СУТНІСТЬ ТА СТРУКТУРА ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ДО ПАРТНЕРСЬКОЇ ВЗАЄМОДІЇ В ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ

Автор(и)

  • М. Єпіхіна доцент кафедри дошкільного та початкового навчання Навчально-наукового інституту педагогіки і психології ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка», кандидат педагогічних наук https://orcid.org/0000-0003-0199-8186

DOI:

https://doi.org/10.28925/2311-2409.2022.386

Анотація

У статті констатовано необхідність і доцільність формування готовності майбутнього вчителя до партнерської взаємодії на етапі професійної підготовки у закладах вищої освіти. Проаналізовано варіатив наукових підходів щодо визначення поняття «готовність майбут- нього вчителя до партнерської взаємодії в початковій школі», представлено авторську дефіні- цію зазначеного феномену. Обґрунтовано та визначено структурні компоненти готовності майбутнього вчителя до партнерської взаємодії в початковій школі, що містить такі компо- ненти, як-от: мотиваційно-ціннісний (мотиви, потреби до партнерської взаємодії, загально- людські та освітні цінності), когнітивний (знання про партнерську взаємодію з учасниками освітнього процесу, його сутність, структуру, критерії та рівні сформованості, технології вза- ємодії), праксіологічний (комунікативні та організаторські уміннями, що реалізуються у процесі партнерської взаємодії; уміння впроваджувати ефективні стратегії, технології, форми і засоби партнерської взаємодії; уміння здійснювати рефлексивний аналіз своєї діяльності та партнерів).

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Бірко Н. Партнерська взаємодія в системі інклюзивної освіти. Humanitarium. 2018. Т. 43. Вип. 2. С. 7-16.

Гармаш Т. А. Готовність до професійної діяльності як передумова ефективної управлін- ської діяльності майбутнього фахівця із логістики. Науковий огляд. 2022. № 4 (36). URL : https:// www.researchgate.net/publication/340950436_GOTOVNIST_DO_PROFESIJNOI_DIALNOSTI_AK_ PEREDUMOVA_EFEKTIVNOI_UPRAVLINSKOI_DIALNOSTI_MAJBUTNOGO_FAHIVCA_IZ_ LOGISTIKI (дата звернення: 19.11.2022).

Дідух В. В. Формування готовності майбутніх учителів початкової школи до взаємодії з учас- никами освітнього процесу як актуальна проблема професійно-педагогічної освіти. Теорія і ме- тодика професійної освіти. 2020. Т. 4. Вип. 22. С. 131-134. URL : http://www.innovpedagogy.od.ua/ archives/2020/22/part_4/28.pdf (дата звернення: 23.11.2022).

Дубасенюк О. А. Партнерська взаємодія як базова складова комунікативної компетентності майбутніх педагогів в умовах магістратури. Вісник Луганського національного університету імені

Тараса Шевченка. Педагогічні науки. 2022. № 1(349). Ч. 2. С. 15-25. URL : http://visnyk.luguniv.edu.ua/ index.php/vped/article/view/773/778 (дата звернення: 09.11.2022).

Жаровцева Т. Г. Професійна готовність фахівців дошкільної освіти до роботи з неблагопо- лучними сім’ями URL : https://scienceandeducation.pdpu.edu.ua/doc/2009/1_2_2009/54.pdf.pdf (дата звернення: 16.11.2022).

Івасів Н. С. Професійна іншомовна підготовка майбутніх фахівців з туризмознавства як пе- дагогічна проблема. Science and Education a New Dimension. 2017. № 54 (126) С. 21-25. URL : https:// journals.indexcopernicus.com/api/file/viewByFileId/552908.pdf (дата звернення: 9.11.2022).

Івлієва О. М. Критеріально-орієнтоване тестування в системі формування професійної готов- ності вчителя початкових класів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : 13.00.04. Одеса, 2001. 20 с.

Концепція Нової Української Школи, від 27.10.2016. URL : https://mon.gov.ua/storage/app/ media/ zagalna%20serednya/nova-ukrainska-shkolacompressed.pdf (дата звернення: 17.11.2022).

Костючек Л. Готовність майбутніх вчителів початкових класів до професійної діяльності URL : https://library.udpu.edu.ua/library_files/psuh_pedagog_probl_silsk_shkolu/39_1/visnuk_6.pdf (дата звернення: 9.11.2022).

Кручек В. А. Формування комунікативних умінь студентів вищих аграрних закладів освіти в процесі вивчення психолого-педагогічних дисциплін : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : 13.00.04. Київ, 2004. 19 с.

