ПІДГОТОВКА ВИХОВАТЕЛІВ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ: ВЕКТОР ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ

Автор(и)

  • Г. Бєлєнька завідувач кафедри дошкільної освіти Київського університету імені Бориса Грінченка, доктор педагогічних наук, професор https://orcid.org/0000-0003-2759-1149

DOI:

https://doi.org/10.28925/2311-2409.2021.354

Анотація

У статті представлено стислий аналіз існуючих концепцій педагогічної освіти, проаналізовано досвід зарубіжних закладів освіти з підготовки педагогів. Окреслено низку вагомих кроків, здійсне- них у 2020 році Міністерством освіти та науки й Академією педагогічних наук України в напрямі узгодження діяльності першої, дошкільної ланки системи освіти з наступною, початковою. Визначені тенденції розвитку сучасної вищої освіти в Україні в умовах євроінтеграції: компе- тентнісної спрямованості, інтегративного підходу до викладання фахових дисциплін, практич- ної зорієнтованості, пріoритетнoстi морально-духовного розвитку педагога, використання в освітньому процесі iннoвацiйних, партнерських, інтерактивних форм роботи зі студентами. Представлено стратегічні вектори підготовки майбутніх вихователів дітей дошкільного віку в Україні: академічна доброчесність, інтеграція змісту навчальних дисциплін, посилення етико- естетичної складової фахової підготовки, практична зорієнтованість навчання, технологі- зація та інформатизація освітнього процесу, спрямованість методів викладання на розвиток лідерських якостей, критичного мислення, відповідальності й самостійності студентів у про- цесі здобуття освіти, готовності до життя в постійно змінюваних умовах соціуму

Посилання

Базовий компонент дошкільної освіти (Державний стандарт дошкільної освіти) нова редакція. 2021. URL: https://ezavdnz.mcfr.ua/book?bid=37876

Бєлєнька Г.В. Підготовка фахівців для дошкільної галузі: стратегія змін. Молодий вчений. 2017.

№ 3.2 (43.2). С. 1–3.

Биндас О.М. Особливості функціонування освітніх стандартів у системі педагогічної освіти Австрії. Гуманітарний корпус. 2015. Вип. 4. С. 31–35.

Зарубіжний досвід професійної підготовки педагогів: аналітичні матеріали / [Авшенюк Н.М., Дяченко Л.М. та ін.]. К.: ДКС «Центр», 2017. 83 с.

Карташова Л.А., Бендерець Н.М. Досвід реформування систем педагогічної освіти в Австрії. URL: https://www.narodnaosvita.kiev.ua/ Narodna_osvita/vupysku/17/statti/kartashova.htm

Компетентнісний підхід до підготовки педагогів у зарубіжних країнах: теорія та практика: мо- ногр. / [Авшенюк Н.М., Десятов Т.М. та ін.]. Кіровоград: Імекс-ЛТД, 2014. 280 с.

Котун К.В. Педагогічна освіта Фінляндії у контексті європейського виміру: метод. рек. К.: Вид. Ін-ту обдарованої дитини, 2014. 60 с.

Локшина О. Європейські концепції професійної підготовки вчителів. Збірник наукових праць Уманського держ. пед. ун-ту ім. П. Тичини. 2011. Ч. 2. С. 204–210.

Огнев’юк В.О. Український університет у добу експонентного розвитку. Освітологічний дискурс.

№ 1–2. С. 1–25.

Професійний розвиток педагога в світлі євроінтеграційних процесів: кол. моногр. / за наук. ред. Цвєткової Г.Г. Hameln: InterGING, 2019. 557 с.

Сисоєва С.О., Рейпольська О.Д. Концепція освіти дітей раннього та дошкільного віку: новий погляд. Вісник Національної академії пед. наук України. 2020. № 2 (1). С. 1–10.

Сулима О.В. Професійна підготовка вихователів дошкільних закладів у системі вищої освіти Федеративної Республіки Німеччини: дис. … канд. пед. наук: 13.00.04. К., 2015. 316 с.

Чаговець А. Сучасна професійна підготовка майбутніх вихователів дошкільних навчальних за- кладів. Теоретичний аспект. Обрії. 2015. № 1 (40). С. 99–102.

Development of Education in Austria 2013/2014. Vienna, 2015. URL: www.bmbwk.gv.at

Hayes D. Beyond McDonaldization: Visions of Higher Education. Abingdon: Taylor & Francis, 2017. 150 p.

