ДІАГНОСТУВАННЯ ПЕДАГОГІВ ЯК ОСНОВНА ЗАСАДА МЕТОДИЧНОГО СУПРОВОДУ ОРГАНІЗАЦІЇ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ В ЗАКЛАДІ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

Автор(и)

  • Kovalenko Коваленко кандидат педагогічних наук, доцент, Київський університет імені Бориса Грінченка, вул. Бульварно-Кудрявська, 18/2, 04053, м.Київ, Україна

DOI:

https://doi.org/10.28925/2311-2409.2021.3611%20

Анотація

У статті, на основі опрацювання тлумачних словників, енциклопедій, довідників тощо, представлена дефінітивна характеристика основних понять дослідження «діагноз», «діагностування»,
«педагогічне діагностування», «діагностика педагогічної діяльності» та охарактеризовано значення діагностування педагогів як основної засади методичного супроводу організації освітнього
процесу в закладі дошкільної освіти. Представлено ретроспективний огляд використання діагностування в педагогіці. Подано цитування нормативно-правових документів з питань освіти
щодо організації методичного супроводу на діагностичних засадах. Представлені результати
опрацювання психолого-педагогічних досліджень щодо діагностування у вітчизняній і зарубіжній
педагогіці. Подана класифікація методів діагностування (спостереження, самоаналіз і самооцінка, анкетування, заповнення діагностичних карт тощо) та її принципів. Окреслені методичні
рекомендації щодо використання діагностування педагогів як основної засади методичного
супроводу освітнього процесу у закладі дошкільної освіти

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Академічний тлумачний словник української мови (1970-1980) URL: http://sum.in.ua/s/diaghnoz

(дата звернення 11.02.2021 р.).

Бєлкін А.С. Теорія і методика педагогічної діагностики відхилень у поведінці школярів: Дис. д-ра

пед. наук. / А.С. Бєлкін — М., 1980. — 580 с.

Битинас Б.П. Педагогическая диагностика: сущность, функции, перспективы / Б.П. Битинас,

Л.И. Катаева. // Сов. педагогика. 1994. — №7.

Всеукраїнський партнерський форум «Освіта України 2021: стратегічні цілі та пріоритетні напрями» (09.02.2021р.) URL: https://www.youtube.com/watch?v=QLGkzN602n8 (дата звернення

02.2021 р.)

Діагностування в системі внутрішкільної методичної роботи: Сб. метод. рекомендації для заступників директорів школи з навчально-виховної та методичної роботи / Сост. Кучерова Г. М. —

Житомир, 2008.

Закон України «Про освіту» URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19#Text (дата звернення 28.02.2021 р.).

Енциклопедія освіти / Акад. пед. наук України; гол. ред. В.Г.Кремень. К. Юрінком Інтер, 2008.

с.

Ингенкамп К. Педагогическая диагностика: пер. с нем. / К.Ингенкамп. — М.: Педагогика, 1991.

с.

Конаржевский Ю.А. Педагогический анализ учебно-воспитательного процесса и управление

школой / Ю.А.Конаржевський. М.: Педагогический поиск, 1997. 79 с.

Краткая медицинская энциклопедия: в 3-х т. АМН СССР.-гл. ред. Б.В.Петровский. 2-е изд. М:

Сов. энциклопедия. Т.1. 1989. 624 с.

Мартиненко С.М. Основи діагностичної діяльності вчителя початкової школи: навчально-методичний посібник / С. М. Мартиненко. К. : Київський університет імені Бориса Грінченка, 2010.

С. 69–84.

Пономаренко Т. О. Культуровідповідне управління якістю дошкільної освіти : навч.- метод. посібник для управлінців у галузі дошкільної освіти, студентів вищ. навч. закладів, аспірантів, викладачів / Т. О. Пономаренко. Луганськ: Альма-матер, 2006. 230 с.

Примірне положення про методичний кабінет закладу дошкільної освіти (2018 р.) URL: https://

osvita.ua/legislation/doshkilna-osvita/60597/ (дата звернення 14.02.2021 р.).

Про планування освітнього процесу в дошкільному навчальному закладі- інструктивно-методичний лист МОН України (2002 р.) URL: https://ips.ligazakon.net/document/MUS19329 (дата звернення 16.02.2021 р.).

Педагогічна діагностика. Методичні рекомендації / Укл. В. Уруський, 2013. URL: http://bcmc.

kiev.ua/docs/peddiagnostika.pdf (дата звернення 07. 02.2021 р.)

Рекомендації щодо організації і проведення методичної роботи з педагогічними кадрами в системі післядипломної педагогічної освіти — лист МОН України 2002 р. URL: http://mon.gov.ua/activity/

education/doshkilna/norm-baza.html (дата звернення 04.02.2021 р.).

