КОМПЕТЕНТНІСНИЙ ВИМІР ПРОФЕСІЙНОГО СТАНДАРТУ ВЧИТЕЛЯ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ

Автор(и)

  • Л. Гриневич проректор з науково-педагогічної та міжнародної діяльності Київського університету імені Бориса Грінченка, кандидат педагогічних наук, доцент https://orcid.org/0000-0002-5818-8259

DOI:

https://doi.org/10.28925/2311-2409.2021.3616

Анотація

У зв’язку з реформою «Нова українська школа», яка базується на впровадженні нового переліку компетентностей учня, змінюються і вимоги до професії вчителя, які систематизує новий про- фесійний стандарт. Метою статті є обґрунтування доцільності компетентнісного виміру професійного стандарту вчителя, його структури, можливостей застосування. У статті досліджено типологію професійних стандартів вчителя, обґрунтовано структуру українського професійного стандарту на основі чинної нормативно-правової бази, підходи до його кодифіка- ції, узагальнено перелік компетентностей вчителя в умовах реформування загальної середньої освіти, Визначено різні напрями застосування стандарту, зокрема, для розробки освітніх про- грам підготовки педагогів, курсів підвищення кваліфікації вчителів, самооцінки вчителя, плану- вання його професійного розвитку, оцінювання його діяльності через сертифікацію та атеста- цію.

Посилання

Андреас Шлейхер. Найкращий клас у світі: як створити освітню систему 21-го століття / Переклала з англ. Ганна Лелів. Львів: Літопис, 2018. 296 с. URL: https://mon.gov.ua/storage/app/media/ zagalna%20serednya/yakist-osviti/shlyaykher-naykrashchiy-klas-u-sviti-yak-stvoriti-sistemu-osviti-21- go-stolittya.pdf

ISBN: 978-966-8853-87-6

Бахрушин В. Є. Професійні та освітні стандарти педагогів: світовий досвід. URL: http://education- ua.org/ua/articles/950-profesijni-ta-osvitni-standarti-pedagogiv-svitovij-dosvid

Гриневич Л. М. Доступ до дошкілля безпосередньо впливає на успіх дітей у математиці, але нам катастрофічно не вистачає вихователів – потрібна реформа оплати праці. URL: https://www.kmu. gov.ua/news/liliya-grinevich-dostup-do-doshkillya-bezposeredno-vplivaye-na-uspih-ditej-u-matematici- ale-nam-katastrofichno-ne-vistachaye-vihovateliv-potribna-reforma-oplati-praci

Зарубіжний досвід професійної підготовки педагогів : аналітичні матеріали / [Авшенюк Н. М., Дяченко Л. М., Котун К. В., Марусинець М. М., Огієнко О. І., Сулима О. В., Постригач Н. О.]. Київ : ДКС «Центр», 2017. 83 с.

Компетентнісний вимір професійного розвитку працівників освіти в сфері інтелектуальної власності : монографія / В. Е. Лунячек, Н. П. Рубан, А. М. Бровдій та ін.; за заг. ред. В. Е. Лунячека. Х. : ТОВ «Оберіг», 2020. 368 с. ISBN 978-966-8689-48-2

Концептуальні засади реформування середньої школи «Нова українська школа» / Гриневич Л., Елькін О., Калашнікова С., Коберник І., Ковтунець В., Макаренко О., Малахова О., Нанаєва Т., Усатенко Г., Хобзей П., Шиян Р.; за заг. ред. М. Грищенко. URL: https://mon.gov.ua/storage/app/media/ zagalna%20serednya/nova-ukrainska-shkola-compressed.pdf

Компетентнісний підхід до підготовки педагогів у зарубіжних країнах: теорія та практика : монографія / [Н. М. Авшенюк, Т. М. Десятов, Л. М. Дяченко, Н. О. Постригач, Л. П. Пуховська, О. В. Сулима]. Кіровоград: Імекс-ЛТД, 2014. 280 с.

Мельник Н. І. Стандарти педагогічної освіти як базові критерії формування професійної компе- тентності педагогів у країнах Європи / Н. І. Мельник // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія : Психологічні науки. 2014. Вип. 1(2). С. 132-136.