REFERENCES

Bazovyi komponent doshkilnoi osvity (Derzhavnyi standart doshkilnoi osvity) nova redaktsiia. (2021). [Basic Component of Preschool Education (State standard of preschool education) new edition] [in Ukrainian].

https://ezavdnz.mcfr.ua/book?bid=37876

Bielienka, Н. V. (2017). Pidhotovka fakhivtsiv dlia doshkilnoi haluzi: stratehiia zmin [Training Specialists for the Preschool Industry: a strategy for change]. Molodyi vchenyi, № 3.2 (43.2), S. 1–3 [in Ukrainian].

Byndas, O. M. (2015). Osoblyvosti funktsionuvannia osvitnikh standartiv u systemi pedahohichnoi osvity Avstrii [Features of the Functioning of Educational Standards in the System of Pedagogical Education in Austria]. Humanitarnyi korpus, Vyp. 4, S. 31–35 [in Ukrainian].

Zarubizhnyi dosvid profesiinoi pidhotovky pedahohiv: analitychni materialy. (2017). [Foreign Experience of Professional Training of Teachers: analytical materials]. [Avsheniuk N. M., Diachenko L. M. ta in]. Kyiv: DKS “Tsentr”, 83 s. [in Ukrainian].

Kartashova, L. A., Benderets N. M. Dosvid reformuvannia system pedahohichnoi osvity v Avstrii [Experience of Reforming Pedagogical Education Systems in Austria]. [in Ukrainian]. https://www.narodnaosvita.kiev.ua/Narodna_osvita/vupysku/17/statti/kartashova.htm

Kompetentnisnyi pidkhid do pidhotovky pedahohiv u zarubizhnykh krainakh: teoriia ta praktyka: monohrafiia. (2014). [Competence Approach to Teacher Training in Foreign Countries: theory and practice]. Avsheniuk N. M., Desiatov T. M., ta in. Kirovohrad: Imeks-LTD, 280 s. [in Ukrainian].

Kotun, K. V. (2014). Pedahohichna osvita Finliandii u konteksti yevropeiskoho vymiru: metod. rek. [Pedagogical Education in Finland in the Context of the European Dimension]. Kyiv: Vyd. In-tu obdarovanoi dytyny, 60 s. [in Ukrainian].

Lokshyna, O. (2011). Yevropeiski kontseptsii profesiinoi pidhotovky vchyteliv [European Concepts of Teacher Training]. Zbirnyk naukovykh prats Umanskoho derzhavnoho pedahohichnoho universytetu imeni Pavla Tychyny, Ch. 2, S. 204–210 [in Ukrainian].

Ogneviuk, V. O. (2018). Ukrainskyi universytet u dobu eksponentnoho rozvytku [Ukrainian University in the Days of Exponential Development]. Osvitolohichnyi dyskurs (1–2), S. 1–25 [in Ukrainian].

Profesiinyi rozvytok pedahoha v svitli yevrointehratsiinykh protsesiv (2019). [Professional Development of a Teacher in the Light of European Integration Processes]. Kolektyvna monohrafiia za nauk. red. Tsvietkovoi H. H., Hameln: InterGING, 557 s. [in Ukrainian].

Sysoieva, S. O., Reipolska, O. D. (2020). Kontseptsiia osvity ditei rannioho ta doshkilnoho viku: novyi pohliad [The Concept of Education of Young and Preschool Children: a new look]. Visnyk Natsionalnoi akademii pedahohichnykh nauk Ukrainy, 2 (1), S. 1–10 [in Ukrainian].

Sulyma, O. V. (2015). Profesiina pidhotovka vykhovateliv doshkilnykh zakladiv u systemi vyshchoi osvity Federatyvnoi Respubliky Nimechchyny [Professional Training of Preschool Teachers in the Higher Education System of the Federal Republic of Germany]. Candidate’s thesis: 13.00.04, Kyiv, 316 [in Ukrainian].

Chahovets, A. (2015). Suchasna profesiina pidhotovka maibutnikh vykhovateliv doshkilnykh navchalnykh zakladiv. Teoretychnyi aspekt [Modern Professional Training of Future Educators of Preschool Educational Institutions. Theoretical aspect]. Obrii, № 1 (40), S. 99–102 [in Ukrainian].

Development of Education in Austria 2013/2014. Vienna, 2015 [in English]. www.bmbwk.gv.at

Hayes, D. (2017). Beyond McDonaldization: Visions of Higher Education. Abingdon: Taylor & Francis, 150 p. [in English].

Downloads

Опубліковано

2021-06-10

Як цитувати

Бєлєнька , Г. (2021). ПІДГОТОВКА ВИХОВАТЕЛІВ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ: ВЕКТОР ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ. Педагогічна освіта: Теорія і практика. Психологія. Педагогіка., (35 (1), 30-35. https://doi.org/10.28925/2311-2409.2021.354

Номер

Розділ

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ РОЗВИТКУ СУЧАСНОЇ ПЕДАГОГІКИ