ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ВИНИКНЕННЯ ПРОФЕСІЙНИХ СТЕРЕОТИПІВ У ВИХОВАТЕЛІВ ТА СПОСОБИ ЇХ ПОДОЛАННЯ

Автор(и)

  • А. Прядко аспірант кафедри психології особистості та соціальних практик Інституту людини Київського університету імені Бориса Грінченка https://orcid.org/0000-0002-8120-0092

DOI:

https://doi.org/10.28925/2311-2409.2020.34.14

Анотація

У статті розглянуто наукові дослідження вітчизняних та зарубіжних науковців щодо таких понять, як «стереотип», «стереотипізація» та підходи до їх вивчення. Описано актуальні про- блеми процесу реформування дошкільної освіти, проаналізовано та узагальнено чинники впливу на стратегію формування професійних стереотипів у вихователів та способи їх подолання. Здійснено аналіз наукових досліджень з теми професійні стереотипи, схарактеризовано чин- ники, які впливають на їх виникнення. Висвітлено способи подолання професійних стереотипів у вихователів закладів дошкільної освіти.

Посилання

Базовий компонент дошкільної освіти / під наук. керівн. д-ра психол. наук, проф., чл.-кор. НАПН України Піроженко Т.О.; авт. кол.: Байєр О.М., Безсонова О.К., Брежнєва О.Г., Гавриш Н.В., Загородня Л.П., Косенчук О.Г., Корнєєва О.Л., Лисенко Г.М., Левінець Н.В., Машовець М.А., Мордоус І.О., Нерянова С.І., Піроженко Т.О., Половіна О.А., Рейпольська О.Д., Шевчук А.С. Київ: Видавництво, 2021. 37 с.

Давидова О.В. Особливості виникнення стереотипів у педагогічній діяльності та способи їх по- долання. Вісник післядипломної освіти: зб. наук. пр.; НАПН України, Ун-т менедж. освіти; редкол.: О.Л. Ануфрієва [та ін]; голов. ред. В.В. Олійник. Київ: АТОПОЛ ГРУП, 2016. Вип. 16 (29). С. 179–196.

Психологічний словник / авт.-уклад. В.В. Синявський, О.П. Сергєєнкова; за ред. Н.А. Побірченко. Київ: Науковий світ, 2007. 274 с.

Указ Президента України «Про Національну доктрину розвитку освіти» від 17.04.2002 р.

№ 347/2002.

REFERENCES

Bazovyi komponent doshkilnoi osvity. (2021). [Basic Component of Preschool Education]. Pid nauk. kerivn. d-ra psykhol. nauk, prof., chl.-kor. NAPN Ukrainy Pirozhenko T. O.; avt. kol.: Baiier O. M., Bezsonova O. K., Brezhnieva O. H., Havrysh N. V., Zahorodnia L. P., Kosenchuk O. H., Kornieieva O. L., Lysenko H. M., Levinets N. V., Mashovets M. A., Mordous I. O., Nerianova S. I., Pirozhenko T. O., Polovina

O. A., Reipolska O. D., Shevchuk A. S, Kyiv: Vydavnytstvo, 37 p. (in Ukrainian).

Davydova, O. V. (2016). Osoblyvosti vynyknennia stereotypiv u pedahohichnii diialnosti ta sposoby yikh podolannia [Features of Stereotypes in Educational Activities and Ways to Overcome Them]. Visnyk pisliadyplomnoi osvity: zb. nauk. pr.; NAPN Ukrainy, Un-t menedzh. osvity; redkol.: O. L. Anufriieva [ta in]; holov. red. V. V. Oliinyk. Kyiv: ATOPOL HRUP, 2016, Vyp. 16 (29), pp. 179–196 (in Ukrainian).

Psykholohichnyi slovnyk. (2007). [Dictionary of Psychology]. Avt.-uklad. V. V. Syniavskyi,

O. P. Serhieienkova; za red. N. A. Pobirchenko, Kyiv: Naukovyi svit, 274 p. (in Ukrainian).

Ukaz prezydenta Ukrainy «Pro Natsionalnu doktrynu rozvytku osvity» vid 17 04.2002 r., № 347/2002 [The Decree of the President of Ukraine “On the National Doctrine of Education Development» dated 17 April, 2002, No. 347/2002]. (in Ukrainian).

Downloads

Опубліковано

2021-01-22

Як цитувати

Прядко, А. (2021). ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ВИНИКНЕННЯ ПРОФЕСІЙНИХ СТЕРЕОТИПІВ У ВИХОВАТЕЛІВ ТА СПОСОБИ ЇХ ПОДОЛАННЯ. Педагогічна освіта: Теорія і практика. Психологія. Педагогіка., (34 (2), 112-115. https://doi.org/10.28925/2311-2409.2020.34.14

Номер

Розділ

ПСИХОЛОГІЯ І СОЦІОЛОГІЯ У КОНТЕКСТІ СУЧАСНОЇ НАУКИ