Мукан Н. В. Професійний розвиток учителів загальноосвітніх шкіл Великої Британії, Канади, США: монографія / Н. В. Мукан. Львів: Вид. Львівської політехніки, 2011. 248 с.

Нова українська школа. Дорожня карта реформи базової та профільної школи. / Вакуленко Т., Гриневич Л., Лінник О. та інші; за заг. ред. Л. Гриневич – К. : ТОВ «АКМЕ ГРУП», 2021. 46 с.

Про вищу освіту : Закон України від 01.07.2014 р. № 1556-VII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18#Text

Постанова Кабінету Міністрів України №800 «Деякі питання підвищення кваліфікації педа- гогічних і науково-педагогічних працівників». URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/800-2019-

%D0%BF#n18

Про затвердження Концепції розвитку педагогічної освіти : Наказ Міністерства освіти і на- уки України від 16.07.2018 р. № 776. URL: https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-koncepciyi- rozvitku-pedagogichnoyi-osviti

Про затвердження Методики розроблення професійних стандартів : Наказ Міністерства со- ціальної політики України від 22.01.2018 р. № 74. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0165- 18#Text

Про затвердження плану впровадження Концепції розвитку педагогічної освіти : Наказ Міністерства освіти і науки України від 03.01.2019 р. № 7. URL: https://mon.gov.ua/ua/npa/pro- zatverdzhennya-planu-vprovadzhennya-koncepciyi-rozvitku-pedagogichnoyi-osviti

Про затвердження професійного стандарту за професіями «Вчитель початкових класів закла- ду загальної середньої освіти», «Вчитель закладу загальної середньої освіти», «Вчитель з початко- вої освіти (з дипломом молодшого спеціаліста)»: Наказ Міністерства розвитку економіки, торгів- лі та сільського господарства України від 23.12.2020 р. № 2736. URL: https://nus.org.ua/wp-content/ uploads/2020/12/Nakaz_2736.pdf

Про освіту : Закон України від 05.09.2017 р. № 2145-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/ show/2145-19#Text

Про повну загальну середню освіту : Закон України від від 16.01.2020 № 463-IX. URL: https:// zakon.rada.gov.ua/laws/show/463-20#Text

Про схвалення Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної се- редньої освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року: Розпорядження Кабінету Міністрів України від 14 грудня 2016 р. № 988-р. URL: https://www.kmu.gov.ua/npas/249613934

Професійний стандарт вчителя нового покоління/ [Н. Авшенюк, І. Андрощук, Л. Гриневич, С. Івашньова, О. Ліннік, Н. Софій] – К.: ТОВ «НВП «Інтерсервіс», 2021, – 72 с.

Професійні стандарти і кваліфікації у країнах з високорозвинутою економікою / Л. П. Пуховська, А. О. Ворначев, С. В. Мельник, Ю. І. Кравець; за наук. ред. Л. П. Пуховської. К. :

«НВП Поліграфсервіс», 2014. 176 с.

Результати дослідження: Профстандарт учителя. URL: https://uied.org.ua/rezultati- doslidzhennya-profstandart-uchitelya/

Смагін І. І. Проблеми гармонізації професійних вимог у стандартах педагогічної діяльності / І. І. Смагін // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія : Педагогіка. Соціальна робота. 2019. Вип. 2. С. 164-168.

Стрілець С. І., Запорожченко Т. П. Підготовка майбутнього вчителя початкової школи в умо- вах стандартизації вищої освіти. Scientific World Journal. Мінськ. 2017. №15. С. 5-9.

Kleinhenz E., Ingvarson L. Standards for Teaching : Theoretical Underpinnings and Applications. Australian Council for Educational Research. 1-1-2007.

Leonard S. Professional Conversations: Mentor Teaches’ Theories-in-Use Using the Australian National Professional Standards for Teachers. Australian Journal of Teacher Education. December 2012.

Literature review Teachers’ core competences: requirements and development. European Commission. Directorate-General for Education and Culture. 2011.

Pedaste M., Leijen A., Poom-Valickis K., Eisenschmidt E. Teacher professional standards to support teacher quality and learning in Estonia. Eur J Educ. 2019;54;389-399.

