УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ВЧИТЕЛІВ МУЗИКИ В ЗАКЛАДІ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ

Автор(и)

  • Є. Проворова професор кафедри теорії та методики постановки голосу Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова, доктор педагогічних наук, доцент https://orcid.org/0000-0003-2337-0082

DOI:

https://doi.org/10.28925/2311-2409.2020.34.2

Анотація

Статтю присвячено проблемі вдосконалення методичної компетентності вчителів музики в закладах загальної середньої освіти шляхом чітко продуманої системи внутрішньошкільної методичної роботи. Запропоновано визначення таких понять, як «професійна компетентність вчителя музики», «методична компетентність учителя музики», з’ясовано функції методичної роботи в закладі загальної середньої освіти, критерії оптимальності результатів методичної роботи вчителя. Подано характеристику традиційних та інноваційних методів, форм і техно- логій удосконалення методичної компетентності вчителів музики в закладі загальної середньої освіти.

Посилання

Бодрова Т.О. Методична підготовка майбутніх учителів музики в контексті універсальних прин- ципів загальної та мистецької освіти. Innovative processes in education: Collective monograph. AMEET Sp. z o.o., Lodz, Poland, 2017. P. 26−39. URL: http://enpuir.npu.edu.ua/bitstream/123456789/12976/1/ Bodrova%202017%2C%20%20Poland.pdf

Ващенко Л.М. Управління інноваційними процесами в загальній середній освіті регіону: моно- графія. Київ: Тираж, 2005. 380 с.

Волканова В. Організація методичної роботи. Київ: Шк. світ, 2010. 128 с.

Зязюн І., Крамущенко І., Кривонос І. Педагогічна майстерність: підручник / за ред. І.А. Зязюна. 3-тє вид., допов, і перероб. Київ: СПД Богданова А.М., 2008. 376 с.

Калошин В. Ф. Психологічні аспекти підвищення професійної педагогічної компетентнос- ті. Управління школою. 2014. № 7–9 (415–417). С. 68–75.

Криворучко Т.М. Використання інформаційно-комунікаційних технологій на уроках музичного мистецтва. Технології фахової майстерності: інновації в сучасній освіті. URL: http://timso.koippo. kr.ua/hmura10/vykorystannya-informatsijno-komunikatsijnyh-tehnolohij-na-urokah-muzychnoho- mystetstva/

Криштанович М. Особливості структури формування професійної компетентності май- бутнього учителя. Молодь і ринок. 2018. № 8 (163). С. 22–25. DOI: https://doi.org/10.24919/2308- 4634.2018.141862.

Пастушенко Л.А. Педагогічна технологія розвитку професійної компетентності майбутніх учи- телів музичного мистецтва у вищих мистецьких навчальних закладах: дис. канд. пед. наук: 13.00.04. Рівне, 2017. 244 с.

Поташник М.М. Управление современной школой (в вопросах и ответах): пособие для руково- дителей общеобразовательных учреждений и органов образования. Москва: Новая школа, 1997. 47 с.

Сластенин В.А. К вопросу о профессионализме учителя общеобразовательной школы. Сов. педагогика. Москва, 1973. № 5. С. 28–31.

Старченко К. Науково-методична робота з учителями. Дир. шк. 2007. № 11. С. 57–61.

Цимбалюк Я.С. Структура методичної компетентності вчителя. Наука і освіта: наук.-практ. журнал ПНЦ НАПН України. 2011. № 4. С. 457–460. URL: https://scienceandeducation.pdpu.edu.ua/ doc/2011/4_2011/58.pdf

REFERENCES

Bodrova, T. O. (2017). Metodychna pidhotovka maibutnikh uchyteliv muzyky v konteksti universalnykh pryntsypiv zahalnoi ta mystetskoi osvity [Methodical Training of Future Music Teachers in the Context of Universal Principles of General and Art Education]. Innovative Processes in Education: collective monograph. AMEET Sp. z o.o., Lodz, Poland, pp. 26−39 (in Ukrainian). http://enpuir.npu.edu.ua/bitstream/123456789/12976/1/Bodrova%202017%2C%20%20Poland.pdf

Vashchenko, L. M. (2005). Upravlinnia innovatsiinymy protsesamy v zahalnii serednii osviti rehionu [Management of Innovation Processes in General Secondary Education in the Region]: monohrafiia. Kyiv: Tyrazh, 380 p. (in Ukrainian).

