СУТНІСТЬ ОСВІТНІХ ПАРАДИГМ І ПОЛІПАРАДИГМАЛЬНИХ ПРОЯВІВ У БАГАТОВИМІРНІЙ ПЕДАГОГІЧНІЙ РЕАЛЬНОСТІ ТА ОСОБИСТІСНІЙ САМОРЕАЛІЗАЦІЇ СТУДЕНТІВ ПІД ЧАС Е-НАВЧАННЯ

Автор(и)

  • Т. Мієр професор кафедри початкової освіти Педагогічного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка, доктор педагогічних наук, доцент https://orcid.org/0000-0002-2874-2925

DOI:

https://doi.org/10.28925/2311-2409.2020.34.9

Анотація

У статті розглянуто освітню парадигму як генезисний індикатор змін в освітній галузі, що спри- чинені суспільним розвитком, парадигмальність як результат реалізації інтеграційних проце- сів, а також особистісну самореалізацію студентів як прояв студентоцентриської парадигми в е-навчанні. Відповідно до поставлених завдань дослідження виконано таке. Узагальнено дані про ключові ідеї парадигм традиційної педагогіки (знаннєвої, ЗУНівської, науково-технократич- ної, парадигми пояснювально-ілюстративного навчання) та парадигм людино орієнтованих (дитиноцентриської, антропологічної, когнітивної, прагматичної, гуманітарної, гуманістич- ної, культурологічної, парадигм розвивального й адаптивного навчання). Наведено приклади поліпарадигмальних проявів багатовимірності явищ і процесів у педагогічній реальності. Розкрито дидактичні особливості організації освітнього процесу за реалізації студентоцен- триської парадигми. Схарактеризовано такі дидактичні засоби, як матриця-презентація теми та авторські музмаркери початку і завершення процесу навчання (лекції, семінару, уроку тощо). Досліджено самореалізацію студентів в е-навчанні з використанням матриці-презентації теми та авторських музмаркерів.

Під час дослідження реалізовано методи: загальнонаукові (аналіз, синтез, порівняння, система- тизація, узагальнення теоретичних даних та власних доробків студентів); емпіричні (спосте- реження, бесіди, анкетування). До проведення дослідження було залучено 110 респондентів. Це студенти-магістранти денної та заочної форм навчання. Заклад вищої освіти — Педагогічний інститут Київського університету імені Бориса Грінченка.

У результаті проведеного дослідження встановлено значний потенціал досліджуваних засо- бів для: організації процесу навчання; емоційного налаштування студентів на процес навчання та відпочинок; їхню особистісну самореалізацію на основі наслідування творчого начала Інших

Посилання

Безрукова В.С. Все о современном уроке в школе: проблемы и решения: монография. Москва: Сентябрь, 2004. 160 с.

Берегова Г. Пошуки нових філософсько-освітніх парадигм у контексті освітньої кризи. URL: https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=618138

Бордовская Н.В., Реан А.А. Педагогика: учеб. пособ. Санкт-Петербург: Питер, 2006. 304 с.

Вознюк О.В. Побудова інтегральної педагогічної парадигми: постановка проблеми. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Вип. 48. 2009. С. 22–26. ISSN 2076- 6173. URL: http://eprints.zu.edu.ua/3790/

Голодюк Л.С. Організація навчально-пізнавальної діяльності учнів основної школи у навчан- ні математики в урочний та позаурочний час: теоретичний аспект: монографія. Кропивницький: ФО-П Александрова М.В. 2017. 404 с.

Зязюн І. А. Освітні парадигми та педагогічні технології у вимірах філософії освіти. Науковий вісник МДУ ім. В.О. Сухомлинського. Вип. 33. Педагогічні науки. С. 23. URL: http://mdu.edu.ua/wp- content/uploads/files/6_5.pdThttp://mdu.edu.ua/wp-content/uploads/files/6_5.pdf

История Киева. Древний и средневековый Киев. І Том / ред. кол.: И. Артеменко, Г. Сергиенко, А. Гуржий. Киев: Наукова думка, 1982. 407 с.

Колесникова И.А. Педагогические цивилизации и их парадигмы. Педагогика. 1995. № 6. С. 84–89.

Крисоватий А. Основні парадигми освіти та їх сутнісна характеристика Психологія і суспільство. 2015.