Supporting teacher competence development for better learning outcomes. European Commission. Education and training. July 2013.

Taylor, A.J. Teachers’ experience of professional standards for teachers: A case study of the enactment of teaching standards in a high performing school system. Doctoral thesis, Australian Catholic University. 2-7-2016.

The Teaching Profession in Europe: Practices, Perceptions, and Policies. Eurydice Report. Publications Office of the European Union. 2015.

What difference do standards make to educating teachers? A Review with Case Studies on Australia, Estonia and Singapore. OECD Education Working Paper. № 174. 2018.

REFERENCES

Andreas Shleikher. Naikrashchyi klas u sviti: yak stvoryty osvitniu systemu 21-ho stolittia [The best class in the world: how to create a 21st century education system] / Pereklala z anhl. Hanna Leliv. Lviv: Litopys, 2018. 296 s. URL: https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/yakist-osviti/shlyaykher- naykrashchiy-klas-u-sviti-yak-stvoriti-sistemu-osviti-21-go-stolittya.pdf

ISBN: 978-966-8853-87-6 (in Ukrainian)

Bakhrushyn V. Ye. Profesiini ta osvitni standarty pedahohiv: svitovyi dosvid. [Professional and educational standards of teachers: world experience] URL: http://education-ua.org/ua/articles/950- profesijni-ta-osvitni-standarti-pedagogiv-svitovij-dosvid (in Ukrainian)

Hrynevych L. M. Dostup do doshkillia bezposeredno vplyvaie na uspikh ditei u matematytsi, ale nam katastrofichno ne vystachaie vykhovateliv – potribna reforma oplaty pratsi. [Access to preschool directly affects children’s success in mathematics, but we are catastrophically short of educators - we need a reform of wages] URL: https://www.kmu.gov.ua/news/liliya-grinevich-dostup-do-doshkillya-bezposeredno- vplivaye-na-uspih-ditej-u-matematici-ale-nam-katastrofichno-ne-vistachaye-vihovateliv-potribna-

-reforma-oplati-praci (in Ukrainian)

Zarubizhnyi dosvid profesiinoi pidhotovky pedahohiv : analitychni materialy. [Foreign experience of professional training of teachers: analytical materials] / [Avsheniuk N. M., Diachenko L. M., Kotun K. V., Marusynets M. M., Ohiienko O. I., Sulyma O. V., Postryhach N. O.]. Kyiv : DKS «Tsentr», 2017. 83 s. (in Ukrainian)

Kompetentnisnyi vymir profesiinoho rozvytku pratsivnykiv osvity v sferi intelektualnoi vlasnosti [Competence dimension of professional development of educators in the field of intellectual property] : monohrafiia / V. E. Luniachek, N. P. Ruban, A. M. Brovdii ta in.; za zah. red. V. E. Luniacheka. Kh. : TOV

«Oberih», 2020. 368 s. ISBN 978-966-8689-48-2 (in Ukrainian)

Kontseptualni zasady reformuvannia serednoi shkoly «Nova ukrainska shkola» [Conceptual principles of reforming the secondary school “New Ukrainian School”] / Hrynevych L., Elkin O., Kalashnikova S., Kobernyk I., Kovtunets V., Makarenko O., Malakhova O., Nanaieva T., Usatenko H., Khobzei P., Shyian R.; za zah. red. M. Hryshchenko. URL: https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/nova- ukrainska-shkola-compressed.pdf (in Ukrainian)

Kompetentnisnyi pidkhid do pidhotovky pedahohiv u zarubizhnykh krainakh: teoriia ta praktyka [Competence approach to teacher training in foreign countries: theory and practice] : monohrafiia / [N. M. Avsheniuk, T. M. Desiatov, L. M. Diachenko, N. O. Postryhach, L. P. Pukhovska, O. V. Sulyma]. Kirovohrad: Imeks-LTD, 2014. 280 s. (in Ukrainian)

