РЕГУЛЯТИВНИЙ КОМПОНЕНТ ДІЯЛЬНОСТІ У СКЛАДІ КРИТЕРІЇВ КОМПЛЕКСНОЇ ОЦІНКИ ГОТОВНОСТІ ДИТИНИ ДО ШКІЛЬНОГО ЖИТТЯ

Автор(и)

  • Л. Соловйова старший науковий співробітник, Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України, кандидат психологічних наук, https://orcid.org/0000-0003-3584-9779

DOI:

https://doi.org/10.28925/2311-2409.2021.3614

Анотація

У статті розглянуто проблему готовності дитини до школи в умовах сучасних освітніх змін. Представлено праці науковців, в яких визначено роль довільної регуляції поведінки дитини- дошкільника у формуванні її готовності до школи. Проаналізовано пропоновані ними методики вивчення розвитку у дітей здатності до довільної регуляції, націлені на дослідження вміння дітей підпорядкувати своїх дії словесній інструкції, зразку, правилу гри; на виявлення рівня розвитку довільної уваги і сприймання, здатності до цілеспрямованого пошуку рішення;на встановлення можливості дошкільників зосереджуватися на меті, активно досягати значимих цілей, долати труднощі. Наголошено на тому, що кращі результати розвитку довільної регуляції поведінки діти демонструють під час діагностики, організованої у формі сюжетно-рольової гри, гри з пра- вилами або ігрового завдання. Виокремлено регулятивний компонент діяльності як критерій комплексної оцінки готовності дитини до шкільного життя. Розкрито сутність поняття та визначено показники його прояву у дитячій діяльності.

Посилання

Базовий компонент дошкільної освіти / під наук. керівн. д-ра психол. наук, проф., чл.-кор. НАПН України Піроженко Т.О.; авт. кол.: Байєр О.М., Безсонова О.К., Брежнєва О.Г., Гавриш Н.В., Загородня Л.П., Косенчук О.Г., Корнєєва О.Л., Лисенко Г.М., Левінець Н.В., Машовець М.А., Мордоус І.О., Нерянова С.І., Піроженко Т.О., Половіна О.А., Рейпольська О.Д., Шевчук А.С. Київ : Видавництво, 2021. 37 с.

Венгер Л.А., Марцинковская Т.Д., Венгер А.Л. Готов ли ваш ребёнок к школе? Москва : Знание, 1994. 192 с.

Диагностика учебной деятельности и интеллектуального развития детей / под ред. Д.Б. Ельконина и А.Л. Венгера. Москва : НИИОПП, 1981. 157 с.

Завтра в школу. За заг. ред. В.К. Котирло. Київ : Рад. шк. 1977. 127 с.

Кондратенко Т.Д., Котырло В.К., Ладывир С.А. Обучение старших дошкольников. Киев : Рад. шк., 1986. 152 с.

Косма Т. Про деякі психологічні передумови готовності дитини до навчання у школі. Дошкільне виховання. 1956. № 12. С. 15–20.

Методичні рекомендації до Базового компонента дошкільної освіти (Державного стандарту до- шкільної освіти). Київ. 2021. 58 с. URL: https://mon.gov.ua/storage/app/uploads/public/605/0be/86b/60 50be86b4f68482865820.pdf. (дата звернення 23.03.2021).

Особенности психического развития детей 6-7-летнего возраста / под ред. Д.Б. Ельконина и А.Л. Венгера.; Науч.-исслед. ин-т общей и педагогической психологии Акад. пед. наук СССР. Москва: Педагогика, 1988. 136 с.: ил. (Педагогическая наука — реформе школы).

Pirozhenko T., Soroka I. (2018). Tendency and Dynamics of Communicative-Speech Development of a Preschool Age Child. Psycholinguistics : [collection of scientifi c works State Higher Educational Establishment «Pereyaslav-Khmelnytskyi state pedagogical university named after Hryhoriy Skovoroda»]. Pereyaslav-Khmelnytskyi: FOP Dombrovska Ya. M. 24(1). Р. 289–303. DOI: 10.31470/2309-1797-2018-24-1.

