РЕАЛІЗАЦІЯ СУБ’ЄКТ-СУБ’ЄКТНОЇ ВЗАЄМОДІЇ В УМОВАХ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ ЗАСОБАМИ ІКТ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.28925/2311-2409.2021.355

Анотація

У статті розглянуто аспекти інноваційності дистанційного навчання іноземної мови на базі ІКТ у сучасних епідеміологічних реаліях. Проаналізовано переваги впровадження ІКТ у дистан- ційне навчання іноземних мов як ефективного допоміжного технічного наочно-слухового засобу і засобу навчально-пізнавальної діяльності здобувачів освіти, що сприяє підвищенню мотивації та бажання здобувачів освіти вивчати іноземну мову. Розглянуто способи підвищення інтерак- тивної та комунікативної діяльності у процесі навчання іноземних мов.

Посилання

Биков В.Ю., Кухаренко В.М., Сиротенко Н.Г. [та ін.]. Технологія розробки дистанційного кур- су / [за ред. В.Ю. Бикова, В.М. Кухаренка]. К.: Міленіум, 2008. 324 с.

Васьківська Г. Психодидактичні особливості дистанційного навчання у сучасних кризових умо- вах. Актуальні проблеми сучасної психодидактики: філософські, психологічні та педагогічні аспек- ти: мат-ли ІV Міжнар. наук.-практ. конф. Умань: Візаві, 2020. С. 21–24.

Васьківська Г.О., Паламар С.П., Назаренко Л.А. Дидактичні чинники формування літературної компетентності старшокласників у процесі реалізації інформаційно-комунікаційних технологій. Балканско научно обозрение. 2017. № 1. С. 30–35.

Гуревич Р.С., Кадемія М.Ю., Шевченко Л.С. Інформаційні технології навчання: інноваційний підхід / [за ред. Гуревича Р.С.]. Вінниця: ТОВ фірма «Планер», 2012. 348 с.

Дистанційне навчання: виклики, результати та перспективи. Порадник. З досвіду роботи осві- тян міста Києва / [упоряд.: Воротникова І.П., Чайковська Н.В.]. К.: Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2020. 456 с.

Костенко І.Г. Використання Інтернет-ресурсів на уроках англійської мови. Таврійський вісник освіти. 2013. № 1 (41). С. 170–176.

Косянчук С. Інваріантні чинники модернізації освіти: соціальне спрямування педагогічних тех- нологій в умовах профільного навчання. Модернізація освітнього середовища: проблеми та пер- спективи. Умань: ВПЦ «Візаві». 2018. С. 174–178.

Кухаренко В.М., Рибалко О.В., Сиротенко Н.Г. Дистанційне навчання: умови застосування. Дистанційний курс. Харків: НТУ «ХПІ», «Торсінг», 2002. 320 с.

Nazarenko L., Palamar S., Vaskivska H., Nezhyva L. Didactic Potential of New Generation ICT informing Information and Communication Competence of Upper Secondary School Pupils. Proceedings of the 16th International Conferenceon ICT in Education, Researchand Industrial Applications. Integration, Harmonization and Knowledge Transfer. 2020. 27 (2). С. 248–261.

Організація освітнього процесу із застосуванням технологій дистанційного навчання у 2020/2021 навчальному році / [за заг. ред. В.І. Шуляра]. Миколаїв: ОІППО, 2020. 108 с.

Adams J. E-learning Offer Myriad Opportunities for Rapid Talent Development. T+D. 2008. P. 69–73. URL: http://yellowedge.files.wordpress.com/2008/03/adams.pdf (in English)

Dichanz H., Ernst A. E-Learning: Begriffliche, psychologische und didaktische Überlegungen zum

«electronic learning». Medienpädagogik. 2001. URL: www.medienpaed.com/00-2/dichanz_ernst1.pdf (in German).

Kettunen J. Strategy Process in Higher Education. Journal of Institutional Research. 2010. Vol. 15. No 1.

P. 16–27. (in English).

Palamar Borys I., Vaskivska Halyna O., Palamar Svitlana P. Didactical Determinants Use of Information and Communication Technology in Process of Training of Future Specialists. Wiadomości Lekarskie. Warszawa: Wydawnictwo Aluna. 2017. Tom LXX. Nr 4. S. 838–842. (in English).

Vaskivska H. O., Kosianchuk S. V., & Skyba H. M. Didactic Possibilities of Information and Communication Technologies in the Process of Development of Educational Environment in Upper Secondary School. Information Technologies and Learning Tools. 2017. Vol 60. № 4. P. 17–27. (in English).

REFERENCES

Adams, J. (2008). E-learning Offer Myriad Opportunities for Rapid Talent Development. [Electronic resource]. T+D. Pp. 69–73 [in English].

http://yellowedge.files.wordpress.com/2008/03/adams.pdf

Bykov,V. Yu., Kukharenko, V. M., Syrotenko, N. H. ta in. (2008). Tekhnolohiia rozrobky dystantsiinoho kursu [Distance Course Development Technology]. Za red. V. Yu. Bykova, V. M. Kukharenka, Kyiv: Milenium, 324 p. [in Ukrainian].

