МОТИВАЦІЯ ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ ДОШКІЛЬНИХ ПЕДАГОГІВ ЯК УМОВА ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ

Автор(и)

  • Ю. Волинець кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри дошкільної освіти Педагогічного інституту Київськогоуніверситету імені Бориса Грінченка, бульварІ.Шамо 18/2,02154, м.Київ, Україна https://orcid.org/0000-0002-3849-0821

DOI:

https://doi.org/10.28925/2311-2409.2021.3610

Анотація

Покращення системи якості освіти в закладах дошкільної освіти є соціально-значущою пробле- мою сьогодення, яка стоїть перед педагогічною наукою й практикою. Тільки життєва активна позиція дошкільного педагога, підвищення його професійної майстерності допоможе забезпе- чити одне з найважливіших прав тих, хто навчається — право на якісну освіту. Є багато фак- тів які впливають на якість педагогічної освіти: матеріально-технічне забезпечення освітнього процесу, інформаційно-методичне, фінансове тощо, але найголовніше — це укомплектованість педагогічними кадрами в освітньому процесі, які володіютьпрофесійними компетентностями, ІКТ і застосовують їх в освітньому процесі закладу дошкільної освіти.У статті проаналізовано проблему мотивації професійного розвитку дошкільних педагогів. Визначені поняття «після- дипломна освіта», «безперервна педагогічна освіта», «педагогічна майстерність». Автором обґрунтовано необхідність всебічного вивчення досвіду професійної підготовки педагогічних кадрів у Великій Британії та його використання для побудови ефективної системи педагогічної освіти в Україні, подані особливості моделі педагогічної освіти у Великій Британії. Розкриті фак- тори, які впливають на якість професійної діяльності дошкільних педагогів та їх бажання до про- фесійного зростання.

Посилання

Yu. Volynets. Formation of future specialists’ readiness for preschool education in carrying out professional activity in the conditions of european integration / Yu.O. Volynets, N.V. Stadnik, К.I. Volynets // Innovative scientific researches: European development trends and regional aspect. — 1st ed. — Riga, Latvia :«Baltija Publishing», 2020. — p.38-55. ISBN: 978-9934-588-38-9 DOI: https://doi.org/10.30525/978-9934-588-38-9

Зязюн І. А. Філософія поступу і прогнозу освітньої ситеми / І. А. Зязюн // Зязюн І. А. Педагогічна майстерність: проблеми, пошуки, перспективи: монографія. — Київ, 2005. — С. 10–18.

Кузьмінський А. І. Теоретико-методологічні засади післядипломної педагогічної освіти в Україні : дис... д-ра пед. наук : 13.00.04 / Анатолій Іванович Кузьмінський ; Ін-т педагогіки і психології проф. освіти АПН України. — Київ, 2003. – 443 арк. + дод.

Мельник Н. І. Професійна підготовка дошкільних педагогів у країнах Західної Європи: теорія і практика: монографія / Н. І. Мельник. — Умань : ФОП Жовтий О. О., 2016. — 392 с.

Рекомендація 2006/962/EU Європейського парламенту та Ради (EU) про основні компетенції для навчання протягом усього життя від 18 грудня 2006 року. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/ show/994_975

Самсонова О. О. Розвиток професіоналізму вихователів дошкільних навчальних закладів у сис- темі післядипломної освіти : дис канд. пед. наук : 13.00.04 / Самсонова Олена Олександрівна ;

Класич. приват. ун-т. — Запоріжжя, 2016. — 228 с.

Palamar B. I., Vaskivska H O., Palamar S. P. Didacticaspects of cognition of humanas a bio-psycho-socio- culturalpersonality. Wiadomości Lekarskie. 2017; LXX nr 5: 959-963. ISSN 0043-5147.

Palamar S., Nezhyva L., Lytvyn O. Perspectives on the use of augmented reality within the linguistic and literary field of primary education. Proceedings of the 3rd International Workshop on Augmented Reality inEducation. 2020. (2731). p. 297-311. ISSN 1613-0073.

Resolution concerning updating the International Standard Classification of Occupations [Electronic resource]. [S. l. : s. n., 2007]. 34 p. Retrieved from: http://www.ilo.org/public/english/bureau/stat/isco/ docs/resol08.pdf. Title from the screen. – Date of retrieving: 28.02.2021.

Scott W. R. Institutions and Organizations. Ideas, Interests and Identities / W. Richard Scott. Thousand Oaks : SAGE, 1995. 360 p.

Vaskivska H. O., Palamar S. P., Vlasenko O. M. Нealth in the civicstudents` value system: empirical analysis. Wiadomości Lekarskie. 2019;LXXII nr 10: 1947-1952.

