ІНТЕГРАТИВНИЙ ФЕНОМЕН ПРОФЕСІЙНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ ВЧИТЕЛЯ

Автор(и)

  • Лариса Володимирівна Чумак Комунальний вищий навчальний заклад «Херсонська академія неперервної освіти», викладач кафедри теорії і методики виховної роботи

Ключові слова:

професійна майстерність учителя, здібності, професіоналізм, майстерність, розвиток, інтегративний феномен

Анотація

У статті розглядається інтегративний феномен професійної майстерності вчителя, яка орієнтується на потреби українського суспільства й забезпечується не тільки наявністю знань, умінь і навичок у поєднанні із соціально важливими й професійно значущими якостями особистості
фахівця, але і його здатністю ефективно застосовувати їх у педагогічній діяльності. Автором визначено певні складові вказаної освітньої конструкти, що відкриває можливості підвищення рівня її сформованості й сприятиме подальшому розвитку рефлексивного погляду фахівця на особисту професійну діяльність, себе й оточуючий світ, розвитку нестандартного мислення та відповідних особистісних якостей, котрі детерміновані динамічними процесами сучасного соціуму і мають важливе значення для повноцінної життєдіяльності сучасного педагога.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Лариса Володимирівна Чумак, Комунальний вищий навчальний заклад «Херсонська академія неперервної освіти», викладач кафедри теорії і методики виховної роботи

кандидат педагогічних наук

Посилання

Акмеология : Учебное пособие / А. Деркач, В. Зазыкин. — Спб. : Питер, 2003. — 256 с.

Вострова М.А. Акмеологический подход педагога к управлению качеством дополнительного образования детей : Автореф. дис. … канд. пед. наук : 13.00.01 / Российская академ. образов. Ин-т образ. взрослых. — Санкт-Петербург, 2003. — 20 с.

Гоноболин Ф.Н. Книга об учителе / Ф.Н. Гоноболин. — М. : «Просвещение», 1965. — 260 с.

Державна національна програма «Освіта» («Україна ХХІ ст.»). — Київ : Радуга. — 1994. — 61 с.

Державна програма «Вчитель» // Директор школи. — 2002. — № 21—24. — С. 3—23.

Зазуліна Л.В. Концептуальні засади вдосконалення професіоналізму педагогів у системі післядипломної педагогічної освіти / Л.В. Зазуліна // Психолого-педагогічні засади діяльності фахівця: історія, теорія, практика : матеріали міжнародної науково-практичної веб-конференції (15—16 травня 2013 року, м. Херсон) / За ред. В.В. Кузьменка, І.Я. Жорової, І.В. Воскової, В.С. Мусієнко. — Херсон : КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти», 2013. — С. 77—81.

Закон України «Про вищу освіту» // Освіта України, 2002. — № 17. — С. 2—8.

Закон України «Про загальну середню освіту» // Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки України, 1999. — № 15.– С. 6—31.

Закон України «Про освіту». — К. : Концепції педагогічної освіти, 1996. — С. 20—88.

Каверин Ю.А. Профессионально важные качества и умения учителя. — [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://pedsovet.org/component/option,com_mtree/ task,viewlink/link_id,3681/Itemid,5461187/

Касьян А.А. Методологическое знание в содержании образования / А.А. Касьян // Педагогика. — 1993. — № 1. — С. 3—11.

Колушова Л.В. Акмеологические факторы продуктивности и профессионализма воспитателя детского сада : Автореф. дис. … канд. психолог. Наук : 19.00.13 / Шуйский гос. пед. ун-т. — Шуя, 2001. — 20 с.

Максимова В.Н. Акмеология: новое качество образования // Завуч. 2004. — № 3. — С. 3—23.

Платонов К.К. О системе психологии / К.К. Платонов. — М. : Мысль, 1972. — 216—с.

Соловьев И.О. Развитие профессионала в акмеологической среде : Автореф. дис. ... докт. психол. наук : 19.00.13 / ФГОУ «Российская академ. Нар. хоз-ва и гос. службы» при Президенте Российской Федерации. — Москва, 2011. — 60 с.

Толстой Л.Н. Педагогические сочинения / Л.Н. Толстой. — 2-е изд., доп. — М. : Учпедгиз, 1953. — 441 с.

Український педагогічний енциклопедичний словник. Видання друге, доповнене й виправлене. — Рівне : Волинські обереги, 2011. — 552 с.

Downloads


Переглядів анотації: 201

Опубліковано

2015-04-15

Як цитувати

Чумак, Л. В. (2015). ІНТЕГРАТИВНИЙ ФЕНОМЕН ПРОФЕСІЙНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ ВЧИТЕЛЯ. Педагогічна освіта: Теорія і практика. Психологія. Педагогіка., (21). вилучено із https://pedosvita.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/view/36