Dichanz, H., Ernst, A. (2001). E-Learning: Begriffliche, psychologische und didaktische Überlegungen zum “electronic learning”. Medienpädagogik [Electronic resource]. [in German]. www.medienpaed.com/00-2/dichanz_ernst1.pdf

Dystantsiine navchannia: vyklyky, rezultaty ta perspektyvy. Poradnyk. Z dosvidu roboty osvitian mista Kyieva. (2020). [Distance Learning: Challenges, Results and Prospects. Adviser. From the Experience of Educators of the City of Kyiv]. Uporiad.: Vorotnykova I. P., Chaikovska N. V.]. Kyiv: Kyiv. un-t imeni Borysa Hrinchenka, 456 p. [in Ukrainian].

Hurevych, R. S., Kademiia, M. Yu., Shevchenko, L. S. (2012). Informatsiini tekhnolohii navchannia: innovatsiinyi pidkhid [Information learning Technologies: an innovative approach]. Za.red. Hurevycha

R. S., Vinnytsia: TOV firma “Planer”, 348 p. [in Ukrainian].

Kettunen, J. (2010). Strategy Process in Higher Education. Journal of Institutional Research, Vol. 15,

No 1, pp. 16–27 [in English].

Kostenko, I. H. (2013). Vykorystannia Internet-resursiv na urokakh anhliiskoi movy. Tavriiskyi visnyk osvity, № 1(41), pp. 170–176 [in Ukrainian].

Kosianchuk, S. (2018). Invariantni chynnyky modernizatsii osvity: sotsialne spriamuvannia pedahohichnyhtehnolohiy v umovahprofilnohonavchannia [Invariant Factors of Education Modernization: Social Orientation of Pedagogical Technologies in the Conditions of Profile Education]. Modernizatsiia osvitnoho seredovyshcha: problemy ta perspektyvy, Uman: VPTS “Vizavi”, pp. 174–178 [in Ukrainian].

Kukharenko, V. M., Rybalko, O. V., Syrotenko, N. H. (2002). Dystantsiine navchannia: umovy zastosuvannia. Dystantsiinyi kurs [Distance Learning: Conditions of Use. Distance Course]. Kharkiv: NTU “KhPI”, “Torsinh”, 320 p. [in Ukrainian].

Nazarenko, L., Palamar, S., Vaskivska, H., Nezhyva, L. (2020). Didactic Potential of New Generation ICT Information and Communication Competence of Upper Secondary School Pupils]. Proceedings of the 16th International Conferenceon ICT in Education, Researchand Industrial Applications. Integration, Harmonization and Knowledge Transfer, 27 (2), pp. 248–261 [in English].

Orhanizatsiia osvitnioho protsesu iz zastosuvanniam tekhnolohii dystantsiinoho navchannia u 2020/2021 navchalnomu rotsi. (2020). [Organization of the Educational Process with the Use of Distance Learning Technologies in the 2020/2021 academic year]. Za zah. red. V. I. Shuliara]. Mykolaiv: OIPPO, 108

p. [in Ukrainian].

Palamar, Borys, Vaskivska, Halyna, Palamar, Svitlana (2017). Didactical Determinants Use of Information and Communication Technology in Process of Training of Future Specialists]. Wiadomości Lekarskie, Warszawa: Wydawnictwo Aluna, Tom LXX, Nr 4, pp. 838–842 [in English].

Vaskivska, H. (2020). Psykhodydaktychni osoblyvosti dystantsiinoho navchannia u suchasnykh kryzovykh umovakh [Psychodidactic Features of Distance Learning in Modern Crisis Conditions]. Aktualni problemy suchasnoii psykhodydaktyky: filosofski, psykholohichni ta pedahohichni aspekty: mater. IV Mizhnar. nauk.- prakt. konf., Uman: Vizavi, pp. 21–24 [in Ukrainian].

Vaskivska, H. O., Kosianchuk , S. V., & Skyba, H. M. (2017) Didactic Possibilities of Information and Communication Technologies in the Process of Development of Educational Environment in Upper Secondary School. Information Technologies and Learning Tools, Vol. 60, № 4, pр. 17–27 [in English].

Vaskivska,H. O., Palamar, S. P., Nazarenko, L. A. (2017). Dydaktychni chynnyky formuvannia literaturnoi kompetentnosti starshoklasnykiv u protsesi realizatsii informatsiino-komunikatsiinykh tekhnolohii [Didactic Factors of Formation of Literary Competence of Upper Secondary School Pupils in the Process of Realization of Information and Communication Technologies]. Balkansko nauchno obozrenie, № 1, pp. 30–35 [in Ukrainian].

Downloads

Опубліковано

2021-06-10

Як цитувати

Васьківська , Г., & Скиба , Г. (2021). РЕАЛІЗАЦІЯ СУБ’ЄКТ-СУБ’ЄКТНОЇ ВЗАЄМОДІЇ В УМОВАХ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ ЗАСОБАМИ ІКТ. Педагогічна освіта: Теорія і практика. Психологія. Педагогіка., (35 (1), 36-41. https://doi.org/10.28925/2311-2409.2021.355

Номер

Розділ

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ РОЗВИТКУ СУЧАСНОЇ ПЕДАГОГІКИ