Куземко Л. В. Досвід формування готовності до партнерської взаємодії у майбутніх учителів початкових класів. Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній шко- лах. 2021. № 78. С. 198-203. URL : http://www.pedagogy-journal.kpu.zp.ua/archive/2021/78/37.pdf (дата звернення: 18.11.2022).

Матвієнко О. В. Теоретико-методичні засади підготовки ма №йбутніх учителів до педагогічної взаємодії у навчально-виховному середовищі школи першого ступеня : дис. … к пед. наук : 13.00.04. Київ, 2010. 497 с.

Молоченко В. В. Формування у майбутніх фахівців аграрної cфери готовноcті до партнерcької взаємодії у профеcійній діяльноcті : диc. … к. пед. н. : 13.00.04. Вінниця, 2017. 265 с.

Ничкало Н. Неперервна професійна освіта як філософська тапедагогічна категорія. Неперервна професійна освіта: теорія іпрактика. 2001. № 1. С. 9-22.

Пометун О. І. Дискусія українських педагогів навколо питань запровадження компетентнісно- го підходу в українській освіті. Компетентнісний підхід у сучасній освіті; світовий досвід та укра- їнські перспективи: Бібліотека з освітньої політики / за заг. ред. О. В. Овчарук. Київ : «К.І.С.», 2004. 112 с.

Староста В. І. Компоненти готовності майбутніх учителів початкової школи до професійної ді- яльності. Електронний збірник наукових праць ЗОІППО. 2019. № 3(35). URL : https://dspace.uzhnu. edu.ua/jspui/bitstream/lib/29616/1/2019_Starosta_Ukraina_Zaporizza_konfer_2019_3%2835%29.pdf

Що таке права людини? URL : https://www.coe.int/uk/web/compass/what-are-human-rights- (дата звернення: 10.11.22).

Epstein J. School and Family Partnerships // in Encyclopedia of Educational Research, edited by M. Alkin. New York : McMillan, 1992 р. 8.

REFERENCES

Birko, N. (2018). Partnerska vzaiemodiia v systemi inkliuzyvnoi osvity [Partnership interaction in the system of inclusive education]. Humanitarium — Humanitarian, 43 (2), 7−16 (in Ukrainian).

Harmash, T. A. (2022). Hotovnist do profesiinoi diialnosti yak peredumova efektyvnoi upravlinskoi diialnosti maibutnoho fakhivtsia iz lohistyky [Readiness for professional activity as a prerequisite for effective managerial activity of a future logistics specialist]. Naukovyi ohliad − Scientific review,

(36). Retrieved from: https://www.researchgate.net/publication/340950436_GOTOVNIST_DO_ PROFESIJNOI_DIALNOSTI_AK_PEREDUMOVA_EFEKTIVNOI_UPRAVLINSKOI_DIALNOSTI_ MAJBUTNOGO_FAHIVCA_IZ_LOGISTIKI (accessed: 19 November 2022) (in Ukrainian).

Didukh, V. V. (2020). Formuvannia hotovnosti maibutnikh uchyteliv pochatkovoi shkoly do vzaiemodii z uchasnykamy osvitnoho protsesu yak aktualna problema profesiino-pedahohichnoi osvity [Formation of the readiness of future primary school teachers to interact with participants in the educational process as an actual problem of professional and pedagogical education]. Teoriia i metodyka profesiinoi osvity − Theory and methodology of professional education, 4 (22), 131−134. Retrieved from: http://www. innovpedagogy.od.ua/archives/2020/22/part_4/28.pdf (accessed: 23 November 2022) (in Ukrainian).

Dubaseniuk, O. A. (2022). Partnerska vzaiemodiia yak bazova skladova komunikatyvnoi kompetentnosti maibutnikh pedahohiv v umovakh mahistratury [Partner interaction as a basic

Тараса Шевченка. Педагогічні науки. 2022. № 1(349). Ч. 2. С. 15-25. URL : http://visnyk.luguniv.edu.ua/ index.php/vped/article/view/773/778 (дата звернення: 09.11.2022).

Жаровцева Т. Г. Професійна готовність фахівців дошкільної освіти до роботи з неблагопо- лучними сім’ями URL : https://scienceandeducation.pdpu.edu.ua/doc/2009/1_2_2009/54.pdf.pdf (дата звернення: 16.11.2022).

Івасів Н. С. Професійна іншомовна підготовка майбутніх фахівців з туризмознавства як пе- дагогічна проблема. Science and Education a New Dimension. 2017. № 54 (126) С. 21-25. URL : https:// journals.indexcopernicus.com/api/file/viewByFileId/552908.pdf (дата звернення: 9.11.2022).

