педагогічних наук

Посилання

Березівська Л.Д. Реформування шкільної освіти в Україні у ХХ столітті : монографія / Лариса Дмитрівна Березівська. — К. : Богданова А.М., 2008. — 406 с.

Закон про зміцнення зв’язку школи з життям і про дальший розвиток системи народної освіти в Українській РСР. — К. : Рад. шк., 1959. — 26 с.

Історія Полтавського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти ім. М.В. Остроградського, 1940—2010 [Текст] / [Зелюк В.В. та ін. ; упоряд. : Деменко О.О. та ін.; редкол. : В.В. Зелюк (голова редкол.)]. — Полтава : ПОІППО, 2010. — 573 с.

Крисюк С.В. Становлення та розвиток післядипломної освіти педагогічних кадрів в Україні (1917–1995 рр.) : Автореф. дис. ... д-ра. пед. наук: 13.00.04 / Київ. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 1996. — 48 с.

Кузьмінський А.І. Теоретико-методологічні засади післядипломної педагогічної освіти в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня доктора пед. наук : спец. 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти» / А.І. Кузьмінський. — К., 2003. — 42 c.

Медвідь Л.А. Історія національної освіти і педагогічної думки в Україні / Л.А. Медвідь. — К. : Вікар, 2003. — 335 с.

Пашков В.В. Філософія післядипломної педагогічної освіти : монографія / В.В. Пашков. — Запоріжжя : «Просвіта». — 2012. — 288 с.

Про заходи дальшого поліпшення роботи середньої загальноосвітньої школи в УРСР // Зб. наказів та інструкцій м-ва освіти УРСР. — 1966. — № 1. — С. 2–8.

Про Національну стратегію розвитку освіти в Україні на період до 2021 року // Інформаційний бюлетень «Офіційний вісник Президента України». — 2013. — № 17 (246). — С. 31–43.

Стенограма Республіканської наради активу працівників народної освіти УРСР про завдання по виконанню постанови ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР від 10 листопада 1966 р. № 87 «Про заходи дальшого поліпшення роботи середньої школи». 28–29 березня 1967 р. // Ф. 166, оп. 15, спр. 5387,

арк.

Downloads


Переглядів анотації: 254

Опубліковано

2015-04-15

Як цитувати

Примакова, В. В. (2015). ДІЯЛЬНІСТЬ ІНСТИТУТІВ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ВЧИТЕЛІВ УКРАЇНИ В 50—60-і роки ХХ століття. Педагогічна освіта: Теорія і практика. Психологія. Педагогіка., (21). вилучено із https://pedosvita.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/view/26

Номер

Розділ

Історія вітчизняної та зарубіжної педагогічної думки