ПІДГОТОВКА МАЙБУТНЬОГО ПЕДАГОГА НОВОЇ ГЕНЕРАЦІЇ В КОНТЕКСТІ ІНІЦІАТИВ ДАВОСЬКОГО ФОРУМУ З ПИТАНЬ ОСВІТИ

Автор(и)

  • К. Волинець кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри дошкільної освіти, Київський університет імені Бориса Грінченка Бульвар Ігоря Шамо, 18/2, 02154, Київ, Україна https://orcid.org/0000-0002-5912-7140

DOI:

https://doi.org/10.28925/2311-2409.2021.369

Анотація

У статті відображеновиди і форми, завдання співробітництва з Всесвітнім економічним фору- мом в Давосі, країнами європейського та світового міжнародного співтовариства в умовах зрос- таючої економічної глобалізації та міжнародної інтеграції, спрямоване на вирішення викликів ХХІ століття. Відзначено роль процесів інтернаціоналізації освіти у вирішенні економічних питань в умовах трансформації суспільства. З’ясовано, що одниміз найважливіших напрямків економічної політики є безпосередня співпраця України та зарубіжних країн у вирішенні ініціативи Давоського форуму з проблеми підготовки та перепідготовки професійних кадрів, в тому числі педагогічних. Зроблено висновки, що освіта в умовах сучасної науково-технічної та інформаційної революції перетворюється на складний соціальний організм, що відіграє визначальну роль у суспільному прогресі людства. Її реформування покликане розвинути у студентів затребувані суспільством навички, особистісні якості, їхні здібності, бути провідником у світі інформації. Виявлено гостру потребу у створенні інноваційної системи підготовки та перепідготовки педагогічних кадрів, яка адекватно реагує на запити ринку праці та здатна прогнозувати його розвиток. Відзначено зростання ролі та значення загальнолюдських цінностей як критеріїв результативності осві- тянської діяльності.

Посилання

Бучинська Т.В. Формування універсальних компетентностей людини в умовах інклюзивного роз- витку світового господарства. Дис. … канд.економ. наук: 08.00.02. Тернопіль: 2018. 255с. С.46

Гавритюк С. Аксіологічні підходи до розвитку педагогічної творчості у професійній підготовці майбутніх вихователів. Витоки педагогічної майстерності. 2015. № 15. С.81-86.

Гальцова О.Л., Дмитриченко М.І. Міжнародна співпраця України з країнами Європи в галузі осві- ти. Режим доступу http://bses.in.ua/journals/2019/44_2019/6.pdf].

Дробітько Антон. «М’яка» компетентність особистості як сенс навчання. Вища школа. 2020.

№4. С. 104−110.

Жулин О.В. Перспективи і загрози соціально-економічного розвитку України в умовах Четвертої промислової революції. Економіка та управління на транспорті. 2017. Вип. 4. С. 97–108. — Режим до- ступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/eut_2017_4_14

Осадчий В.В. Проблеми організації професійної підготовки майбутніх учителів у педагогічній теорії. Науковий вісник Донбасу.2010. № 1. Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvd_2010_1_10

Огнев’юк В. Освітні реформи: місія, дійсність, рефлексія : монографія / за ред. Василя Кременя, Тадеуша Левовицького, Віктора Огнев’юка, Світлани Сисоєвої. Київ: ТОВ «Видавниче підприєм- ство «ЕДЕЛЬВЕЙС», 2013. 460 с.С.61-106.

Тоффлер Э. Шок будущего. Москва: «Издательство ACT», 2002.557с.C. 449.