Івлієва О. М. Критеріально-орієнтоване тестування в системі формування професійної готов- ності вчителя початкових класів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : 13.00.04. Одеса, 2001. 20 с.

Концепція Нової Української Школи, від 27.10.2016. URL : https://mon.gov.ua/storage/app/ media/ zagalna%20serednya/nova-ukrainska-shkolacompressed.pdf (дата звернення: 17.11.2022).

Костючек Л. Готовність майбутніх вчителів початкових класів до професійної діяльності URL : https://library.udpu.edu.ua/library_files/psuh_pedagog_probl_silsk_shkolu/39_1/visnuk_6.pdf (дата звернення: 9.11.2022).

Кручек В. А. Формування комунікативних умінь студентів вищих аграрних закладів освіти в процесі вивчення психолого-педагогічних дисциплін : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : 13.00.04. Київ, 2004. 19 с.

Куземко Л. В. Досвід формування готовності до партнерської взаємодії у майбутніх учителів початкових класів. Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній шко- лах. 2021. № 78. С. 198-203. URL : http://www.pedagogy-journal.kpu.zp.ua/archive/2021/78/37.pdf (дата звернення: 18.11.2022).

Матвієнко О. В. Теоретико-методичні засади підготовки ма №йбутніх учителів до педагогічної взаємодії у навчально-виховному середовищі школи першого ступеня : дис. … к пед. наук : 13.00.04. Київ, 2010. 497 с.

Молоченко В. В. Формування у майбутніх фахівців аграрної cфери готовноcті до партнерcької взаємодії у профеcійній діяльноcті : диc. … к. пед. н. : 13.00.04. Вінниця, 2017. 265 с.

Ничкало Н. Неперервна професійна освіта як філософська тапедагогічна категорія. Неперервна професійна освіта: теорія іпрактика. 2001. № 1. С. 9-22.

Пометун О. І. Дискусія українських педагогів навколо питань запровадження компетентнісно- го підходу в українській освіті. Компетентнісний підхід у сучасній освіті; світовий досвід та укра- їнські перспективи: Бібліотека з освітньої політики / за заг. ред. О. В. Овчарук. Київ : «К.І.С.», 2004. 112 с.

Староста В. І. Компоненти готовності майбутніх учителів початкової школи до професійної ді- яльності. Електронний збірник наукових праць ЗОІППО. 2019. № 3(35). URL : https://dspace.uzhnu. edu.ua/jspui/bitstream/lib/29616/1/2019_Starosta_Ukraina_Zaporizza_konfer_2019_3%2835%29.pdf

Що таке права людини? URL : https://www.coe.int/uk/web/compass/what-are-human-rights- (дата звернення: 10.11.22).

Epstein J. School and Family Partnerships // in Encyclopedia of Educational Research, edited by M. Alkin. New York : McMillan, 1992 р. 8.

REFERENCES

Birko, N. (2018). Partnerska vzaiemodiia v systemi inkliuzyvnoi osvity [Partnership interaction in the system of inclusive education]. Humanitarium — Humanitarian, 43 (2), 7−16 (in Ukrainian).

Harmash, T. A. (2022). Hotovnist do profesiinoi diialnosti yak peredumova efektyvnoi upravlinskoi diialnosti maibutnoho fakhivtsia iz lohistyky [Readiness for professional activity as a prerequisite for effective managerial activity of a future logistics specialist]. Naukovyi ohliad − Scientific review,

(36). Retrieved from: https://www.researchgate.net/publication/340950436_GOTOVNIST_DO_ PROFESIJNOI_DIALNOSTI_AK_PEREDUMOVA_EFEKTIVNOI_UPRAVLINSKOI_DIALNOSTI_ MAJBUTNOGO_FAHIVCA_IZ_LOGISTIKI (accessed: 19 November 2022) (in Ukrainian).

Didukh, V. V. (2020). Formuvannia hotovnosti maibutnikh uchyteliv pochatkovoi shkoly do vzaiemodii z uchasnykamy osvitnoho protsesu yak aktualna problema profesiino-pedahohichnoi osvity [Formation of the readiness of future primary school teachers to interact with participants in the educational process as an actual problem of professional and pedagogical education]. Teoriia i metodyka profesiinoi osvity − Theory and methodology of professional education, 4 (22), 131−134. Retrieved from: http://www. innovpedagogy.od.ua/archives/2020/22/part_4/28.pdf (accessed: 23 November 2022) (in Ukrainian).

