Виховання толерантності у школярів як умова розвитку інклюзивної освіти в Україні

Автор(и)

  • Т. Соловйова Запорізький національний університет, факультет соціальної педагогіки та психології, кафедра соціальної педагогіки, доцентка https://orcid.org/0000-0003-3676-7978
  • Н. Заверико Запорізький національний університет, факультет соціальної педагогіки та психології, завідувачка кафедри соціальної педагогіки. https://orcid.org/0000-0001-7533-9031

Анотація

У статті розглядаються проблеми виховання толерантності у школярів інклюзивних класів
до дітей з особливими освітніми потребами, аналізуються результати пілотного дослідження
ставлення до спільного навчання дітей, батьків та педагогів. Результати дослідження показали,
що для успішної інтеграції дітей з особливими потребами дуже важливим є ставлення до них, як
педагогів, так і дітей та їхніх батьків. Формування толерантності до навчання дітей з особли-
вими потребами вимагає системної роботи з педагогами, дітьми, батьками як дітей «норми»,
так і дітей з обмеженими освітніми можливостями. Особлива увага повинна приділятися під-
готовці педагогів до інклюзивної освіти, оскільки навчання «особливих» дітей вимагає володіння
методиками навчання дітей з різними нозологіями, зміни підходів до оцінювання результатів
навчальної діяльності учнів, систематичної роботи з дитячим та батьківським колективами
щодо прийняття таких учнів у свою спільноту. Складовою виховання толерантності є робота
з дітьми з особливими потребами та їхніми батьками щодо зміни споживацького ставлення
до життя та оточуючих

Посилання

Большая психологическая энциклопедия. Толерантность. [Электронный ресурс] /

С.С. Степанов. — 2005. — Режим доступа : http://psychology.academic.ru/2664

Енциклопедія для фахівців соціальної сфери / за заг. ред. І.Д. Звєрєвої. — 2-ге вид. — Київ,

Сімферополь : Універсум, 2013. — 536 с.

Інклюзивна освіта — рівень свідомості нації. Досвід. Перспективи. Результати. Навігатор для пе-

дагога по інклюзивній освіті [Електронний ресурс]. — Запоріжжя, 2016. — Режим доступу : http://

zw.ciit.zp.ua/index.php

Інклюзивна освіта. Підтримка розмаїття у класі : практ. посіб. / [Тім Лорман, Джоан Деппелер,

Девід Харві] ; пер. з англ. — К. : ТОВ «Видавничий дім “Плеяди”», 2011. — 296 с.

Мотуз Т.В. Детермінація поняття «толерантність»: соціально-гуманітарний дискурс /

Т.В. Мотуз // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Серія: Педагогічні

науки. — 2016. — № 133. — С. 155–159.

Основи інклюзивної освіти : навч.‐метод. посіб. / за заг. ред. А.А. Колупаєвої. — К. : А.С.К., 2012. — 308 с.

Соловйова Т.Г. Підготовка школярів до взаємодії з однолітками з особливими потребами /

Т.Г. Соловйова // Актуальні проблеми соціальної педагогіки та соціальної роботи : зб. наук. пр.

Кам’янець-Подільського національного університету. — 2016. — С. 174–184.

Терещенко К.В. Толерантність персоналу в контексті розвитку організаційної культури іннова-

ційних і традиційних закладів освіти / К.В. Терещенко // Організаційна психологія. Економічна

психологія. — 2015. — № 1. — С. 140–147.

Толерантність як соціогуманітарна проблема сучасності : зб. матеріалів ІІІ Міжнар. наук.-теорет.

конф. (19–20 травня 2011 року): / за заг. ред. П.Ю. Сауха. — Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка,

— 324 с.

Збірник наукових праць № 29 • 2018 р. 65

Яковлева И.М. Подготовка педагогов к реализации инклюзивного образования [Электронный

ресурс] / И.М. Яковлева // Инклюзивное образование: методология, практика, технологии. —

Режим доступа : http://psyjournals.ru/inclusive_edu/issue/44260_full.shtml

Polat F. (2011). Inclusion in Education: A Step towards Social Justice. International Journal

of Educational Development 31(1), 50–58. https://doi.org/10.1016/j.ijedudev.2010.06.009

Downloads

Опубліковано

2018-10-10

Як цитувати

Соловйова, Т., & Заверико, Н. (2018). Виховання толерантності у школярів як умова розвитку інклюзивної освіти в Україні . Педагогічна освіта: Теорія і практика. Психологія. Педагогіка., (29), 60-66. вилучено із https://pedosvita.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/view/262