№ 1. С. 1. URL: http://journals.uran.ua/index.php/1810-2131/article/view/114028http://journals.uran.ua/index. php/1810-2131/article/view/114028

Кузь В.Г. Нова освітня парадигма — нові освітні технології. URL: http://dspace.udpu.edu.ua/ bitstream/6789/1055/1/nova_osvitnia_paradygma.pdf

Кун Т.С. Структура научных революций URL: http://psylib.org.ua/books/kunts01/index.htm

Манчул Б., Марчук М. Лінгвістична парадигма в структурі гуманітарно-наукової методології. Науковий вісник Чернівецького університету. Збірник наукових праць. 2012. Вип. 621–622. С. 64. URL: http://nbuv.gov. ua/UJRN/Nvchu_fil_2012_621-622_13

Рижко В.А., Трубенко А.І. Історичні зміни принципів і парадигм класичного філософування: нарис до лекцій. Київ: Академія праці і соціальних відносин. 2009. С. 55. URL: http://docshare02.docshare.tips/ files/8011/80117203.pdThttp://docshare02.docshare.tips/files/8011/80117203.pdThttp://docshare02.docshare.tips/ files/8011/80117203.pdf

Савош В.О. Професійний розвиток учителів фізики в системі неперервної освіти: теорія і практика: монографія. Луцьк: Волиньполіграф, 2020. 420 с.

Саух П.Ю., Саух Ю.П. Гуманітарна парадигма як життєдайна платформа сучасної освіти. Концептуальні засади професійного розвитку особистості в умовах євроінтеграційних процесів. 2015. С. 489. URL: http:// eprints.zu.edu.ua/19169/

Сергеев И. С. Основы педагогической деятельности: учеб. пособ. Київ: РШ, 1987. 152 с.

Цимбалару А.Д. Актуалізація проблеми моделювання в освіті. Неперервна професійна освіта: теорія і практика. 2007. Вип. 1–2. С. 39–45.

Чумак О.В. Парадигми освіти XXI століття: інноваційні аспекти. URL: https://virtkafedra.ucoz.ua/ el_gurnal/pages/vyp7/konf1/Chumak.pdfhttps://virtkafedra.ucoz.ua/el_gurnal/pages/vyp7/konf1/Chumak. pdThttps://virtkafedra.ucoz.ua/el_gurnal/pages/vyp7/konf1/Chumak.pdf

REFERENCES

Bezrukova, V. S. (2004). Vsio o sovremennom uroke v shkole: problemy i resheniia: monografija [All about the Modern Lesson at School: problems and solutions: monograph]. Moskva: Sentiabr, 160 p. (in Russian).

Berehova, H. Poshuky novykh filosofsko-osvitnikh paradyhm u konteksti osvitnioi kryzy [Search for New Philosophical and Educational Paradigms in the Context of Educational Crisis]. (in Ukrainian). https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=618138

Bordovskaia, N. V., Rean, A. A. (2006). Pedagogika: uchebnoe posobie [Pedagogy: a tutorial]. Sankt- Peterburg: Piter, 304 p. (in Russian).

Vozniuk, O. V. (2009). Pobudova intehralnoi pedahohichnoi paradyhmy: postanovka problemy [Construction of an Integrated Pedagogical Paradigm: problem statement]. Visnyk Zhytomyrskoho derzhavnoho universytetu imeni Ivana Franka, Vyp. 48, pp. 22–26 (in Ukrainian). http://eprints.zu.edu.ua/3790/

Holodiuk, L. S. (2017). Orhanizatsiia navchalno-piznavalnoi diialnosti uchniv osnovnoi shkoly u navchanni matematyky v urochnyi ta pozaurochnyi chas: teoretychnyi aspekt: monoghrafiia

Збірник наукових праць № 34 (2) • 2020 р. ISSN 2311–2409 (Print) ISSN 2412–2009 (Online) 81

DOI: 10.28925/2311–2409.2020.34

[Organization of Educational and Cognitive Activity of Primary School Students in Teaching Mathematics in Class and Extracurricular Time: theoretical aspect: monograph]. Kropyvnytskyi: FO-P Aleksandrova M. V., 404 p. (in Ukrainian).

Ziaziun, I. A. Osvitni paradyhmy ta pedahohichni tekhnolohii u vymirakh filosofii osvity [Educational Paradigms and Pedagogical Technologies in Dimensions of Philosophy of Education]. Naukovyi visnyk MDU imeni V. O. Sukhomlynskoho, Vyp. 33, Pedahohichni nauky (in Ukrainian).

http://mdu.edu.ua/wp-content/uploads/files/6_5.pdThttp://mdu.edu.ua/wp-content/uploads/files/6_5.pdf

Istoriia Kieva. Drevnii i srednevekovyi Kiev [History of Kyiv. Ancient and Medieval Kyiv]. (1982). І Tom, Red. kollegiia toma: I. Artemenko, G. Sergienko, A. Gurzhii. Kiev: Naukova dumka, 407 p. (in Russian).

