ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ВИКЛАДАЧІВ УНІВЕРСИТЕТІВ УКРАЇНИ

Автор(и)

  • Микола Борисович Євтух академік-секретар відділення вищої освіти Президії НАПН України

Ключові слова:

педагогічна діяльність, науково-дослідницька діяльність викладача, структура науково-дослідницької діяльності викладача, дослідницькі уміння викладача

Анотація

У статті здійснено аналіз наукових підходів щодо сутності, змісту та структури науково-дослідницької діяльності викладача вищої школи; визначено її місце та роль у педагогічній діяльності викладачів університетів; охарактеризовано основні напрями науково-педагогічної діяльності викладача. Наголошено, що науково-дослідницька діяльність викладача пов’язана з дослідженнями науково-прикладних тем університету, кафедри, з активним залученням студентів до наукової
творчості й керівництвом роботою наукових студентських гуртків і шкіл, з підвищенням наукової кваліфікації через докторантуру й аспірантуру, стажуванням в науково-дослідних центрах і лабораторіях, з участю в міжнародних, українських, регіональних і внутрішньо-університетських
наукових конференціях і семінарах, з написанням наукових праць різного рівня.

Біографія автора

Микола Борисович Євтух, академік-секретар відділення вищої освіти Президії НАПН України

доктор педагогічних наук, професор, дійсний член (академік) НАПН України

Посилання

Абдуллина О.А. Общепедагогическая подготовка учителя в системе высшего педагогического образования : учебное пособие / О.А. Абдуллина. — М. : Просвещение, 1984. — 209 с.

Бабанский Ю.К. Оптимизация учебно-воспитательного процесса: общедидактический процесс / Ю.К. Бабанский. — М. : Педагогика, 1982. — 216 с.

Вергасов В.М. Активизация познавательной деятельности студентов в высшей школе / Валентин Михайлович Вергасов. — К. : Вища школа, 1985. — 176 с.

Вища освіта в Україні. Нормативно-правове регулювання / А.П. Заєць, В.С. Журавський. — К. : ФОРУМ, 2003. — 950 с.

Закон України «Про вищу освіту». — Харків : Право, 2014. — 103 с.

Дем’яненко Н.М. Учительські інститути в системі педагогічної освіти України (друга половина XIX — початок ХХ ст.): монографія / Н.М. Дем’яненко, І.М. Кравченко ; М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова, Ін-т вищої освіти АПН України. — К. : Фенікс, 2010. — 512 с.

Євтух М.Б. Гуманізація моделі навчальної діяльності у вищій школі / М.Б. Євтух, О.П. Сердюк // Гуманізація навчально-виховного процесу : Наук. метод. зб. — Слов’янськ, 2000. — Вип. 8. — С. 319.

Закон України «Про наукову і науково-технічну діяльність» // Відомості Верховної Ради України. — 1999. — № 2–3. — С. 18–33.

Загвязинский В.И. Учитель как исследователь / В.И. Загвязинский. — М. : Знание, 1980. — 96 с.

Загвязинский В.И. Теория обучения: Современная интерпретация / Владимир Ильич Загвязинский. [Учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений]. — М. : Издательский центр «Академия», 2001. — 192 с.

Ильина Т.А. Педагогика. Курс лекцій: учебное пособие для студентов педагогических институтов / Т.А. Ильина. — М. : Просвещение, 1984. — 496 с.

Карпов А.О. Исcледовательское образование: ключевые концепты / А.О. Карпов // Педагогика. — 2011. — № 3. — С. 20–30.

Кларин М.В. Инновации в обучении: метафоры и модели: Анализ зарубежного опыта / Михаил Владимирович Кларин. — М. : Наука, 1997. — 223 с.

Кринецкий И.И. Основы научных исследований / И.И. Кринецкий . — К. : Вища школа, 1981. — 208 с.

Кловак Г. Науково-дослідна лабораторія педагогічного університету як школа професійної підготовки майбутнього вчителя-дослідника / Г. Кловак // Вища освіта України. — 2004. — № 1. — С. 85–91.

Кузьмина Н.В. Психологическая структура деятельности учителя (тексты лекций) / Н.В. Кузьмина, Н.В. Кухарев. — Гомель : Гомельский государственный университет, 1976. — 57 с.

Наукові підходи до педагогічних досліджень: [колективна монографія] / [кол. авт.: Бойчук Ю.Д., Васильєва М.П. та ін. ; за заг. ред. Лозової В.І.] ; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. — Харків : Віровець А.П., 2012. — 348, [2] с.

Савченко О.Я. Навчальне середовище як чинник стимулювання дослідницької діяльності молодших школярів / О.Я. Савченко // Наукові записки Малої академії наук України. — 2012. — №. 1. — С. 41–49.

Сластьонін В.О. Формування особистості вчителя в процесі професійної підготовки // Педагогічна творчість і майстерність: Хрестоматія / Укл. Н.В. Гузій. — К. : ІЗМН, 2000. — С. 103–107.

Сухомлинський В.О. Розмова з молодим директором / В.О. Сухомлинський. Вибрані твори в п’яти томах. — Т.4. — К. : Радянська школа, 1977. — С. 393–628.

Хьелл Л. Теория личности / Л. Хьелл, Д. Зиглер [ 3-е изд.]. — СПб. : Питер, 2005. — 607 с.

Шадриков В.Д. Проблемы системогенеза профессиональной деятельности / В.Д. Шадриков. — М., 1982. — 183 с.

Downloads

Опубліковано

2015-04-16

Як цитувати

Євтух, М. Б. (2015). ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ВИКЛАДАЧІВ УНІВЕРСИТЕТІВ УКРАЇНИ. Педагогічна освіта: Теорія і практика. Психологія. Педагогіка., (22). вилучено із https://pedosvita.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/view/45