ФОРМУВАННЯ ІНШОМОВНОЇ МОВЛЕННЄВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ДІТЕЙ 6-7 РОКІВ ЗАСОБОМ WEB-СЕРВІСУ LEARNINGAPPS.ORG

Автор(и)

  • К. Бровко доктор філософії, старший викладач кафедри іноземних мов і методик їх навчання, Київський університет імені Бориса Грінченка, бульвар Ігоря Шамо, 18/2, 02154, Київ, Україна https://orcid.org/0000-0001-8572-9316

DOI:

https://doi.org/10.28925/2311-2409.2021.368

Анотація

У статті розглянуто потенційні можливості та особливості використання Web-сервісу LearningApps.org в формуванні іншомовної мовленнєвої діяльності дітей 6-7 років на заняттях з англійської мови. Здійснено класифікацію видів завдань за функціональною ознакою (Multiple- choice, Sequence або Pairing, Order, Filling in, Group Puzzle, Crossword, Word grid, Patring Game and ect.). Подано їх короткий опис. Проведено стратегічний аналіз Web-сервісу LearningApps.org в форму- ванні іншомовної мовленнєвої діяльності дітей 6-7 років. Охарактеризовано комплекс методич- них, дидактичних, педагогічних і психологічних принципів, який реалізується у процесі викорис- тання Web-сервісів LearningApps.org на заняттях англійської мови.

Окреслено дидактичні можливості формування іншомовної мовленнєвої діяльності дітей 6-7 років на заняттях з англійської мови. Представлено фрагменти власної розробки інтерактив- них вправ у Web-сервісі LearningApps.org спрямовані на вивчення лексичних одиниць, граматичних навичок, аудіювання та закріплення вивченого матеріалу з теми «Parts of body. Appearance».

Посилання

Білусяк Б., Семаньків М. Використання Інтернет-Сервісів в навчальному процесі. Міжнар. наук.- практ. конф. Інформаційні технології та комп’ютерне моделювання, Івано-Франківсь. 2018, 97-100.

Волобуева В. Использование сетевого сервера Learningapps.org в организации самостоятельной работы обучающихся неязыковых специальностей по английскому языку. Вестник Сургутского го- сударственного педагогического университета. Сургут, 2017, № 5 (50), 39-47.

Мельник О. Технології Web 2.0 — інноваційний засіб навчання іноземної мови. Теорія і практика застосування ікт. Комп’ютер у школі та сім’ї. 2011, № 7, 17-21.

Петрик Л. Ефективність використання медіазасобів для вивчення іноземних мов у початковій школі: від усвідомлення до готовності. Освітологічний дискурс. 2019, 3–4 (26–27), 185–196. DOI: 10.28925/2312-5829.2019.3-4.185196. URL: https://www.researchgate.net/publication/337441035_The_ Effectiveness_of_Media_Use_to_Learn_Foreign_Languages_in_Primary_School_From_Awareness_to_R eadiness.

Gunter G., Campbell L., Braga J., Racilan M., V. Souza. Language learning apps or games: an investiga- tion utilizing the RETAIN model. Rev. bras. linguist apl. 2016, Vol.16, No.2 Belo Horizonte Apr./June 2016, Epub Apr 05, 2016. DOI:10.1590/1984-639820168543.URL:http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_ arttext&pid=S1984-63982016000200209&lng=en&tlng=en (дата звернення: 03.03.2021).

Kotenko O., Holovatenko T. Models of foreign language primary school teacher training in the EU.

Innovative Scientific Researches: European Development Trends and Regional Aspect. Publishing House

«Baltija Publishing», Riga (Latvia). 2020, 92–114. DOI: 10.30525/978-9934-588-38-9-5.

Learningapps.org. URL: https://learningapps.org/about.php (дата звернення: 03.03.2021).

Solomakha А., Kosharna N. Preparation of future teachers for using digital technologies in the process of early foreign language teaching. Освітологічний дискурс. 2020. (3(30)), 107-122. DOI: 10.28925/2312- 5829.2020.3.8. URL: https://od.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/view/739/605.

REFERENCES

Bilusjak B., Semanjkiv M. Vykorystannja Internet-Servisiv v navchaljnomu procesi [Using of Internet Services in the educational process]. Mizhnar. nauk.-prakt. konf. Informacijni tekhnologhiji ta komp‘juterne modeljuvannja, Ivano-Frankivsj. 2018, 97–100.

Volobueva V. Ispol’zovanie setevogo servera Learningapps.org v organizacii samostojatel’noj raboty obuchajushhihsja nejazykovyh special’nostej po anglijskomu jazyku [Using Learningapps.org network server in the organization of independent work of students of non-linguistic specialties in English]. Vestnik Surgutskogo gosudarstvennogo pedagogicheskogo universiteta. Surgut, 2017, 5 (50), 39-47 (rus.)

Meljnyk O. Tekhnologhiji Web 2.0 — innovacijnyj zasib navchannja inozemnoji movy [Web 2.0 technologies are an innovative tool for learning a foreign language]. Teorija i praktyka zastosuvannja ikt. Komp’juter u shkoli ta sim’ji. 2011, 7, 17-21 (ukr.)

Petryk L. Efektyvnist’ vykorystannya mediazosobiv dlya vyvchennya inozemnykh mov u pochatkoviy shkoli: vid usvidomlennya do hotovnosti [Efficiency of media tools use by primary school teacher at the foreign languages lessons: from awareness to readiness]. Osvitolohichnyy dyskurs. 2019, 3–4 (26–27), 185–196. DOI: 10.28925/2312-5829.2019.3-4.185196.URL: https://www.researchgate.net/publication/337441035_The_Effectiveness_of_Media_Use_to_Learn_ Foreign_Languages_in_Primary_School_From_Awareness_to_R eadiness (ukr).

Gunter G., Campbell L., Braga J., Racilan M., V. Souza Language learning apps or games: an investigation utilizing the RETAIN model. Rev. bras. linguist apl. 2016, Vol.16, No.2 Belo Horizonte. Apr./June 2016, Epub. Apr 05, 2016. DOI:10.1590/1984-639820168543.URL:http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_ arttext&pid=S1984-63982016000200209&lng=en&tlng=en (дата звернення: 03.03.2021) (eng).

Kotenko O., Holovatenko T. Models of foreign language primary school teacher training in the EU. Innovative Scientific Researches: European Development Trends and Regional Aspect. Publishing House

«Baltija Publishing», Riga (Latvia). 2020, 92–114. DOI: 10.30525/978-9934-588-38-9-5 (eng).

Learningapps.org. URL: https://learningapps.org/about.php (дата звернення: 03.03.2021) (eng).

Solomakha А., Kosharna N. Preparation of future teachers for using digital technologies in the process of early foreign language teaching. Освітологічний дискурс. 2020. (3(30)), 107-122. DOI: 10.28925/2312- 5829.2020.3.8. URL: https://od.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/view/739/605 (eng).

Downloads

Опубліковано

2022-01-31

Як цитувати

Бровко , К. (2022). ФОРМУВАННЯ ІНШОМОВНОЇ МОВЛЕННЄВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ДІТЕЙ 6-7 РОКІВ ЗАСОБОМ WEB-СЕРВІСУ LEARNINGAPPS.ORG. Педагогічна освіта: Теорія і практика. Психологія. Педагогіка., (36 (2), 68-73. https://doi.org/10.28925/2311-2409.2021.368

Номер

Розділ

ПРИКЛАДНІ АСПЕКТИ ПРОФЕСІЙНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