Dubaseniuk, O. A. (2022). Partnerska vzaiemodiia yak bazova skladova komunikatyvnoi kompetentnosti maibutnikh pedahohiv v umovakh mahistratury [Partner interaction as a basic

Тараса Шевченка. Педагогічні науки. 2022. № 1(349). Ч. 2. С. 15-25. URL : http://visnyk.luguniv.edu.ua/ index.php/vped/article/view/773/778 (дата звернення: 09.11.2022).

Жаровцева Т. Г. Професійна готовність фахівців дошкільної освіти до роботи з неблагопо- лучними сім’ями URL : https://scienceandeducation.pdpu.edu.ua/doc/2009/1_2_2009/54.pdf.pdf (дата звернення: 16.11.2022).

Івасів Н. С. Професійна іншомовна підготовка майбутніх фахівців з туризмознавства як пе- дагогічна проблема. Science and Education a New Dimension. 2017. № 54 (126) С. 21-25. URL : https:// journals.indexcopernicus.com/api/file/viewByFileId/552908.pdf (дата звернення: 9.11.2022).

Івлієва О. М. Критеріально-орієнтоване тестування в системі формування професійної готов- ності вчителя початкових класів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : 13.00.04. Одеса, 2001. 20 с.

Концепція Нової Української Школи, від 27.10.2016. URL : https://mon.gov.ua/storage/app/ media/ zagalna%20serednya/nova-ukrainska-shkolacompressed.pdf (дата звернення: 17.11.2022).

Костючек Л. Готовність майбутніх вчителів початкових класів до професійної діяльності URL : https://library.udpu.edu.ua/library_files/psuh_pedagog_probl_silsk_shkolu/39_1/visnuk_6.pdf (дата звернення: 9.11.2022).

Кручек В. А. Формування комунікативних умінь студентів вищих аграрних закладів освіти в процесі вивчення психолого-педагогічних дисциплін : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : 13.00.04. Київ, 2004. 19 с.

Куземко Л. В. Досвід формування готовності до партнерської взаємодії у майбутніх учителів початкових класів. Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній шко- лах. 2021. № 78. С. 198-203. URL : http://www.pedagogy-journal.kpu.zp.ua/archive/2021/78/37.pdf (дата звернення: 18.11.2022).

Матвієнко О. В. Теоретико-методичні засади підготовки ма №йбутніх учителів до педагогічної взаємодії у навчально-виховному середовищі школи першого ступеня : дис. … к пед. наук : 13.00.04. Київ, 2010. 497 с.

Молоченко В. В. Формування у майбутніх фахівців аграрної cфери готовноcті до партнерcької взаємодії у профеcійній діяльноcті : диc. … к. пед. н. : 13.00.04. Вінниця, 2017. 265 с.

Ничкало Н. Неперервна професійна освіта як філософська тапедагогічна категорія. Неперервна професійна освіта: теорія іпрактика. 2001. № 1. С. 9-22.

Пометун О. І. Дискусія українських педагогів навколо питань запровадження компетентнісно- го підходу в українській освіті. Компетентнісний підхід у сучасній освіті; світовий досвід та укра- їнські перспективи: Бібліотека з освітньої політики / за заг. ред. О. В. Овчарук. Київ : «К.І.С.», 2004. 112 с.

Староста В. І. Компоненти готовності майбутніх учителів початкової школи до професійної ді- яльності. Електронний збірник наукових праць ЗОІППО. 2019. № 3(35). URL : https://dspace.uzhnu. edu.ua/jspui/bitstream/lib/29616/1/2019_Starosta_Ukraina_Zaporizza_konfer_2019_3%2835%29.pdf

Що таке права людини? URL : https://www.coe.int/uk/web/compass/what-are-human-rights- (дата звернення: 10.11.22).

Epstein J. School and Family Partnerships // in Encyclopedia of Educational Research, edited by M. Alkin. New York : McMillan, 1992 р. 8.

Downloads


Переглядів анотації: 142

Опубліковано

2022-12-06

Як цитувати

Єпіхіна, М. (2022). СУТНІСТЬ ТА СТРУКТУРА ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ДО ПАРТНЕРСЬКОЇ ВЗАЄМОДІЇ В ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ. Педагогічна освіта: Теорія і практика. Психологія. Педагогіка., (38 (2), 36–43. https://doi.org/10.28925/2311-2409.2022.386

Номер

Розділ

ПРИКЛАДНІ АСПЕКТИ ПРОФЕСІЙНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ НАУКИ