БЕЗПЕРЕРВНИЙ ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК ЯК ТРУДОВА ФУНКЦІЯ ПЕДАГОГА

Автор(и)

  • С. Івашньова заступник директора Інституту післядипломної освіти Київського університету імені Бориса Грінченка, кандидат педагогічних наук https://orcid.org/0000-0002-4805-007X

DOI:

https://doi.org/10.28925/2311-2409.2021.352

Анотація

Стаття презентує результати теоретичного дослідження змісту й сутності терміна «трудова функція» та опитування педагогів у форматі фокус-груп. Аналіз змісту поняття «безперервний професійний розвиток» і динаміки його змін протягом професійного життя педагога дав змогу виокремити провідні компетентності, включені до змісту трудової функції. Дальше обговорення змісту та сутності трудової функції «безперервний професійний розвиток» продемонструвало наявність певних утруднень, які відчувають опитувані при визначенні ключових компетентнос- тей, та згода щодо важливості професійного розвитку в діяльності вчителя. Опитування виявило також усвідомлення респондентами існування певних ризиків з огляду на те, що норми професій- ного стандарту матимуть односторонній характер, тобто трактуватимуться лише як нові вимоги до вчителя та не враховуватимуть зміну вимог до роботодавця.

Подальшого дослідження потребують результати впровадження проєкту професійного стан- дарту та перегляд діяльності системи підвищення кваліфікації педагогів.

Посилання

ДЖЕРЕЛА

Bubb S., Earley P. Leading and Managing Continuing Professional Development. London: SAGE Publications, 2007. 188 р. DOI 10.4135/9781446216637.

Бойко М.Д. Трудове право. К.: Олан, 2002. 345 с.

Гевел О. Трудова функція та порядок її визначення. Право України. 2002. № 4. С. 89–93.

Енциклопедія освіти / гол. ред. В.Г. Кремень. К.: Юрінком Інтер, 2008. 1040 с.

Івашньова С.В. Супервізія в діяльності освітнього тренера. Наукові записки Ніжин. держ. ун-ту ім. М. Гоголя. Психолого-педагогічні науки. 2018. № 3. С. 96–106.

Івашньова С.В. Як провести супервізію тренерської роботи. К.: Вид-во Київ. ун-ту ім. Б. Грінченка. 2020 р. 96 с.

Ілляхова М. Безперервний професійний розвиток науково-педагогічних працівників у кон- тексті розвитку європейського освітнього простору. Вісник Нац. ун-ту «Чернігівський колегіум» ім. Т.Г. Шевченка. Серія: Педагогічні науки. 2019. Вип. 1. С. 55–60. URL: https://visnyk.chnpu.edu.ua/ download/vs157/13.pdf (дата звернення: 09.12.2020).

Коваленко Р.І. Значення трудової функції при прийнятті на роботу. Наук. вісник Міжнар. гума- ніт. ун-ту. Серія: Юриспруденція. 2014. № 12, т. 2. С. 92–94.

Костюченко О.Є. Питання трудової функції працівника в проекті Трудового кодексу. Форум права. 2009. № 3. С. 355–359.

Лавріненко О.В. Трудова функція працівника як обов’язкова умова трудового договору: те- оретико-прикладні аспекти та шляхи вдосконалення загального й спеціального законодавства України про працю. Форум права. 2009. № 1. С. 301–328.

Національний класифікатор України. ДК 003:2010 «Класифікатор професій». База даних

«Законодавство України» / ВР України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/va327609-10#Text (дата звернення: 10.12.2020).

Про освіту: Закон України від 05.09.2017 р. № 2145-VIII. База даних «Законодавство України» / ВР України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/ show/2145-19 (дата звернення: 10.12.2020).

Раскалінос В. Рефлексивна компетентність як складова професійної характеристики майбут- нього фахівця. Проблеми підготовки сучасного вчителя. 2011. № 4, ч. 1. С. 176–182.

Степанов С.Ю., Полищук О.А. Рефлексивная компетентность как базовая категория предпри- нимательской деятельности. Рефлексия, образование и интеллектуальные инновации. Новосибирск: НГУ, 1995. С. 266–271.

REFERENCES

Bubb, S., Earley, P. (2007). Leading and Managing Continuing Professional Development. SAGE Publications. 188 р. [in English].

http://dx.doi.org/10.4135/9781446216637

Boiko, M. D. (2002). Trudove pravo [Labor Law]. Olan. 345 p. [in Ukrainian].

