УМОВИ СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОГО РОЗВИТКУ ПІДЛІТКІВ З ОБМЕЖЕНИМИ МОЖЛИВОСТЯМИ ЗДОРОВ’Я

Автор(и)

  • А. Турубарова к.психол.н., доцентка, завідувачка кафедри спеціальної освіти Комунального вищого навчального закладу «Хортицька національна навчально-реабілітаційна академія» Запорізької обласної ради. https://orcid.org/0000-0002-4806-4519

Анотація

Стаття присвячена проблемі розкриття умов соціально-психологічного розвитку підлітків
з обмеженими можливостями здоров’я. Виокремлення умов, що впливають на соціально-психо-
логічний розвиток підлітків, дасть змогу спланувати напрями психокорекційної та корекційно-
компенсаторної роботи з підлітками з обмеженими можливостями здоров’я. Автор виділяє
як внутрішні — індивідуально-психологічні умови, а саме: характер психофізичних порушень
та кризові явища підліткового віку, так і зовнішні — психолого-педагогічні умови, до яких нале-
жать сім’я, школа та група однолітків. У статті зазначається, що всі умови взаємопов’язані
і від сили впливу тієї чи іншої умови залежить своєрідність соціально-психологічного розвитку
особистостей підлітків із обмеженими можливостями здоров’я

Посилання

Аксенова Л.И. Маленькие ступеньки, ведущие в большую жизнь / Л.И. Аксенова //

Дефектология. — 1999. — № 3. — С. 69–71.

Васильцова В. Досвід Хортицького навчально-реабілітаційного багатопрофільного центру у ви-

рішенні проблеми комплексної реабілітації дітей-інвалідів / В. Васильцова // Розвиток життєвої

компетентності учнів у загальноосвітньому навчальному закладі : матеріали Всеукраїнської наук.-

пошук. конф. — Київ — Запоріжжя, 2005. — С. 66–68.

Ипполитова М.В. Воспитание детей с церебральным параличом в семье / М.В. Ипполитова,

Р.Д. Бабенкова, Е.М. Мастюкова. — М., 1993. — 64 с.

Миронюк О. Психологічна реабілітація сім’ї дитини з вадами психофізичного розвитку в закла-

дах освіти / О. Миронюк // Розвиток життєвої компетентності учнів у загальноосвітньому навчаль-

ному закладі : матеріали Всеукраїнської наук.-пошук. конференції. — Київ — Запоріжжя, 2005. —

С. 198–205.

Мудрик А.В. Социализация человека / А.В. Мудрик. — Москва, 2004. — 304 с.

Налчаджян А.А. Социально-психическая адаптация личности (формы, механизмы и страте-

гии) / А.А. Налчаджян ; отв. ред. Э.А. Александрян. — Ереван, 1988. — 263 с.

Орбан-Лембрик Л.Е. Соціальна психологія : у 2 кн. / Л.Е. Орбан-Лембрик. — К., 2004. — Кн. 1:

Соціальна психологія особистості і спілкування. — 576 с.

Психологический тренинг с подростками / Л.Ф. Анн. — СПб., 2003. — 271 с.

Трофимова Н.М. Основы специальной педагогики и психологии / Н.М. Трофимова, С.П. Дуванова,

Н.Б. Трофимова, Т.Ф. Пушкина. — СПб., 2005. — 304 с.

Збірник наукових праць № 29 • 2018 р. 89

Турубарова А.В. Фактори, які впливають на процес соціалізації підлітків з дефектами та по-

рушеннями опорно-рухового апарату / А.В. Турубарова // Проблеми загальної та педагогічної пси-

хології : зб. наук. пр. Інституту психології імені Г.С. Костюка АПН України. — К., 2007. — Т. IX,

ч. 4. — С. 363–370.

Устинова Е.В. Преодоление эмоциональных нарушений у дошкольников с церебральным па-

раличом в процессе оптимизации их отношений с родителями / Е.В. Устинова // Дефектология. —

— № 1. С. 52–56.

Хьелл Л. Теории личности / Л. Хьелл, Д. Зиглер. — СПб., 2002. — 608 с.

Downloads

Опубліковано

2018-10-10

Як цитувати

Турубарова, А. (2018). УМОВИ СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОГО РОЗВИТКУ ПІДЛІТКІВ З ОБМЕЖЕНИМИ МОЖЛИВОСТЯМИ ЗДОРОВ’Я. Педагогічна освіта: Теорія і практика. Психологія. Педагогіка., (29), 85-90. вилучено із https://pedosvita.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/view/266