ІННОВАЦІЇ У ЗАГАЛЬНОПЕДАГОГІЧНІЙ ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ

Автор(и)

  • Ю. Бойчук Ректор Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди д.пед.н., проф., Член-кореспондент Національної академії педагогічних наук України
  • А. Боярська-Хоменко В.о. начальника відділу, Харківський національний педагогічний університет освіти та інноваційної педагогіки імені Г. С. Сковороди, Доктор педагогічних наук, доцент

DOI:

https://doi.org/10.28925/2311-2409.2022.382

Анотація

Сучасна вища педагогічна освіта повинна носити інноваційних характер і забезпечувати підготовку вчителя,якийтакожвідповідаєкритеріямінноваційності.Устаттіобґрунтованопотребувоновленні підходів до загальнопедагогічної підготовки майбутніх учителів, які здатні провадити інноваційну освітню діяльність, розв’язувати комплексні педагогічні проблеми з урахуванням національного і світового досвіду, володіти мистецтвом навчати й виховувати інших. Це запровадження реалізується через трансформацію змісту загальнопедагогічної освіти, який має на меті формування у майбутніх учителів професійні компетентності, а саме: розробляти і впроваджувати інноваційні методики навчання і викладання, організовувати освітній процес з використанням онлайнових засобів навчання, уміти приймати ефективні рішення в умовах невизначеності та інші. Інноваційна діяльність університету реалізується, насамперед, через трансформацію змісту педагогічної освіти та забезпечення високої якості її результатів. Викладання дисциплін педагогічного циклу починається з першого курсу і проходить усі етапи навчання за комплексною наскрізною програмою. На першому курсі викладається навчальна дисципліна «Загальна педагогіка», яка складається з двох взаємопов’язаних модулів: «Теоретичні основи педагогіки» та «Навчання і виховання в полікультурному середовищі». На другому курсі підготовки бакалаврату науково-педагогічний колектив кафедри викладає студентам практико-орієнтовану дисципліну «Провайдерські освітні технології» — це складна комплексна дисципліна, яка складається з чотирьох модулів: Цифрові засоби навчання, Інклюзивна освіта, Педагогіка дозвілля, Практична педагогіка. У магістратурі викладається дисципліна «Інноваційна педагогіка». Інноваційнійсть у підготовці майбутніх учителів реалізовується завдяки впровадженню принципу навчання через дослідження, цифровізацію освітнього контенту, створення креативних просторів, розширення академічної мобільності і співпраці. Інноваційні трансформації загальнопедагогічної підготовки майбутніх учителів мають потужний потенціал.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

REFERENCES

Zvarych, I.M., Lavrychenko, .M., Zaitseva, N.H., Chaika, O.M., Skorobahata, O.M. (2020). Potential of the Use of Social Networks in Teaching a Foreign Language in Higher Educational Institutions. International Journal of Learning, Teaching and Educational Research. Vol. 19. No. 5. P. 260–275. doi: https:// doi.org/10.26803/ijlter.19.5.16

Boichuk, Yu., Boiarska-Khomenko, A., Dotsenko, S. (2021). Formuvannia tsyfrovoi kompetentnosti maibutnikh uchyteliv: dosvid Kharkivskoho natsionalnoho pedahohichnoho universytetu imeni

H. S. Skovorody [Formation of digital competence of future teachers: experience of H. S. Skovoroda Kharkiv National Pedagogical University]. Dydaktyka : naukovyi zhurnal. Chernihiv : Desna Polihraf. Vyp. 1. S. 7 — 13 [in Ukrainian]

Zahalna pedahohika. (2021) [General pedagogy]. Navchalna prohrama navchalnoi dystsypliny. URL : https://www.kaf-pedagogy-hnpu.com/zdobuvacham-bakalavrskogo-rivnya [in Ukrainian]

Innovatsiina pedahohika. (2021) [Innovative pedagogy]. Navchalna prohrama navchalnoi dystsypliny. URL : https://www.kaf-pedagogy-hnpu.com/zdobuvacham-magisterskogo-rivnya [in Ukrainian]

Metodychni rekomendatsii do provedennia pedahohichnoi praktyky dlia zdobuvachiv vyshchoi osvity pershoho (bakalavrskoho) rivnia 3 ta 4 roku navchannia. (2019). [Methodical recommendations for pedagogical practice for applicants for higher education of the first (bachelor’s) level 3 and 4 years of study]. Kharkiv : Planeta-Prynt, 2019. 54 s. [in Ukrainian]

Ohiienko, O.I., Kaliuzhna, T.H., Milto, L.O., Radchenko, Yu.L., Kotun, K.V. (2016). Formuvannia hotovnosti maibutnikh uchyteliv do innovatsiinoi diialnosti: teoriia i praktyka [Formation of readiness of future teachers for innovative activity: theory and practice]. Kyiv,. 258 s. [in Ukrainian]

Osvitolohiia. (2021). [Osvitology]. Osvitno-profesiina prohrama. URL : http://smc.hnpu.edu.ua/files/ Osv%D1%96tn%D1%96_programi/Osvitni_programu_magistr/2021_rik/Osvitologiya.pdf [in Ukrainian]

Perelik dystsyplin vilnoho vyboru dlia zdobuvachiv druhoho rivnia vyshchoi osvity. (2021). [List of disciplines of free choice for applicants for the second level of higher education]. URL : http://smc.hnpu. edu.ua/files/Dystsypliny_vilnoho_vyboru_magistr_2021_2023/Tsykl_zahalnoi_pidhotovky/Proektnyi_ menedzhment_u_zakladakh_osvity.PDF [in Ukrainian]