Четверта промислова революція: зміна напрямів міжнародних інвестиційних потоків. [Електронний ресурс] монографія: А. І. Крисоватий, О. М. Сохацька, І. В. Скавронська [та ін.] / за наук. ред. А. І. Крисоватого та О. М. Сохацької. Тернопіль : Осадца Ю. В., 2018. 480 с. Режим до- ступу: http://dspace.wunu.edu.ua/handle/316497/33661

REFERENCES

Buchy`ns`ka T.V. Formuvannya universal`ny`x kompetentnostej lyudy`ny` v umovax inklyuzy`vnogo rozvy`tku svitovogo gospodarstva [Formation of universal human competencies in the conditions of inclusive development of the world economy]. Dy`s. … kand. ekonom. nauk: 08.00.02. Ternopil`: 2018. 255s. S.46

Ghavrytjuk S. Aksiologhichni pidkhody do rozvytku pedaghoghichnoji tvorchosti u profesijnij pidghotovci majbutnikh vykhovateliv.Vytoky pedaghoghichnoji majsternosti[Axiological approaches to the development of pedagogical creativity in the professional training of future educators. The origins of pedagogical skills]. 2015. # 15. S.81-86.

Gal`czova O.L., Dmy`try`chenkoM.I Mizhnarodna spivpracya Ukrayiny` zkrayinamy` Yevropy` vgaluziosvity[Ukraine’s international cooperation with European countries in the field of education]`. — Rezhy`m dostupu http://bses.in.ua/journals/2019/44_2019/6.pdf].

Drobitjko Anton. «M’jaka» kompetentnistj osobystosti jak sens navchannja. Vyshha shkola [“Soft” competence of the individual as the meaning of learning. High school]. 2000. #4. S. 104−110.

Zhulyn O. V. Perspektyvy i zaghrozy socialjno-ekonomichnogho rozvytku Ukrajiny v umovakh Chetvertoji promyslovoji revoljuciji. Ekonomika ta upravlinnja na transporti [Prospects and threats to the socio-economic development of Ukraine in the Fourth Industrial Revolution. Economics and management of transport]/ 2017. Vyp. 4. S. 97–108. — Rezhym dostupu: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ eut_2017_4_14

Osadchyj V. V. Problemy orghanizaciji profesijnoji pidghotovky majbutnikh uchyteliv u pedaghoghichnij teoriji . Naukovyj visnyk Donbasu[Problems of organization of professional training of future teachers in pedagogical theory]. 2010. # 1. Rezhym dostupu: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvd_2010_1_10

Oghnev’juk V. Osvitni reformy: misija, dijsnistj, refleksija [Educational reforms: mission, reality, reflection]: monoghrafija / za red. Vasylja Kremenja, Tadeusha Levovycjkogho, Viktora Oghnev’juka, Svitlany Sysojevoji. Kyjiv: TOV «Vydavnyche pidpryjemstvo «EDELJVEJS», 2013. 460 s. S. 61-106.

Toffler Э. Shok budushhegho[The shock of the future]. Moskva: «Yzdateljstvo ACT», 2002. 557 s. C. 449.

Chetverta promyslova revoljucija: zmina naprjamiv mizhnarodnykh investycijnykh potokiv [The fourth industrial revolution: a change in the direction of international investment flows]. [Elektronnyj resurs] monoghrafija: A. I. Krysovatyj, O. M. Sokhacjka, I. V. Skavronsjka [ta in.] / za nauk. red.

A. I. Krysovatogho ta O. M. Sokhacjkoji. Ternopilj : Osadca Ju. V., 2018. 480 s. — Rezhym dostupu: http:// dspace.wunu.edu.ua/handle/316497/33661

Downloads

Опубліковано

2022-01-31

Як цитувати

Волинець, К. (2022). ПІДГОТОВКА МАЙБУТНЬОГО ПЕДАГОГА НОВОЇ ГЕНЕРАЦІЇ В КОНТЕКСТІ ІНІЦІАТИВ ДАВОСЬКОГО ФОРУМУ З ПИТАНЬ ОСВІТИ. Педагогічна освіта: Теорія і практика. Психологія. Педагогіка., (36 (2), 74-79. https://doi.org/10.28925/2311-2409.2021.369

Номер

Розділ

ПРИКЛАДНІ АСПЕКТИ ПРОФЕСІЙНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