Kolesnikova, I. A. (1995). Pedagogicheskie tsivilizatsii i ikh paradigmy [Pedagogical Civilizations and Their Paradigms]. Pedagogika, 6, pp. 84–89 (in Russian).

Krysovatyi, A. (2015). Osnovni paradyhmy osvity ta yikh sutnisna kharakterystyka [The Main Paradigms of Education and Their Essential Characteristics]. Psykholohiia i suspilstvo, 1. p. 489 (in Ukrainian). http://journals.uran.ua/index.php/1810-2131/article/view/114028http://journals.uran.ua/index.php/1810- 2131/article/view/114028

Kuz, V. H. Nova osvitnja paradyhma — novi osvitni tekhnolohii [New Educational Paradigm — New Educational Technologies]. (in Ukrainian). http://dspace.udpu.edu.ua/bitstream/6789/1055/1/nova_osvitnia_paradygma.pdf

Kun, T. S. Struktura nauchnykh revoliutsii [The Structure of Scientific Revolutions]. (in Russian). http://psylib.org.ua/books/kunts01/index.htm

Manchul, B., Marchuk, M. (2012). Linhvistychna paradyhma v strukturi humanitarno-naukovoi metodolohii [Linguistic Paradigm in the Structure of Humanities Methodology]. Naukovyi visnyk Chernivetskoho universytetu, Zbirnyk naukovykh prats, Vyp. 621–622, p. 64 (in Ukrainian). http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvchu_fil_2012_621-622_13

Ryzhko, V. A., Trubenko, A. I. (2009). Istorychni zminy pryntsypiv i paradyhm klasychnoho filosofuvannia [Historical Changes in the Principles and Paradigms of Classical Philosophy]. Kyiv: Akademiia pratsi i sotsialnykh vidnosyn, p. 55 (in Ukrainian). http://docshare02.docshare.tips/files/8011/80117203.pdf

Savosh, V. O. (2020). Profesiinyi rozvytok uchyteliv fizyky v systemi neperervnoi osvity: teoriia i praktyka: monohrafiia [Professional Development of Physics Teachers in the System of Continuing Education: theory and practice: monograph]. Lutsk: «Volynpolihraf», 420 p. (in Ukrainian).

Saukh, P. Yu., Saukh, Yu. P. (2015). Humanitarna paradyhma yak zhyttiedaina platforma suchasnoi osvity. Kontseptualni zasady profesiinoho rozvytku osobystosti v umovakh yevrointehratsiinykh protsesiv [Humanitarian Paradigm as a Vital Platform of Modern Education. Conceptual Bases of Professional Development of the Person in the Conditions of European Integration Processes]. 489 p. (in Ukrainian). http://eprints.zu.edu.ua/19169/

Sergeev, I. S.(1987). Osnovy pedagogicheskoi deiatelnosti: ucheb. posob. [Fundamentals of Pedagogical Activity]. Kyiv, 152 p. (in Russian).

Tsymbalaru, A. D. (2007). Aktualizatsiia problemy modeliuvannia v osviti [Actualization of the Problem of Modeling in Education]. Neperervna profesiina osvita: teoriia i praktyka, Vyp. 1–2, pp. 39–45 (in Ukrainian).

Chumak, O. V. Paradyhmy osvity XXI stolittia: innovatsiini aspekty [Paradigms of Education of the 21st Century: innovative aspects]. (in Ukrainian).

https://virtkafedra.ucoz.ua/el_gurnal/pages/vyp7/konf1/Chumak.pdfhttps://virtkafedra.ucoz.ua/el_ gurnal/pages/vyp7/konf1/Chumak.pdThttps://virtkafedra.ucoz.ua/el_gurnal/pages/vyp7/konf1/Chumak. pdf

Downloads

Опубліковано

2021-01-22

Як цитувати

Мієр, Т. (2021). СУТНІСТЬ ОСВІТНІХ ПАРАДИГМ І ПОЛІПАРАДИГМАЛЬНИХ ПРОЯВІВ У БАГАТОВИМІРНІЙ ПЕДАГОГІЧНІЙ РЕАЛЬНОСТІ ТА ОСОБИСТІСНІЙ САМОРЕАЛІЗАЦІЇ СТУДЕНТІВ ПІД ЧАС Е-НАВЧАННЯ. Педагогічна освіта: Теорія і практика. Психологія. Педагогіка., (34 (2), 73-83. https://doi.org/10.28925/2311-2409.2020.34.9

Номер

Розділ

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ РОЗВИТКУ СУЧАСНОЇ ПЕДАГОГІКИ