REFERENCES

Yu. Volynets. Formation of future specialists’ readiness for preschool education in carrying out professional activity in the conditions of european integration [Formation of future specialists ’readiness for preschool education in carrying out professional activity in the conditions of european integration] / Yu.O. Volynets, N.V. Stadnik, К.I. Volynets // Innovative scientific researches: European development trends and regional aspect. — 1st ed. — Riga, Latvia : “Baltija Publishing”, 2020. — p.38-55. ISBN: 978- 9934-588-38-9 DOI: https://doi.org/10.30525/978-9934-588-38-9

Zyazyun I. A. Filosofiya postupu i prognozuosvitn`oyisy`temy` [Philosophy of acting and forecasting the health system] / I. A. Zyazyun // Zyazyun I. A. Pedagogich namajsternist`: problemy`, poshuky`, perspekty`vy`: monografiya. — Ky`yiv, 2005. — S. 10–18.

Kuz`mins`ky`j A. I. Teorety`ko-metodologichnizasady` pislyady`plomnoyi pedagogich noyiosvity` v Ukrayini [Theoretical and methodological ambush of graduate educational education in Ukraine]: dy`s... d-raped. nauk : 13.00.04 / AnatolijIvanovy`chKuz`mins`ky`j ; In-t pedagogiky` i psy`xologiyiprof. osvity` APN Ukrayiny`. — Ky`yiv, 2003. — 443 ark. + dod.

Mel`ny`k N. I. Profesijnapidgotovkadoshkil`ny`xpedagogivukrayinax Zaxidnoyi Yevropy`[Professional training of preschool teachers in the regions of Western Europe: theory and practice]: teoriya i prakty`ka: monografiya / N. I. Mel`ny`k. — Uman` : FOP Zhovty`j O. O., 2016. — 392 s.

Rekomendatsiia 2006/962/EU Yevropeiskoho Parlamentu ta Rady (EU) proosnovnikompetentsi idlianavchanniaprotiahomusiohozhyttia vid 18 hrudnia 2006 roku [Recommendation 2006/962/EU of the European Parliament and of the Council on Key Competences for Lifelong Learning (18/12/2006] (in Ukrainian). https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_975

Samsonova O. O. Rozvy`tok profesionalizm uv y`xovateliv doshkil`ny`xnavchal`ny`xzakladiv u sy`st emipislyady`plomnoyiosvity` [Development of professionalism for preschool children in the educational system]: dy`s. kand. ped. nauk : 13.00.04 / Samsonova Olena Oleksandrivna ; Klasy`ch. pry`vat. un-t. —

Zaporizhzhya, 2016. — 228 s.

Palamar B. I., Vaskivska H O., Palamar S. P. Didactica spects of cognition of humanas a bio-psycho- socio-culturalpersonality [Didacticaspects of cognition of humanas a bio-psycho-socio-culturalpersonality. Wiadomości Lekarskie]. Wiadomości Lekarskie.2017; LXX nr 5: 959-963. ISSN 0043-5147.

Palamar S., Nezhyva L., Lytvyn O. Perspectives on the use of augmented reality with in the linguistic and literary field of primary education. Proceedings of the 3rd International Workshop on Augmented Reality in Education [Perspectives on the use of augmented reality within the linguistic and literary field of primary education. Proceedings of the 3rd International Workshop on Augmented Reality inEducation]. 2020. (2731). p. 297-311. ISSN 1613-0073.

Resolution concerning updating the International Standard Classification of Occupations [Resolution concerning updating the International Standard Classification of Occupations] [Electronic resource]. – [S. l. : s. n., 2007]. – 34 p. – Retrieved from: http://www.ilo.org/public/english/bureau/stat/isco/docs/ resol08.pdf. – Title from the screen. – Date of retrieving: 28.02.2021.

Scott W. R. Institutions and Organizations. Ideas, Interests and Identities [Institutions and Organizations. Ideas, Interests and Identities] / W. Richard Scott. – Thousand Oaks : SAGE, 1995. – 360 p.

Vaskivska H. O., Palamar S. P., Vlasenko O. M. Нealth in the civicstudents` value system: empirical analysis [Нealth in the civicstudents` value system: empirical analysis].Wiadomości Lekarskie. 2019;LXXII nr 10: 1947-1952.

Downloads

Опубліковано

2022-01-31

Як цитувати

Волинець, Ю. (2022). МОТИВАЦІЯ ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ ДОШКІЛЬНИХ ПЕДАГОГІВ ЯК УМОВА ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ. Педагогічна освіта: Теорія і практика. Психологія. Педагогіка., (36 (2), 80-85. https://doi.org/10.28925/2311-2409.2021.3610

Номер

Розділ

ПРИКЛАДНІ АСПЕКТИ ПРОФЕСІЙНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