СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЯК СУЧАСНА НЕОБХІДНІСТЬ ДЛЯ БАТЬКІВ-УСИНОВИТЕЛІВ

Автор(и)

  • Н. Чернуха професор кафедри соціальної реабілітації та соціальної педагогіки Київського національного університету імені Тараса Шевченка, доктор педагогічних наук, професор https://orcid.org/0000-0003-2184-7406
  • А. Cлабковська здобувач кафедри соціальної реабілітації та соціальної педагогіки Київського національного університету імені Тараса Шевченка https://orcid.org/0000-0003-4483-0623

DOI:

https://doi.org/10.28925/2311-2409.2020.34.12

Анотація

У статті узагальнено наукові роботи щодо соціальної відповідальності, розглянуто її струк- туру. Визначено два основні типи — реальна і потенційна. Метою публікації є узагальнення результатів дослідження з тематики соціальної відповідальності, виокремлення основних осо- бливостей соціальної відповідальності батьків-усиновителів. Репрезентовано систему заходів щодо охорони дитинства в Україні, яка передбачає визначення основних правових, економіч-  них, організаційних, культурних та соціальних засад щодо охорони дитинства, удосконалення законодавства про правовий і соціальний захист дітей, приведення його у відповідність з між- народними правовими нормами у цій сфері. Зроблено висновок про те, що наявність соціальної відповідальності батьків-усиновителів є запорукою стратегічних і тактичних цілей процесу усиновлення.

Посилання

Амоша О. Соціальна відповідальність в контексті розвитку людського потенціалу. Держава і сус- пільство. 2010. С. 122–27. URL: http://www.nbuv.gov.ua/portal/ soc_gum/ pubupr/2011-1/doc/3/01.pdf

Баюра Д.О. Формування системи корпоративного управління на засадах соціальної відповідаль- ності. Вісник Київського національного університету ім. Т. Шевченка. Серія: Економіка. 2013. № 10. С. 18–22.

Безвесильная А.А. Информационные технологии в профессиональной деятельности социально- го педагога. Среднее профессиональное образование. 2008. № 11. С. 19–22.

Байєр О. Особливості формування соціальної впевненості дитини. Практичний психолог: ди- тячий садок. 2013. № 3. С. 25–26; № 4. С. 45–51.

Вигонна В. Посвята в батьки: тренінг батьківської ефективності. Психолог довкілля. 2012. № 7.

С. 20–22.

Грищук В.К. Соціальна відповідальність: навч. посіб. / Львівський університет внутрішніх справ, Львів, 2012. 152 с.

Сімейний кодекс України від 03.07.2020 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2947-14#Text

Охріменко О.О., Іванова Т.В. Соціальна відповідальність: навч. посіб. / Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут». Київ, 2015. 180 с.

Перші запитання про сина і доньку. Путівник для майбутніх усиновителів, прийомних батьків та опікунів. К.: Логос, 2007. 47 с.

Ревть А., Гриник І. Особливості соціально-педагогічної роботи з профілактики насиль- ства щодо дітей. Молодь і ринок. 2019. № 1 (168). С. 33–36. DOI: https://doi.org/10.24919/2308- 4634.2019.158316

REFERENCES

Amosha, O. (2010). Sotsialna vidpovidalnist v konteksti rozvytku liudskoho potentsialu [Social Responsibility in the Context of Human Development]. Derzhava i suspilstvo, pp. 122–27 (in Ukrainian). http://www.nbuv.gov.ua/portal/ soc_gum/ pubupr/2011-1/doc/3/01.pdf

Baiura, D. O. (2013). Formuvannia systemy korporatyvnoho upravlinnia na zasadakh sotsialnoi vidpovidalnosti [Formation of Corporate Governance Principles for Social Responsibility]. Visnyk Kyivs’koho natsionalnoho universytetu im. Tarasa Shevchenka, Seriia «Ekonomika», № 10, pp. 18–22 (in Ukrainian).

Bezvesilnaia, A. A. (2008). Informatsionnyie tekhnologii v professionalinoi deiatelnosti sotsalnogo pedagoga [Information Technologies in the Professional Activity of a Social Teacher]. Srednee professionalnoie obrazovanie, № 11, pp. 19–22 (in Russian).

Bajyer, O. (2013). Osoblyvosti formuvannia sotsialnoi vpevnenosti dytyny [Features of Formation of Social Confidence of the Child]. Praktychnyi psykholoh: dytiachyi sadok, № 3, pp. 25–26; № 4, pp. 45–51 (in Ukrainian).

Vyhonna, V. (2012). Posviata v batky: treninh batkivskoi efektyvnosti [Dedication to Parents: parenting effectiveness training]. Psykholoh dovkillia, № 7, pp. 20–22 (in Ukrainian).

Gryshchuk, V. K. (2012). Sotsialna vidpovidalnist [Social Responsibility]. Navchalnyi posibnyk, Lvivskyi universytet vnutrishnikh sprav, Lviv, 152 p. (in Ukrainian).

Zakon Ukrayiny (2020). «Simeinyi kodeks Ukrainy» vid 03.07.20 [The Family Code of Ukraine dated 03.07.20]. (in Ukrainian).

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2947-14#Text

Okhrimenko, O. O., Ivanova, T. V. (2015). Sotsialna vidpovidalnist [Social Responsibility]. Navch.posib., Natsionalnyi tekhnichnyi universytet Ukrainy «Kyivskyi politekhnichnyi instytut», 180 p. (in Ukrainian).

Pershi zapytannia pro syna i donku. (2007). [A Guide for Future Adoptive Parents, Foster Parents and Guardians]. Putivnyk dlia maibutnikh usynovyteliv, pryiomnykh batkiv ta opikuniv, K.: Lohos, 47 p. (in Ukrainian).

Revt, A., Grynyk, I. (2019). Osoblyvosti sotsialno-pedahohichnoi roboty z profilaktyky nasylstva shchodo ditei [Features of Socio-Pedagogical Work on the Prevention of Violence against Children]. Molod i rynok, №1 (168), pp. 33–36 (in Ukrainian).

Downloads

Опубліковано

2021-01-22

Як цитувати

Чернуха, Н., & Cлабковська А. . (2021). СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЯК СУЧАСНА НЕОБХІДНІСТЬ ДЛЯ БАТЬКІВ-УСИНОВИТЕЛІВ. Педагогічна освіта: Теорія і практика. Психологія. Педагогіка., (34 (2), 99-104. https://doi.org/10.28925/2311-2409.2020.34.12

Номер

Розділ

ПСИХОЛОГІЯ І СОЦІОЛОГІЯ У КОНТЕКСТІ СУЧАСНОЇ НАУКИ