ЗДІЙСНЕННЯ ПРОЦЕДУРИ НОСТРИФІКАЦІЇ В КРАЇНАХ ЄС ТА УКРАЇНІ

Автор(и)

  • C. Коваленко помічник проректора з питань іноземних громадян, аспірант кафедри теорії та історії педагогіки Педагогічного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка https://orcid.org/0000-0002-9131-3912
  • Н. Бовтрук кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник Державної наукової установи «Інститут модернізації змісту освіти» https://orcid.org/0000-0001-6480-1614

DOI:

https://doi.org/10.28925/2311-2409.2020.34.10

Анотація

У статті здійснено аналіз щодо проведення процедури нострифікації в країнах ЄС та Україні, схарактеризовано поняттєво-термінологічний апарат щодо нострифікації, окреслено теоре- тичні, організаційні, змістові й процесуальні засади щодо проведення нострифікації в країнах ЄС та Україні. Визначено основні недоліки та перспективи вдосконалення процедури визнання доку- ментів про освіту в Україні шляхом використання міжнародного досвіду.

Посилання

ДЖЕРЕЛА

Артьомов І., Ващук О. Концептуальні та правові основи формування Європейського освітнього простору: навч. посіб. / за ред. Ф. Ващука, В. Лугового. Ужгород: ЗакДУ. 2011.

Державна національна програма «Освіта» (Україна ХХІ століття). К.: Райдуга. 1994. 61 с.

Підвищення ефективності освіти і науки як дієвого чинника розвитку та інтеграції в європейське співтовариство. Рішення Колегії Міністерства освіти і науки України. 2004. № 3/1–4 URL: https:// zakon.rada.gov.ua/rada/show/v01-4290-04#Text

Вища освіта України — європейський вимір: стан, проблеми, перспективи. Рішення Колегії Міністерства освіти і науки України. 2008. № 3/1–4. URL: https://ips.ligazakon.net/document/MUS7507

Про вищу освіту. Закон України від 01.07.2014 р. № 1556-VII. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/

show/1556-18

Деякі питання визнання в Україні іноземних документів про освіту: Порядок визнання здобутих в іноземних вищих навчальних закладах ступенів вищої освіти. Наказ МОН України від 5 травня 2015 р. № 504. Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0614-15#Text

Красняков Є. Міжнародні нормативно-правові акти про освіту та їхній вплив на формування державної політики в галузі освіти України. Віче. 2012. № 14 (323). С. 22–26.

Бугров В., Гожик А. [та ін.] Правові засади реалізації Болонського процесу в Україні: моногра- фія / за заг. ред. В. Лугового, С. Калашникової. Київ: ДП «НВЦ «Пріоритети», 2014. 156 с.

Токаренко О. Зміни у вищій освіті Польщі (1989–2012 рр.). Актуальні проблеми соціології, психо- логії, педагогіки. 2013. № 21.

Шаталова Л. Теоретико-правові аспекти адміністративної процедури визнання документів про освіту. International Scientific Journal. 2016. № 10.

REFERENCES

Artiomov, I., Vashchuk, O. (2011). Kontseptualni ta pravovi osnovy formuvannia Yevropeiskoho osvitnioho prostoru: navchalnyi posibnyk [Conceptual and Legal Foundations of the Formation of the European Educational Environment: textbook]. Za red. F. Vashchuka, V. Luhovoho, Uzhhorod: ZakDU (in Ukrainian).

Derzhavna natsionalna prohrama «Osvita» (Ukraina ХХI stolittia) [State National Program “Education”

(Ukraine of the 21st century)]. (1994). K.: Raiduha, 61 p. (in Ukrainian).

Pidvyshchennia efektyvnosti osvity i nauky yak diievoho chynnyka rozvytku ta integratsiii v Yevropeiske spivtovarystvo: Rishennia Kolehii Ministerstva osvity i nauky Ukrayiny, 2004, № 3/1-4 [Improving the Efficiency of Education and Science as an Effective Factor of Development and Integration into the European Community: Resolution of the Chamber of the Ministry of Education and Science of Ukraine, 2004, № 3/1-4]. (in Ukrainian).

https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v01-4290-04#Text

Vyshcha osvita Ukrayiny — Yevropeiskyi vymir: stan, problemy, perspektyvy: Rishennia Kolehii Ministerstva osvity i nauky Ukrainy, 2008, № 3/1-4. [Higher Education in Ukraine — the European Dimension: status, problems, prospects: Resolution of the Chamber of the Ministry of Education and Science of Ukraine, 2004, № 3/1-4]. (in Ukrainian).

https://ips.ligazakon.net/document/MUS7507

Pro vyshchu osvitu : Zakon Ukrainy vid 01.07.2014 r. № 1556-VII [On Higher Education: Law of Ukraine dated 01.07.2014 № 1556-VII]. (in Ukrainian).

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1556-18

Downloads

Опубліковано

2021-01-22

Як цитувати

Коваленко C., & Бовтрук, Н. (2021). ЗДІЙСНЕННЯ ПРОЦЕДУРИ НОСТРИФІКАЦІЇ В КРАЇНАХ ЄС ТА УКРАЇНІ. Педагогічна освіта: Теорія і практика. Психологія. Педагогіка., (34 (2), 84-90. https://doi.org/10.28925/2311-2409.2020.34.10

Номер

Розділ

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ РОЗВИТКУ СУЧАСНОЇ ПЕДАГОГІКИ