Perelik dystsyplin vilnoho vyboru dlia zdobuvachiv pershoho rivnia vyshchoi osvity. (2021). [List of free choice disciplines for first level applicants]. URL : http://smc.hnpu.edu.ua/files/Perel%D1%96k_ discipl%D1%96n_v%D1%96lnogo_viboru/Perel%D1%96k_discipl%D1%96n_v%D1%96lnogo_viboru_ pershogo_bakalavrskogo_r%D1%96vnya_2022_2025/Cikl_zagalno%D1%97_p%D1%96dgotovki/ Kafedra_osvitolohii_ta_innovatsiinoi_pedahohiky.pdf [in Ukrainian]

Popova, O.V. (2001). Stanovlennia i rozvytok innovatsiinykh pedahohichnykh idei v Ukraini u XX stolitti [Formation and development of innovative pedagogical ideas in Ukraine in the twentieth century]. Kharkiv : «OVS». 256 s. [in Ukrainian]

Provaidynh osvitnikh tekhnolohii. Navchalna prohrama navchalnoi dystsypliny. (2021). [Providing educational technologies]. URL : https://www.kaf-pedagogy-hnpu.com/zdobuvacham-bakalavrskogo- rivnya [in Ukrainian]

Chaika, O.M., Kushnierova, M.O. (2020). Vykorystannia innovatsiinykh pedahohichnykh tekhnolohii u metodychnii pidhotovtsi maibutnoho vchytelia zarubizhnoi literatury [The use of innovative pedagogical technologies in the methodological training of future teachers of foreign literature]. Visnyk universytetu imeni Alfreda Nobelia. Seriia «Pedahohika i psykholohiia». Pedahohichni nauky. Vyp. 2 (20). S. 286–292. [in Ukrainian]

Chernenko, H.M. (2015). Innovatsiini pidkhody v profesiinii pidhotovtsi maibutnikh uchyteliv pochatkovoi shkoly [Innovative approaches in the training of future primary school teachers.]. Zhurnal naukovyi ohliad. Vyp. 3 (24). S. 1–9. [in Ukrainian]

ДЖЕРЕЛА

Zvarych I.M., Lavrychenko .M., Zaitseva N.H., Chaika O.M., Skorobahata O.M. Potential of the Use of Social Networks in Teaching a Foreign Language in Higher Educational Institutions. International Journal of Learning, Teaching and Educational Research. 2020. Vol. 19. No. 5. P. 260–275. doi: https://doi. org/10.26803/ijlter.19.5.16

Бойчук Ю., Боярська-Хоменко А., Доценко С. Формування цифрової компетентності майбутніх учителів: досвід Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди. Дидактика : науковий журнал. Чернігів : Десна Поліграф, 2021. Вип. 1. С. 7 — 13

Загальна педагогіка. Навчальна програма навчальної дисципліни, 2021. URL : https://www.kaf- pedagogy-hnpu.com/zdobuvacham-bakalavrskogo-rivnya

Інноваційна педагогіка. Навчальна програма навчальної дисципліни, 2021. URL : https://www. kaf-pedagogy-hnpu.com/zdobuvacham-magisterskogo-rivnya

Методичні рекомендації до проведення педагогічної практики для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня 3 та 4 року навчання. Харків : Планета-Принт, 2019. 54 с.

Огієнко О.І., Калюжна Т.Г., Мільто Л.О., Радченко Ю.Л., Котун К.В. Формування готовності майбутніх учителів до інноваційної діяльності: теорія і практика. Київ, 2016. 258 с.

Освітологія. Освітньо-професійна програма, 2021 URL : http://smc.hnpu.edu.ua/files/ Osv%D1%96tn%D1%96_programi/Osvitni_programu_magistr/2021_rik/Osvitologiya.pdf

Перелік дисциплін вільного вибору для здобувачів другого рівня вищої освіти. URL : http:// smc.hnpu.edu.ua/files/Dystsypliny_vilnoho_vyboru_magistr_2021_2023/Tsykl_zahalnoi_pidhotovky/ Proektnyi_menedzhment_u_zakladakh_osvity.PDF

Перелік дисциплін вільного вибору для здобувачів першого рівня вищої освіти. URL : http:// smc.hnpu.edu.ua/files/Perel%D1%96k_discipl%D1%96n_v%D1%96lnogo_viboru/Perel%D1%96k_ discipl%D1%96n_v%D1%96lnogo_viboru_pershogo_bakalavrskogo_r%D1%96vnya_2022_2025/Cikl_ zagalno%D1%97_p%D1%96dgotovki/Kafedra_osvitolohii_ta_innovatsiinoi_pedahohiky.pdf

Попова О.В. Становлення і розвиток інноваційних педагогічних ідей в Україні у ХХ столітті. Харків : «ОВС», 2001. 256 с.

Провайдинг освітніх технологій. Навчальна програма навчальної дисципліни. URL : https:// www.kaf-pedagogy-hnpu.com/zdobuvacham-bakalavrskogo-rivnya

Чайка О.М., Кушнєрьова М.О. Використання інноваційних педагогічних технологій у методичній підготовці майбутнього вчителя зарубіжної літератури. Вісник університету імені Альфреда Нобеля. Серія «Педагогіка і психологія». Педагогічні науки, 2020. Вип. 2 (20). С. 286–292.

Черненко Г.М. Інноваційні підходи в професійній підготовці майбутніх учителів початкової школи. Журнал науковий огляд, 2015. Вип. 3 (24). С. 1–9.

Downloads


Переглядів анотації: 78

Опубліковано

2022-11-30

Як цитувати

Бойчук, Ю., & Боярська-Хоменко , А. (2022). ІННОВАЦІЇ У ЗАГАЛЬНОПЕДАГОГІЧНІЙ ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ. Педагогічна освіта: Теорія і практика. Психологія. Педагогіка., (38 (2), 14–19. https://doi.org/10.28925/2311-2409.2022.382