Melnyk N. I. Standarty pedahohichnoi osvity yak bazovi kryterii formuvannia profesiinoi kompetentnosti pedahohiv u krainakh Yevropy [Standards of pedagogical education as basic criteria for the formation of professional competence of teachers in European countries] / N. I. Melnyk // Naukovyi visnyk Khersonskoho derzhavnoho universytetu. Seriia : Psykholohichni nauky. 2014. Vyp. 1(2). S. 132-136. (in Ukrainian)

Mukan N. V. Profesiinyi rozvytok uchyteliv zahalnoosvitnikh shkil Velykoi Brytanii, Kanady, SShA [Professional development of secondary school teachers in Great Britain, Canada, USA]: monohrafiia /

N. V. Mukan. Lviv: Vyd. Lvivskoi politekhniky, 2011. 248 s. (in Ukrainian)

Nova ukrainska shkola. Dorozhnia karta reformy bazovoi ta profilnoi shkoly. [New Ukrainian school. Roadmap for basic and specialized school reform.] / Vakulenko T., Hrynevych L., Linnyk O. ta inshi; za zah. red. L. Hrynevych. K. : TOV «AKME HRUP», 2021. 46 s. (in Ukrainian)

Pro vyshchu osvitu : Zakon Ukrainy vid 01.07.2014 r. № 1556-VII. [On higher education: Law of Ukraine of 01.07.2014 № 1556-VII] URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18#Text (in Ukrainian)

Postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy №800 «Deiaki pytannia pidvyshchennia kvalifikatsii pedahohichnykh i naukovo-pedahohichnykh pratsivnykiv». [Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine 00800 “Some issues of professional development of pedagogical and scientific-pedagogical workers”.] URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/800-2019-%D0%BF#n18 (in Ukrainian)

Pro zatverdzhennia Kontseptsii rozvytku pedahohichnoi osvity : Nakaz Ministerstva osvity i nauky Ukrainy vid 16.07.2018 r. № 776. [On approval of the Concept of development of pedagogical education: Order of the Ministry of Education and Science of Ukraine dated 16.07.2018 № 776.] URL: https://mon. gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-koncepciyi-rozvitku-pedagogichnoyi-osviti (in Ukrainian)

Pro zatverdzhennia Metodyky rozroblennia profesiinykh standartiv : Nakaz Ministerstva sotsialnoi polityky Ukrainy vid 22.01.2018 r. № 74. [On approval of the Methodology for the development of professional standards: Order of the Ministry of Social Policy of Ukraine dated 22.01.2018 № 74.] URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0165-18#Text (in Ukrainian)

Pro zatverdzhennia planu vprovadzhennia Kontseptsii rozvytku pedahohichnoi osvity : Nakaz Ministerstva osvity i nauky Ukrainy vid 03.01.2019 r. № 7. [About approval of the plan of implementation of the Concept of development of pedagogical education: the Order of the Ministry of Education and Science of Ukraine from 03.01.2019 № 7.] URL: https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-planu- vprovadzhennya-koncepciyi-rozvitku-pedagogichnoyi-osviti (in Ukrainian)

Pro zatverdzhennia profesiinoho standartu za profesiiamy «Vchytel pochatkovykh klasiv zakladu zahalnoi serednoi osvity», «Vchytel zakladu zahalnoi serednoi osvity», «Vchytel z pochatkovoi osvity (z dyplomom molodshoho spetsialista)»: Nakaz Ministerstva rozvytku ekonomiky, torhivli ta silskoho hospodarstva Ukrainy vid 23.12.2020 r. № 2736. [On approval of the professional standard for the professions

“Primary school teacher”, “General secondary school teacher”, “Primary school teacher (with a diploma of junior specialist)”: Order of the Ministry of Economic Development, Trade and Agriculture of Ukraine from 23.12. 2020 № 2736.] URL: https://nus.org.ua/wp-content/uploads/2020/12/Nakaz_2736.pdf (in Ukrainian)

Pro osvitu : Zakon Ukrainy vid 05.09.2017 r. № 2145-VIII. [On education: Law of Ukraine of 05.09.2017

№ 2145-VIII.] URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19#Text (in Ukrainian)

Pro povnu zahalnu seredniu osvitu : Zakon Ukrainy vid vid 16.01.2020 № 463-IX. [On complete general secondary education: Law of Ukraine of 16.01.2020 № 463-IX.] URL: https://zakon.rada.gov.ua/ laws/show/463-20#Text (in Ukrainian)