Volkanova, V. (2010). Orhanizatsiia metodychnoi roboty [Organization of Methodical Work]. Kyiv: Shkilnyi svit, 128 p. (in Ukrainian).

Ziaziun, I., Kramushchenko, I., Kryvonos, I. (2008). Pedahohichna maisternist [Pedagogical Skills]: pidruchnyk. Za redaktsiieiu I. A. Ziaziuna, 3-tie vydannia, dopovnene i pereroblene, Kyiv: subiekt pidpryiemnytskoi diialnosti Bohdanova A. M., 376 p. (in Ukrainian).

Kaloshyn, V. F. (2014). Psykholohichni aspekty pidvyshchennia profesiinoi pedahohichnoi kompetentnosti [Psychological Aspects of Increasing Professional Pedagogical Competence]. Upravlinnia shkoloiu, № 7–9 (415–417), pp. 68–75 (in Ukrainian).

Kryvoruchko, T. M. (2014). Vykorystannia informatsiino-komunikatsiinykh tekhnolohii na urokakh muzychnoho mystetstva [The Use of Information and Communication Technologies at Music Lessons]. Tekhnolohii fakhovoi maisternosti: innovatsii v suchasnii osviti (in Ukrainian).

http://timso.koippo.kr.ua/hmura10/vykorystannya-informatsijno-komunikatsijnyh-tehnolohij-na- urokah-muzychnoho-mystetstva/

Kryshtanovych, M. (2018). Osoblyvosti struktury formuvannia profesiinoi kompetentnosti maibutnoho uchytelia [Features of the Structure of Formation of Future Teacher Professional Competence]. Molod i rynok, №8 (163), pp. 22–25.

DOI: https://doi.org/10.24919/2308-4634.2018.141862

Pastushenko, L. A. (2017). Pedahohichna tekhnolohiia rozvytku profesiinoi kompetentnosti maibutnikh uchyteliv muzychnoho mystetstva u vyshchykh mystetskykh navchalnykh zakladakh [Pedagogical Technology of Development of Professional Competence of Future Teachers of Music Art in Higher Art Education Institutions]: dysertatsiia kandydata pedahohichnykh nauk: 13.00.04. Rivne. 244 p. (in Russian).

Potashnik, M. M. (1997). Upravlenie sovremennoi shkoloy (v voprosakh i otvetakh) [Management of a Modern School (in questions and answers)]: posobiye dlia rukovoditelei obshcheobrazovatelnykh uchrezhdenii i organov obrazovaniia. Moskva: Novaia shkola, 47 p. (in Russian).

Slastenin, V. A. (1973). K voprosu o professionalizme uchitelia obshcheobrazovatelnoi shkoly [To the Question of Professionalism of a Secondary School Teacher]. Moskva, Sovetskaia pedagogika, № 5, pp. 28–31 (in Russian).

Starchenko, K. (2007). Naukovo-metodychna robota z uchyteliamy [Scientific and Methodical Work among Teachers]. Dyrektoram shkil, № 11, pp. 57–61 (in Ukrainian).

Tsymbaliuk, Ya. S. (2011). Struktura metodychnoi kompetentnosti vchytelia [The Structure of Methodological Competence of the Teacher]. Nauka i osvita (in Ukrainian). https://scienceandeducation.pdpu.edu.ua/doc/2011/4_2011/58.pdf

Downloads

Опубліковано

2021-01-22

Як цитувати

Проворова, Є. (2021). УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ВЧИТЕЛІВ МУЗИКИ В ЗАКЛАДІ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ. Педагогічна освіта: Теорія і практика. Психологія. Педагогіка., (34 (2), 14-20. https://doi.org/10.28925/2311-2409.2020.34.2

Номер

Розділ

ПРИКЛАДНІ АСПЕКТИ ПРОФЕСІЙНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