ОСОБЛИВОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ ТЕКСТОЦЕНТРИЧНОГО ПІДХОДУ В НАВЧАННІ ПРОФЕСІЙНОГО МОВЛЕННЯ СТУДЕНТІВ

Автор(и)

  • Н. Мордовцева доцент кафедри філологічних дисциплін навчально-наукового інституту педагогіки і психології ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка», кандидат педагогічних наук https://orcid.org/0000-0002-1827-9404

DOI:

https://doi.org/10.28925/2311-2409.2022.3810

Анотація

У запропонованій статті висвітлено особливості реалізації текстоцентричного підходу в навчанні професійного мовлення студентів, майбутніх педагогів; проаналізовано різні підходи вчених щодо ролі тексту під час мовленнєвої діяльності здобувачів на заняттях гуманітарного циклу, описано вимоги до навчальних професійно зорієнтованих текстів, критерії їх відбору. Зосереджено увагу на тих основних текстологічних знаннях та вміннях, якими має володіти май- бутній учитель-практик у подальшій професійній діяльності, як-от: наукові підходи до вивчення тексту, ознаки тексту, спільні й відмінні ознаки тексту й дискурсу, структурні компоненти тексту, особливості членування текстових величин, складне синтаксичне ціле як складна структурна єдність і компонент тексту, абзац як композиційно-комунікативна одиниця; засоби зв’язку компонентів складного синтаксичного цілого, типи текстів за їх жанровою належністю, стильовою співвіднесеністю, формою репрезентації; аналізувати текст як комунікативну сис- тему, його психологічні, ментальні, соціально-культурні особливості; визначати тему, основну думку, тип мовлення, стильові й жанрові особливості тексту; характеризувати його основні категорії: комунікативність, членованість, цілісність, зв’язність, інформативність. Подано зразки практичних завдань з курсу «Наукове спілкування українською мовою» для здобувачів освіти спеціальності «Початкова освіта. Українська мова і література».

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Андрієць О.М. Текстоцентризм у розвитку дискурсної компетентності сучасного старшоклас- ника. // Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка. Педагогічні науки. №3 (326), 2019. С. 97-106.

Бабенко Л. Г. Лингвистический анализ художественного текста. Теория и практика : [учебник; практикум] / Л. Г. Бабенко, Ю. В. Казарин. М. : Флинта : Наука, 2003. 496 с.

Варзацька Л. Навчання мови і мовлення на основі тексту. К.: Рад. школа, 1986. 105 с.

Дроздова І. П. Критерії добору текстів для навчання професійного мовлення студентів нефілологічного профілю у ВНЗ / І. П. Дроздова // Викладання мов у вищих навчальних закладах освіти. Харків. 2010. Вип. 16. С. 69-76.

Златів Л.М. Дискурсивно-текстоцентричний підхід до навчання української мови за професійним спрямуванням студентів-математиків. Режим доступу: Златів_стаття.pd

Компаній О. В. Реалізація принципу наступності у формуванні текстотворчих умінь молод- ших школярів на завершальному етапі початкової мовної освіти. Автореферат на здобуття наук. ступеня доктора педагогічних наук. 13.00.02 — теорія та методика навчання (українська мова), Одеса, 2021. с. 40.

Кухарчук О.І. Текстоцентричний підхід до формування соціокультурної компетентності май- бутнього вчителя-словесника // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 2015, № 5 (49), С. 286-295.

Мантула Т.І. Інтегроване викладання та міжпредметні зв’язки в історичному аспекті та сього- денні // Вісник Житомирського державногоуніверситету імені Івана Франка. 2005. №21. С. 9.

Наукова комунікація як складник фахової діяльності : практикум / уклад. Л. І. Прокопенко. Одеса : Видавець Букаєв Вадим Вікторович, 2021. 99 с.

Пометун О. І. Компетентнісно орієнтована методика навчання історії в основній школі : ме- тодичний посібник / О. І. Пометун, Н. М. Гупан, В. С. Власов. К. : ТОВ «КОНВІ ПРІНТ», 2018. 208 с.

Селиванова Е. А. Основы лингвистической теории текста и коммуникации : [моногр. учеб. по- соб.] / Е. А. Селиванова. К. : Брама, Изд. Вовчок О. Ю., 2004. 336 с.

Українська мова: енциклопедія / Редкол.: В. М. Русанівський (співголова), О. О. Тараненко (співголова), М. П. Зяблюк та ін. Київ: Вид-во «Укр. енцикл.» ім. М. П. Бажана, 2004. 752 с.

Яриніч О. Ф. Використання інноваційних технологій на уроках української мови в аспекті тек- стоцентричного принципу навчання. Режим доступу: https://genezum.org/library/vykorystannya- innovaciynyh-tehnologiy-na-urokah-ukrainskoi-movy-v-aspekti-tekstocentrychnogo-pryncypu- navchannya

REFERENCES

Andriiets O.M. (2019) Tekstotsentryzm u rozvytku dyskursnoi kompetentnosti suchasnoho starshoklasnyka. [Textocentrism in the development of discourse competence of modern high school students] // Visnyk LNU imeni Tarasa Shevchenka. Pedahohichni nauky. No. 3 (326), S. 97-106. [in Ukrainian]

Babenko L. H. (2003) Lynhvystycheskyi analyz khudozhestvennoho teksta. Teoryia y praktyka [Linguistic analysis of the artistic text. Theory and practice]: [uchebnyk; praktykum] / L. H. Babenko, Yu.