Pro skhvalennia Kontseptsii realizatsii derzhavnoi polityky u sferi reformuvannia zahalnoi serednoi osvity «Nova ukrainska shkola» na period do 2029 roku: Rozporiadzhennia Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 14 hrudnia 2016 r. № 988-r. [On approval of the Concept of implementation of state policy in the field of reforming general secondary education “New Ukrainian School” for the period up to 2029: Order of the Cabinet of Ministers of Ukraine of December 14, 2016 № 988-r.] URL: https://www.kmu.gov.ua/ npas/249613934 (in Ukrainian)

Profesiinyi standart vchytelia novoho pokolinnia. [Professional standard of a new generation teacher] / [N. Avsheniuk, I. Androshchuk, L. Hrynevych, S. Ivashnova, O. Linnik, N. Sofii] K.: TOV «NVP

«Interservis». 2021. 72 s. (in Ukrainian)

Profesiini standarty i kvalifikatsii u krainakh z vysokorozvynutoiu ekonomikoiu. [Professional standards and qualifications in countries with highly developed economies] / L. P. Pukhovska,

A. O. Vornachev, S. V. Melnyk, Yu. I. Kravets; za nauk. red. L. P. Pukhovskoi. K. : «NVP Polihrafservis», 2014. 176 s. (in Ukrainian)

Rezultaty doslidzhennia: Profstandart uchytelia. [Research results: Teacher’s professional standard.] URL: https://uied.org.ua/rezultati-doslidzhennya-profstandart-uchitelya/ (in Ukrainian)

Smahin I. I. Problemy harmonizatsii profesiinykh vymoh u standartakh pedahohichnoi diialnosti. [Problems of harmonization of professional requirements in the standards of pedagogical activity] /

I. I. Smahin // Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho universytetu. Seriia : Pedahohika. Sotsialna robota. 2019. Vyp. 2. S. 164-168. (in Ukrainian)

Strilets S. I., Zaporozhchenko T. P. Pidhotovka maibutnoho vchytelia pochatkovoi shkoly v umovakh standartyzatsii vyshchoi osvity. [Training of future primary school teachers in the conditions of standardization of higher education.] Scientific World Journal. Minsk. 2017. №15. S. 5-9. (in Ukrainian)

Kleinhenz E., Ingvarson L. Standards for Teaching : Theoretical Underpinnings and Applications. Australian Council for Educational Research. 1-1-2007. (in English)

Leonard S. Professional Conversations: Mentor Teaches Theories-in-Use Using the Australian National Professional Standards for Teachers. Australian Journal of Teacher Education. December 2012. (in English)

Literature review Teachers core competences: requirements and development. European Commission. Directorate-General for Education and Culture. 2011. (in English)

Pedaste M., Leijen A., Poom-Valickis K., Eisenschmidt E. Teacher professional standards to support teacher quality and learning in Estonia. Eur J Educ. 2019; 54; 389-399. (in English)

Supporting teacher competence development for better learning outcomes. European Commission. Education and training. July 2013. (in English)

Taylor, A.J. Teachers experience of professional standards for teachers: A case study of the enactment of teaching standards in a high performing school system. Doctoral thesis, Australian Catholic University. 2-7-2016. (in English)

The Teaching Profession in Europe: Practices, Perceptions, and Policies. Eurydice Report. Publications Office of the European Union. 2015. (in English)

What difference do standards make to educating teachers? A Review with Case Studies on Australia, Estonia and Singapore. OECD Education Working Paper. № 174. 2018. (in English)

Опубліковано

2022-01-31

Як цитувати

Гриневич, Л. (2022). КОМПЕТЕНТНІСНИЙ ВИМІР ПРОФЕСІЙНОГО СТАНДАРТУ ВЧИТЕЛЯ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ. Педагогічна освіта: Теорія і практика. Психологія. Педагогіка., (36 (2), 25-33. https://doi.org/10.28925/2311-2409.2021.3616

Номер

Розділ

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ РОЗВИТКУ СУЧАСНОЇ ПЕДАГОГІКИ