REFERENCES

Bazovyi komponent doshkilnoi osvity [Basic Component of Preschool Education]. (2021). Pid nauk. kerivn. d-ra psykhol. nauk, prof., chl.-kor. NAPN Ukrainy Pirozhenko T.O.; avt. kol.: Baiier O.M., Bezsonova O.K., Brezhnieva O.H., Havrysh N.V., Zahorodnia L.P., Kosenchuk O.H., Kornieieva O.L., Lysenko H.M., Levinets N.V., Mashovets M.A., Mordous I.O., Nerianova S.I., Pirozhenko T.O., Polovina O.A., Reipolska O.D., Shevchuk A.S, Kyiv: Vydavnytstvo. 37 p. (in Ukrainian).

Venger L.A., Marcinkovskaja T.D., Venger A.L. (1994). Gotov li vash rebjonok k shkole? [Is your child ready for school?]. Moskva : Znanie. 192 s. (in Russian).

Diagnostika uchebnoj dejatel’nosti i intellektual’nogo razvitija detej [Diagnostics of educational activity and intellectual development of children]. (1981). D.B. El’konin, A.L. Venger (Eds.). Moskva : NIIOPP. 1981. 157 s. (in Russian).

Zavtra v shkolu [Tomorrow to school]. (1977). V.K. Kotyrlo (Ed.). Kyiv : Rad. shk. 127 s. (in Ukrainian).

Kondratenko T.D., Kotyrlo V.K., Ladyvir S.A. (1977). Obuchenie starshih doshkol’nikov [Teaching older preschoolers]. Kyiv : Rad. shk. 127 s. (in Russian).

Kosma T. (1956). Pro dejaki psykhologhichni peredumovy ghotovnosti dytyny do navchannja u shkoli [About some psychological preconditions of readiness of the child for study at school]. Doshkiljne vykhovannja — Preschool education , 12, 15–20. (in Ukrainian).

Metodychni rekomendaciji do Bazovogho komponenta doshkiljnoji osvity (Derzhavnogho standartu doshkiljnoji osvity) [Methodical recommendations to the Basic component of preschool education (State standard of preschool education)]. (2021). Kyiv. 58 s. URL: https://mon.gov.ua/storage/app/uploads/publi c/605/0be/86b/6050be86b4f68482865820.pdf. (date of receipt on 23/03/2021). (in Ukrainian).

Osobennosti psihicheskogo razvitija detej 6-7-letnego vozrasta [Features of the mental development of children 6-7 years of age]. (1988). D.B. El’konin, A.L. Venger (Eds.).; Nauch.-issled. in-t obshhej i pedagogicheskoj psihologiі Akad. ped. nauk SSSR. Moskva : Pedagogika. 136 s.: il. (Pedagogicheskaja nauka — reforme shkoly). (in Russian).

Pirozhenko T., Soroka I. (2018). Tendency and Dynamics of Communicative-Speech Development of a Preschool Age Child. Psycholinguistics : [collection of scientifi c works State Higher Educational Establishment «Pereyaslav-Khmelnytskyi state pedagogical university named after Hryhoriy Skovoroda»]. Pereyaslav-Khmelnytskyi: FOP Dombrovska Ya. M. 24(1). Р. 289–303. DOI: 10.31470/2309-1797-2018-24-1. (in English).

Downloads

Опубліковано

2022-01-31

Як цитувати

Соловйова , Л. (2022). РЕГУЛЯТИВНИЙ КОМПОНЕНТ ДІЯЛЬНОСТІ У СКЛАДІ КРИТЕРІЇВ КОМПЛЕКСНОЇ ОЦІНКИ ГОТОВНОСТІ ДИТИНИ ДО ШКІЛЬНОГО ЖИТТЯ. Педагогічна освіта: Теорія і практика. Психологія. Педагогіка., (36 (2), 108-113. https://doi.org/10.28925/2311-2409.2021.3614

Номер

Розділ

ПСИХОЛОГІЯ І СОЦІОЛОГІЯ У КОНТЕКСТІ СУЧАСНОЇ НАУКИ