Компетентнісно орієнтована професійна підготовка майбутніх учителів у Республіці Польща

Автор(и)

  • Юлія Володимирівна Грищук Київський університет імені Бориса Грінченка

Ключові слова:

компетентність, професійна компетентність учителя, соціокультурна компетентність

Анотація

У статті розглянуто професійні компетентності, якими повинен оволодіти майбутній учитель у Республіці Польща; проаналізовано групи професійних компетентностей відповідно до стандарту професійних компетентностей учителів сучасної польської школи; охарактеризовано базові компетентності учителя польської школи, які виокремлюють вітчизняні та польські науковці; зроблено акцент на соціокультурній компетентності майбутнього учителя та
на необхідності використання інформаційних технологій навчання учителями всіх напрямів підготовки; висвітлено проблему підвищення рівня професійної компетентності майбутнього педагога.

Біографія автора

Юлія Володимирівна Грищук, Київський університет імені Бориса Грінченка

молодший науковий співробітник науково-дослідної лабораторії освітології Київського університету імені Бориса Грінченка.

Посилання

Гуревич Р.С. Компетентнісний підхід у професійно-педагогічній освіті / Р.С. Гуревич // Компетентнісний підхід в освіті: теоретичні засади і практика реалізації: матеріали методол. семінару 3 квіт. 2014 р., м. Київ : [у 2 ч.]. Ч. 2 / Нац. акад. пед. наук України; [редкол. : В.Г. Кремень (голова), В.І. Луговий (заст. голови), О.І. Ляшенко (заст. голови) та ін.]. — К. : Ін-т обдарованої дитини НАПН України, 2014 — 292 с. — С 137–143.

Кристопчук Т.Є. Педагогічна освіта в Республіці Польща : структура та зміст / Т.Є. Кристопчук // Неперервна професійна освіта : теорія і практика. — 2013. — Вип. 3–4. — С. 127–134.

Кучай О.В. Формування професійної компетенції вчителів інформатики у вищих навчальних закладах Польщі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук: спец. 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти» / О.В. Кучай. — Черкаси, 2011. — 23 с.

Лактіонова Г.М. Концепт покоління / Г.М. Лактіонова // Концептосфера педагогічної освіти : Матеріали філософсько-методологічного семінару «Аксіологічна концептосфера педагогічної освіти» / Авт. ідеї і упор. Т.П. Усатенко. — К. — Ніжин : ПП Лисенко М.М., 2010. — 299 с.

Мушкета Р. Підготовка вчителів фізичного виховання у Польщі до оцінювання навчальних досягнень учнів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня докт. пед. наук : спец. 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти» / Радослав Мушкета. — Тернопіль, 2007. — 42 с.

Пасічник В.Р. Модель професійних компетенцій випускників фізкультурних вищих навчальних закладів Польщі / В.Р. Пасічник // Проблеми фізичного виховання і спорту. — 2010. — № 5. — С. 102–104.

Смірнова Л.Л. Соціокультурна компетентність у структурі підготовки учителів іноземної мови в Польщі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.01 «Загальна педагогіка та історія педагогіки» / Л.Л. Смірнова. — Кіровоград, 2010. — 23 с.

Шанскова Т.І. Сучасні тенденції підготовки та перепідготовки фахівців гуманітарного профілю у Польщі та країнах Європейського Союзу / Т.І. Шанскова // Українська полоністика. — 2013. — Вип. 10. — С. 159–169.

Denek K. O nowy ksztalt edukacji / К. Denek. — Torun, 1998. — 177 s.

Jakowicka M. Nauczyciel w ksztal ceniu i doskonaleniu w kontekscie reformy edukacji / M. Jakowicka; red. W. E. Koziol, E. Kobylecka. — Warszawa : Wyd. Eurydice, 2008. — 219 s.

Kuzma J. Nauczyciele przyszlej szkoly / J. Kuzma. — Krakow, 2000. — 197 s.

Downloads

Опубліковано

2016-04-15

Як цитувати

Грищук, Ю. В. (2016). Компетентнісно орієнтована професійна підготовка майбутніх учителів у Республіці Польща. Педагогічна освіта: Теорія і практика. Психологія. Педагогіка., (24). вилучено із https://pedosvita.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/view/74

Номер

Розділ

ПРИКЛАДНІ АСПЕКТИ ПРОФЕСІЙНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