НАВИЧКИ ХХІ СТОЛІТТЯ В КОНТЕКСТІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ПЕДАГОГА

Автор(и)

  • Л. Куземко доцент кафедри педагогіки та психології Педагогічного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка, кандидат педагогічних наук https://orcid.org/0000-0003-3070-6322

DOI:

https://doi.org/10.28925/2311-2409.2020.34.4

Анотація

Устаттінаголошуєтьсянаважливостіформуваннянавичок ХХІстоліттяумайбутніхпедагогів для забезпечення якісної професійної підготовки. Розкрито результати теоретичного вивчення нормативних документів у галузі вищої освіти в Україні й зарубіжних праць щодо формування загальних і фахових компетентностей вчителів початкових класів та вихователів закладів дошкільної освіти. У результаті наукових розвідок виокремлено навички, які забезпечують ком- петентнісну підготовку студентів педагогічних спеціальностей у закладі вищої освіти, а саме: критичне мислення, цифрові навички та навички співпраці. Відповідно до розроблених критеріїв особистісно-професійного саморозвитку педагога (ціннісно-мотиваційного, когнітивного, діяль- нісного) визначено рівні (базовий, середній і високий) та показники сформованості виокремлених навичок у студентів першого курсу спеціальностей «Дошкільна освіта» і «Початкова освіта» Київського університету імені Бориса Грінченка. Наведено результати емпіричного дослідження щодо формування навичок ХХІ століття у процесі професійної підготовки педагога та розкрито методичні рекомендації щодо їх розвитку.

Посилання

Василюк А., Танась М. Педагогічний словник-лексикон (українсько-англо-польський). Вид. 2-ге. Ніжин: Видавець ПП Лисенко М.М., 2013. — 224 с.

Кубанов Р. Якість вищої освіти: порівняльний аналіз поглядів зарубіжних і вітчизняних науков- ців. Порівняльно-педагогічні студії. 2014. № 2–3 (20–21). С. 27–32.

Куруч А.В. Забезпечення якості вищої освіти в Україні: виклики сьогодення. Science and Education a New Dimension. Pedagogy and Psychology, VI (70), Issue: 170, 2018. С. 28–32. URL: https://seanewdim.

com/uploads/3/4/5/1/34511564/httpsdoi.org10.31174send-pp2018-170vi70-06.pdf

Лук’янченко Н.Д., Ларичева Г.В. Проблема якості професійної підготовки фахівців. Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. 2011. № 16. С. 50–53.

Толочко С.В. Структурно-системний аналіз визначення сучасних ключових компетентностей у світі. ScienceRise: Pedagogical Education. 2018. № 5 (25). С. 36–42. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ texcped_2018_5_10 DOI: 10.15587/2519-4984.2018.139110.

Gisbert M., González J., and Esteve F. Competencia digital y competencia digital docente: una panorámica sobre el estado de la cuestión, RIITE. Revista Interuniversitaria de Investigación en Tecnología Educativa. 2016. Vol. 0. Junio. Рр. 74–83. DOI: http://dx.doi.org/10.6018/riite/2016/257631. URL: https:// revistas.um.es/riite/article/view/257631

Gray A. The 10 Skills You Need to Thrive in the Fourth Industrial Revolution. 2016. URL: https://www. weforum.org/agenda/2016/01/the-10-skills-you-need-to-thrive-in-the-fourth-industrial-revolution/

REFERENCES

Vasyliuk, A., Tanas, M. (2013). Pedahoghichnyi slovnyk-leksykon (ukrainsko-anhlo-polskyi) [Pedagogical Dictionary-Lexicon (Ukrainian-English-Polish)]. Vyd. 2-he, Nizhyn: Vydavets PP Lysenko

M. M., 224 (in Ukrainian).

Kubanov, R.(2014). Yakist vyshchoi osvity: porivnialnyi analiz pohliadiv zarubizhnykh i vitchyznianykh naukovtsiv [Quality of Higher Education: a comparative analysis of the views of foreign and domestic scientists]. Porivnialno-pedahohichni studii, № 2–3 (20–21), 27–32 (in Ukrainian).

Kuruch, A. V. (2018). Zabezpechennia yakosti vyshchoi osvity v Ukraini: vyklyky siohodennia [Ensuring the Quality of Higher Education in Ukraine: the challenges of today]. Science and Education a New Dimension. Pedagogy and Psychology, VI (70), Issue: 170, 28–32 (in Ukrainian). https://seanewdim.com/uploads/3/4/5/1/34511564/httpsdoi.org10.31174send-pp2018-170vi70-06.pdf

Lukianchenko, N. D., Larycheva, H. V. (2011). Problema yakosti profesiinoi pidhotovky fakhivtsiv [The Problem of Quality of Professional Training]. Visnyk Skhidnoukrainskoho natsionalnoho universytetu imeni Volodymyra Dalia, 16, 50–53 (in Ukrainian).

Tolochko, S. V. (2018). Strukturno-systemnyi analiz vyznachennia suchasnykh kliuchovykh kompetentnostei u sviti [Structural and System Analysis of the Definition of Modern Key Competencies in the World] ScienceRise: Pedagogical Education, 5 (25), 36–42 (in Ukrainian). http://nbuv.gov.ua/UJRN/texcped_2018_5_10

DOI: 10.15587/2519-4984.2018.139110

Gisbert, M., González, J., and Esteve, F. (2016). Competencia digital y competencia digital docente: una panorámica sobre el estado de la cuestión. RIITE. Revista Interuniversitaria de Investigación en Tecnología Educativa, vol. 0, Junio 2016, рр. 74–83 (in Spanish).

https://revistas.um.es/riite/article/view/257631 DOI: http://dx.doi.org/10.6018/riite/2016/257631

Gray, A. (2016). The 10 Skills You Need to Thrive in the Fourth Industrial Revolution. https://www.weforum.org/agenda/2016/01/the-10-skills-you-need-to-thrive-in-the-fourth-industrial- revolution/

Downloads

Опубліковано

2021-01-22

Як цитувати

Куземко, Л. (2021). НАВИЧКИ ХХІ СТОЛІТТЯ В КОНТЕКСТІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ПЕДАГОГА. Педагогічна освіта: Теорія і практика. Психологія. Педагогіка., (34 (2), 28-33. https://doi.org/10.28925/2311-2409.2020.34.4

Номер

Розділ

ПРИКЛАДНІ АСПЕКТИ ПРОФЕСІЙНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