НАПРЯМИ ФУНДАМЕНТАЛІЗАЦІЇ ІСТОРИКО-ПЕДАГОГІЧНИХ ЗНАНЬ СУЧАСНИХ СТУДЕНТІВ

Автор(и)

  • Віта Вадимівна Садова Криворізький педагогічний інститут ДВНЗ «Криворізький національний університет», доцент

Ключові слова:

змістово-процесуальний підхід, фундаменталізація, професійна підготовка, історико-педагогічні знання, напрями фундаменталізації

Анотація

Стаття містить характеристику феномену фундаменталізації історико-педагогічних знань студентів. Визначаються взаємозв’язки фундаменталізації історико-педагогічних знань та якості професійної підготовки майбутнього педагога, окреслюються основні й допоміжні
напрями фундаменталізації історико-педагогічних знань у навчальному процесі вищої педагогічної школи. Автор наполягає, що класичне положення про провідну роль теоретичної підготовки у вищому навчальному закладі повинно бути домінантним. Фундаментом професійної підготовки майбутнього професіонала у вищій школі є фундаментальні науково-теоретичні знання, на ґрунті засвоєння яких формуються професійні уміння та навички, досвід професійно орієнто-
ваної поведінки, професійно-ціннісні норми.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Віта Вадимівна Садова, Криворізький педагогічний інститут ДВНЗ «Криворізький національний університет», доцент

кандидат педагогічних наук

Посилання

Бордовська Н.В. Педагогика / Н.В. Бордовська, А.А. Реан. — СПб. : Питер, 2000. — 304 с.

Великий тлумачний словник сучасної української мови / Уклад. і гол. ред. В.Т. Бусел. — К.; Ірпінь : ВТФ «Перун», 2003. — 1440 с.

Гессен С.И. Основы педагогики. Введение в прикладную філософю / Сергей Иосифович Гессен. — М. : «Школа-Пресс», 1995. — 448 с.

Ильясов И.И. Структура процесса учения / Илья Имранович Ильясов. — М. : Изд-во МГУ, 1986. — 198 с.

Кендрик Дж. Совокупный капитал США и его формирование / Дж. Кендрик. — Режим доступу : http://www.forexprom.ru/kapital022.html

Кобыляцкий И.И. Основы педагогики высшей школы / Иван Иванович Кобыляцкий. — К.-Одесса : Высшая школа, 1978. — 287 с.

Коменский Я.А. Велика дидактика / Я.А. Коменський // Історія зарубіжної педагогіки. Хрестоматія. — К. : Центр навчальної літератури, 2006. — С. 101–155.

Кондрашова Л.В. Содержательно-процессуальный подход в повышении уровня профессионализма современного учителя / Л.В. Кондрашова // Славянская педагогическая культура. — 2011. — № 10. — С. 107—110.

Костікова І.І. Моніторинг якості професійної підготовки студентів різними методами педагогічного дослідження / І.І. Костікова // Вища Освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору. — 2010. — Том ІІ (20). — С. 148—153.

Краевский В.В. Методология педагогического исследования : пособие для педагога-исследователя / Володар Викторович Краевський. — Самара, 1994. — 112 с.

Кремень В.Г. Філософія освіти ХХІ століття / В.Г. Кремень // Освіта України. — 2002. — 28 грудня. — С. 3.

Кузьмина Н.В. Понятие «педагогическая система» и критерии её оценки / Н.В. Кузьмина // Методы системного педагогического исследования; [под ред. Н.В. Кузьминой]. — Л. : Изд-во Ленингр. гос. ун-та, 1980. — 172 с.

Кузьмінський А.І. Педагогіка вищої школи : навч. посіб. / Анатолій Іванович Кузьмінський. — К. : Знання, 2005. — 486 с.

Лекції з педагогіки вищої школи : навч. пос. / За ред. В.І. Лозової. — Х. : ОВС, 2006. — 496 с.

Лихачёв Д.С. Декларация прав культуры / Дмитрий Сергеевич Лихачёв. — СПб, 1996.

Основы дидактики / Под ред. Б.П. Есипова. — М. : Просвещение, 1967. — С. 5—127.

Песталоцци И.Г. Избранные педагогические произведения в трех томах / Иоган Генрих Песталоцци. — Т. 2. — М. : Изд-во Академии педагогических наук РСФСР, 1963. — 563 с.

Руссо Ж.-Ж. Еміль, або Про виховання / Ж.-Ж. Руссо. // Історія зарубіжної педагогіки. Хрестоматія. — К. : Центр навчальної літератури, 2006. — с. 209—276.

Силагадзе З. Зачем нужна фундаментальная наука / З. Силагадзе, К. Филипчук // Троицкий вариант. — 2010. — № 63. — С. 4.

Фіцула М.М. Педагогіка вищої школи : навч. посіб. / Михайло Миколайович Фіцула. — К. : Академвидав, 2010. — 456 с.

Стандарти вищої освіти вищих навчальних закладів / Закон України «Про вищу освіту». — Розділ 3. — Режим доступу : http://vnz.org.ua/zakonodavstvo/111-zakon-ukrayiny-pro-vyschu-osvitu?

Downloads


Переглядів анотації: 178

Опубліковано

2015-04-15

Як цитувати

Садова, В. В. (2015). НАПРЯМИ ФУНДАМЕНТАЛІЗАЦІЇ ІСТОРИКО-ПЕДАГОГІЧНИХ ЗНАНЬ СУЧАСНИХ СТУДЕНТІВ. Педагогічна освіта: Теорія і практика. Психологія. Педагогіка., (21). вилучено із https://pedosvita.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/view/33