V. Kazaryn. M. : Flynta : Nauka, 496 s. [in Russian]

Varzatska L. (1986) Navchannia movy i movlennia na osnovi tekstu. [Teaching language and speaking on the basis of text] K.: Rad. shkola, 105 s. [in Ukrainian]

Drozdova I. P. (2010) Kryterii doboru tekstiv dlia navchannia profesiinoho movlennia studentiv nefilolohichnoho profiliu u VNZ [Criteria for the selection of texts for teaching professional speech of non- philology students at universities] / I. P. Drozdova // Vykladannia mov u vyshchykh navchalnykh zakladakh osvity. Kharkiv. Vyp. 16. S. 69-76. [in Ukrainian]

Zlativ L.M. Dyskursyvno-tekstotsentrychnyi pidkhid do navchannia ukrainskoi movy za profesiinym spriamuvanniam studentiv-matematykiv. [A discursive-text-centric approach to teaching the Ukrainian language for the professional direction of mathematics students] Rezhym dostupu: Zlativ_stattia.pd [in Ukrainian]

Kompanii O. V. (2021) Realizatsiia pryntsypu nastupnosti u formuvanni tekstotvorchykh umin molodshykh shkoliariv na zavershalnomu etapi pochatkovoi movnoi osvity. [Implementation of the principle of continuity in the formation of text-creating skills of junior high school students at the final stage of primary language education] Avtoreferat na zdobuttia nauk. stupenia doktora pedahohichnykh nauk. 13.00.02 — teoriia ta metodyka navchannia (ukrainska mova), Odesa, s. 40. [in Ukrainian]

Kukharchuk O. I. (2015) Tekstotsentrychnyi pidkhid do formuvannia sotsiokulturnoi kompetentnosti maibutnoho vchytelia-slovesnyka [A text-centric approach to the formation of socio-cultural competence of the future lexicographer] // Pedahohichni nauky: teoriia, istoriia, innovatsiini tekhnolohii, № 5 (49),

S. 286-295. [in Ukrainian]

Mantula T. I. (2005) Intehrovane vykladannia ta mizhpredmetni zviazky v istorychnomu aspekti ta sohodenni [Integrated teaching and interdisciplinary connections in the historical aspect and the present] // Visnyk Zhytomyrskoho derzhavnoho universytetu imeni Ivana Franka. №21. S. 9. [in Ukrainian]

Naukova komunikatsiia yak skladnyk fakhovoi diialnosti (2021) [Scientific communication as a component of professional activity] : praktykum / uklad. L. I. Prokopenko. Odesa : Vydavets Bukaiev Vadym Viktorovych. 99 s. [in Ukrainian]

Pometun O. I. (2018) Kompetentnisno oriientovana metodyka navchannia istorii v osnovnii shkoli [Competence-oriented method of teaching history in primary school] : metodychnyi posibnyk /

O. I. Pometun, N. M. Hupan, V. S. Vlasov. K. : TOV «KONVI PRINT», 208 s. [in Ukrainian]

Selyvanova E. A. (2004) Osnovы lynhvystycheskoi teoryy teksta y kommunykatsyy [Fundamentals of Linguistic Theory of Text and Communication]: [monohr. ucheb. posob.] / E. A. Selyvanova. K. : Brama, Yzd. Vovchok O. Yu., 336 s. [in Ukrainian]

Ukrainska mova (2004) [Ukrainian language]: entsyklopediia / Redkol.: V. M. Rusanivskyi (spivholova),

O. O. Taranenko (spivholova), M. P. Ziabliuk ta in. Kyiv: Vyd-vo «Ukr. entsykl.» im. M. P. Bazhana, 752 s. [in Ukrainian]

Yarynich O. F. Vykorystannia innovatsiinykh tekhnolohii na urokakh ukrainskoi movy v aspekti tekstotsentrychnoho pryntsypu navchannia [The use of innovative technologies in the lessons of the Ukrainian language in the aspect of the text-centric principle of learning]. Rezhym dostupu: https:// genezum.org/library/vykorystannya-innovaciynyh-tehnologiy-na-urokah-ukrainskoi-movy-v-aspekti- tekstocentrychnogo-pryncypu-navchannya [in Ukrainian]

Downloads


Переглядів анотації: 52

Опубліковано

2022-11-21

Як цитувати

Мордовцева, Н. . (2022). ОСОБЛИВОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ ТЕКСТОЦЕНТРИЧНОГО ПІДХОДУ В НАВЧАННІ ПРОФЕСІЙНОГО МОВЛЕННЯ СТУДЕНТІВ. Педагогічна освіта: Теорія і практика. Психологія. Педагогіка., (38 (2), 63–68. https://doi.org/10.28925/2311-2409.2022.3810

Номер

Розділ

ПРИКЛАДНІ АСПЕКТИ ПРОФЕСІЙНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ НАУКИ