Hevel, O. (2002). Trudova funktsiia ta poriadok yii vyznachennia [Labor Function and the Procedure for Its Definition]. Pravo Ukrainy, 4, 89–93 [in Ukrainian].

Entsyklopediia osvity. (2008). [Encyclopedia of Education]. Hol. red. V. H. Kremen, Yurinkom Inter, 1040 [in Ukrainian].

Ivashnova, S. V. (2018). Superviziia v diialnosti osvitnioho trenera [Supervision in the Activities of an Educational Coach]. Naukovi zapysky Nizhyn. derzh. un-tu imeni Mykoly Hoholia. Psykholoho- pedahohichni nauky, 3, 96–106 [in Ukrainian].

Ivashnova, S. V. (2020). Yak provesty superviziiu trenerskoi roboty [How to Supervise Coaching Work]. Vyd-vo Kyiv. un-tu imeni Borysa Hrinchenka, 96 [in Ukrainian].

Illiakhova, M. (2019). Bezperervnyi profesiinyi rozvytok naukovo-pedahohichnykh pratsivnykiv u konteksti rozvytku yevropeiskoho osvitnioho prostoru [Continuous Professional Development of Scientific and Pedagogical Workers in the Context of the Development of the European Educational Environment]. Visnyk Nats. un-tu “Chernihivskyi kolehium” imeni T. H. Shevchenka. Seriia: Pedahohichni nauky, 1, 55–60 [in Ukrainian].

https://visnyk.chnpu.edu.ua/download/vs157/13.pdf

Kovalenko, R. I. (2014). Znachennia trudovoi funktsii pry pryiniatti na robotu [Value of Job Function in Hiring]. Nauk visnyk Mizhnar. humanit. un-tu. Seriia: Yurysprudentsiia, 12 (2), 92–94 [in Ukrainian].

Kostiuchenko, O. Ye. (2009). Pytannia trudovoi funktsii pratsivnyka v proekti Trudovoho kodeksu [Issues of Labor Function of the Employee in the Draft Labor Code]. Forum prava, 3, 355–359 [in Ukrainian].

Lavrinenko, O. V. (2009). Trudova funktsiia pratsivnyka yak oboviazkova umova trudovoho dohovoru: teoretyko-prykladni aspekty ta shliakhy vdoskonalennia zahalnoho y spetsialnoho zakonodavstva Ukrainy pro pratsiu [Labor Function of the Employee as a Mandatory Condition of the Employment Contract: Theoretical and Applied Aspects and Ways to Improve General and Special Legislation of Ukraine on Labor]. Forum prava, 1, 301–328 [in Ukrainian].

Natsionalnyi klasyfikator Ukrainy. DK 003:2010 “Klasyfikator profesii” [National Classifier of Ukraine. DK 003: 2010 “Classifier of Professions”]. Baza danykh “Zakonodavstvo Ukrainy”, VR Ukrainy [in Ukrainian].

https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/va327609-10#Text

Pro osvitu: Zakon Ukrainy vid 05.09.2017 r. № 2145-VIII. Baza danykh “Zakonodavstvo Ukrainy” [On Education: Law of Ukraine of 05.09.2017 № 2145-VIII]. VR Ukrainy [in Ukrainian]. https://zakon.rada.gov.ua/laws/ show/2145-19

Raskalinos, V. (2011). Refleksyvna kompetentnist yak skladova profesiinoi kharakterystyky maibutnoho fakhivtsia [Reflexive Competence as a Component of the Professional Characteristics of the Future Specialist]. Problemy pidhotovky suchasnoho vchytelia, 4 (1), 176–182 [in Ukrainian].

Stepanov, S. Yu., Polishhuk, O. A. (1995). Refleksivnaia kompetentnost kak bazovaia kategorіia perdprinimatelskoi deiatelnosti [Reflexive Competence as a Basic Category of Entrepreneurial Activity]. Refleksiia, obrazovanie i intellektualnyie innovatsii, 266–271 [in Russian].

Downloads

Опубліковано

2021-06-10

Як цитувати

Івашньова , С. (2021). БЕЗПЕРЕРВНИЙ ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК ЯК ТРУДОВА ФУНКЦІЯ ПЕДАГОГА. Педагогічна освіта: Теорія і практика. Психологія. Педагогіка., (35 (1), 12-20. https://doi.org/10.28925/2311-2409.2021.352

Номер

Розділ

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ РОЗВИТКУ СУЧАСНОЇ ПЕДАГОГІКИ