Проблема культурно-національної ідентичності та шляхи її вирішення у новій українській школі

Автор(и)

  • Л. Удовиченко доктор педагогічних наук, доцент, професор кафедри української літератури, компаративістики і грінченкознавства Інституту філології, Київський університет імені Бориса Грінченка Вул. Маршала Тимошенка, 13Б, 04207 Київ, https://orcid.org/0000-0002-5698-557X

DOI:

https://doi.org/10.28925/2311-2409.2022.3710

Анотація

Російська збройна агресія проти України істотно підвищила рівень зацікавленості проблемами культурно-національної ідентичності в нашій державі. Перед педагогами постає важливе
завдання розробки і втілення у шкільництво глибоко продуманих креативних підходів на основі
новітніх методик і технологій з метою формування культурно-національної ідентичності
молоді як передумови її культурної компетентності.
У роботі висвітлено іманентні характеристики культурно-національної ідентичності та основні шляхи її формування на уроках літератури і сформульовано найважливіші, на думку авторки,
методичні рекомендації щодо оптимізації освітнього процесу стосовно питань, які розглядаються. Перспектива подальших досліджень вбачається у вивченні різноманітних девіацій культурно-національної ідентичності, їх причин та шляхів подолання з метою усунути засобами
шкільництва негативний вплив на молодь окремих середовищ та сумнівних ЗМІ.

Посилання

Андерсон Б. (2001). Уявлені спільноти: міркування щодо походження й поширення націоналізму. 271.

Ворона В., Шульга М. (2018). Українське суспільство: моніторинг соціальних змін. 5(19). 525.

Гібернау М. (2012). Ідентичність націй. 303.

Державний стандарт базової середньої освіти (2020). Постанова Кабінету Міністрів України

(від 30 вересня 2020 р. № 898). URL: https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-deyaki-pitannya-derzhavnihstandartiv-povnoyi-zagalnoyi-serednoyi-osviti-i300920-898

Дистервег А. (1956) Избранные педагогические сочинения. О природосообразности и культуросообразности в обучении. 218.

Дорошкевич О. (1921). Українська література в школі (спроба методики). Книгоспілка, 286.

Нова українська школа: основи стандарту освіти. (2016). Львів, 64. URL: http://education-ua.org/ua/

draft-regulations/852-novaukrajinska-shkola-osnovi-standartu-osviti

Огiєнко I. І. (1991). Українська культура: Коротка історія культурного життя українського народу.

Абрус. 1991. 272.

Пасічник Є. А. (2000). Методика викладання української літератури в середніх навчальних закладах:

Навчальний посібник для студентів вищих закладів освіти. Ленвіт, 384.

Smith D. (1991). National identity. Penguin Books. 227.

Степаненко О. Активізація пізнавальної активності учнів на уроках української та зарубіжної літератури засобами мультимедійних технологій. Інноваційна педагогіка. 2021. 41(2). 44‒48, doi: 10.32843/2663-

/2021/41/2.8

Сторчак К. (1965). Основи методики літератури. Рад. школа. 418.

Удовиченко Л. М. (2020). Теорія і технологія вивчення художніх образів-персонажів у курсі зарубіжної

літератури старшої школи. Інтерсервіс. 352.

REFERENCES

Anderson B. (2001). Uiavleni spilnoty: mirkuvannia shchodo pokhodzhennia y poshyrennia natsionalizmu

[Imagined Communities: Reflections on the Origin and Spread of Nationalism]. (In Ukrainian)

Vorona, V., & Shulha M. (Red). (2018). Ukrainske suspilstvo: monitorynh sotsialnykh zmin [Ukrainian

society: monitoring of social change]. Instytut sotsiolohii Natsionalnoi akademii nauk Ukrainy. 5(19). 525.

(In Ukrainian)

Gibernau, M. (2012). Identychnist natsii [Identity of nations]. Krytyka. 303. (In Ukrainian)

Derzhavnyi standart bazovoi serednoi osvity (2020). Postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy

(vid 30 veresnia 2020 r. № 898) [State standard of basic secondary education (2020). Resolution of the Cabinet

of Ministers of Ukraine (of September 30, 2020 № 898]. URL: https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-deyakipitannya-derzhavnih-standartiv-povnoyi-zagalnoyi-serednoyi-osviti-i300920-898 (In Ukrainian)

Disterveg, A. (1956). Izbrannye pedahohycheskye sochynenyia. O prirodosoobraznosti i kul`turosoobraznosti v obuchenii [Selected pedagogical works. On nature and culture conformity in teaching]. Uchpedgiz,

(In Russian)

Doroshkevych, O. (1921). Ukrainska literatura v shkoli (sproba metodyky) [Ukrainian literature at school

(attempt at methodology)]. Knyhospilka, 286. (In Ukrainian).

Nova ukrainska shkola: osnovy Standartu osvity. (2016). [New Ukrainian School: basics of the Education

Standard]. URL: http://education-ua.org/ua/draft-regulations/852-novaukrajinska-shkola-osnovi-standartu-osviti (in Ukrainian)

Ohiyenko, I.I. (1991). Ukrainska kultura: Korotka istoriia kulturnoho zhyttia ukrainskoho narodu

[Ukrainian culture: A brief history of the cultural life of the Ukrainian people]. Abris. 272. (In Ukrainian)

Pasichnyk, Y.A. (2000). Metodyka vykladannia ukrainskoi literatury v serednikh navchalnykh zakladakh:

Navchalnyi posibnyk dlia studentiv vyshchykh zakladiv osvity [Methods of teaching Ukrainian literature

in secondary schools: A textbook for students of higher education]. Lenvit, 384. (In Ukrainian)

Smith D. (1991). National identity. Penguin Books. 227.

Stepanenko O. Aktyvizatsiia piznavalnoi aktyvnosti uchniv na urokakh ukrainskoi ta zarubizhnoi

literatury zasobamy multymediinykh tekhnolohii [Activation of cognitive activity of students in lessons

f Ukrainian and foreign literature by means of multimedia technologies]. Innovatsiina pedahohika. 2021.

(2). 44‒48. doi: 10.32843/2663-6085/2021/41/2.8 (In Ukrainian)

Storchak K. (1965). Osnovy metodyky literatury [Fundamentals of literature methodology]. Rad. School.

(In Ukrainian)

Udovychenko L. M. (2020). Teoriia i tekhnolohiia vyvchennia khudozhnikh obraziv-personazhiv u kursi

zarubizhnoi literatury starshoi shkoly [Theory and methods of teaching literary characters for foreign literature

courses in high school]. Interservis. 352. (In Ukrainian)

Downloads

Опубліковано

2022-08-19

Як цитувати

Удовиченко, Л. (2022). Проблема культурно-національної ідентичності та шляхи її вирішення у новій українській школі. Педагогічна освіта: Теорія і практика. Психологія. Педагогіка., (37 (1), 70-75. https://doi.org/10.28925/2311-2409.2022.3710

Номер

Розділ

ПРИКЛАДНІ АСПЕКТИ ПРОФЕСІЙНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