Старченко К.М. Технологія управлінської діяльності / Старченко К.М., Пуцов В.І., Гадзецький

Б.В. К.,2002.

Цехмістрова Г. С. Управління в освіті та педагогічна діагностика : навч. посібник для студ. вищ.

навч. закладів / Г. С. Цехмістрова, Н. А. Фоменко. К.: Вид. Дім «Слово», 2005. 280 с.

REFERENCES

Akademichny`j tlumachny`j slovny`k ukrayins`koyi movy` (1970-1980) [Academic explanatory

dictionary of the Ukrainian language] URL:

http://sum.in.ua/s/diaghnoz (data zvernennya 11.02.2021 ) (ukr).

Byelkin A.S. (1980) Teoriya i metodyka pedahohichnoyi diahnostyky vidkhylen’ u povedintsi shkolyariv:

Dys. d-ra ped. Nauk [Theory and methodology of pedagogical diagnostics of deviations in the behavior

of schoolchildren: Dis. Dr. ped. sciences] M., 580 (rus).

Bytynas B.P., Kataeva L.I. (1994) Pedahohycheskaya dyahnostyka: sushhnost, funkcyy, perspektyvy

[Pedagogical diagnostics: essence, functions, perspectives] Sov. pedahohyka. №7 (rus).

Vseukrayins’kyy partners’kyy forum Osvita Ukrayiny 2021: stratehichni tsili ta priorytetni napryamy

[All-Ukrainian Partnership Forum Education of Ukraine 2021: Strategic Goals and Priorities] (09.02.2021)

URL: https://www.youtube.com/watch?v=QLGkzN602n8(data zvernennya 15.02.2021) (ukr).

Diahnostuvannya v systemi vnutrishkil’noyi metodychnoyi roboty: Sb. metod. Rekomendatsiyi dlya

zastupnykiv dyrektoriv shkoly z navchal’no-vykhovnoyi ta metodychnoyi roboty [Diagnosis in the system

of in-school methodical work: Sat. method. recommendations for deputy principals of the school

on educational and methodical work] Sost. Kucherova H. M., Zhytomyr, 2008 (ukr).

Zakon Ukrayiny Pro osvitu [Law of Ukraine On Education] URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/

show/2145-19#Text (data zvernennya 28.02.2021) (ukr).

Entsyklopediya osvity [Encyclopedia of Education] (2008)/ Akad. ped. nauk Ukrayiny; hol. red.

V.H.Kremen’. K. Yurinkom Inter, 1040 (ukr).

Ynhenkamp K. (1991) Pedahohycheskaya dyahnostyka: per. s nem. [Pedagogical diagnostics] M.,

Pedahohyka, 240 (rus).

Konarzhevskyj Yu.A. (1997) Pedahohycheskyj analyz uchebno-vospytatel»noho processa y upravlenye

shkoloj [Pedagogical analysis of the educational process and school management ] M., Pedahohycheskyj

poysk, 79 (rus).

Kratkaya medycynskaya эncyklopedyya [Brief Medical Encyclopedia] (1989) v 3-x t. A M N SSSR. hl.

red. B.V.Petrovskyj. 2-e yzd. M: Sov. эncyklopedyya.- T.1, 624 (rus).

Martynenko S.M. (2010) Osnovy diahnostychnoyi diyal’nosti vchytelya pochatkovoyi shkoly:

navchal’no-metodychnyy posibnyk [Fundamentals of diagnostic activities of primary school teachers] K.,

Kyyivs’kyy universytet imeni Borysa Hrinchenka, 69–84 (ukr).

Ponomarenko T. O. (2006) Kul’turovidpovidne upravlinnya yakistyu doshkil’noyi osvity [Culturally

appropriate quality management of preschool education] navch.-metod. posibnyk dlya upravlintsiv

u haluzi doshkil’noyi osvity, studentiv vyshch. navch. zakladiv, aspirantiv, vykladachiv, Luhans’k, Al’mamater, 230 (ukr).

Prymirne polozhennia pro metodychnyi kabinet zakladu doshkilnoi osvity [Approximate provision

on the methodical office of the preschool institution] (2018), URL: https://osvita.ua/legislation/doshkilnaosvita/60597/ (data zvernennia 14.02.2021) (ukr).

Pro planuvannia osvitnoho protsesu v doshkilnomu navchalnomu zakladi instruktyvno-metodychnyi

[About planning of educational process in preschool educational institution] lyst MON Ukrainy (2002)

URL: https://ips.ligazakon.net/document/MUS19329 (data zvernennia 16.02.2021) (ukr).

Pedahohichna diahnostyka [Pedagogical diagnostics] (2013) Metodychni rekomendatsiyi. Ukl.

V. Urus’kyy, URL: http://bcmc.kiev.ua/docs/peddiagnostika.pdf (data zvernennia 07.02.2021) (ukr).

Starchenko K.M., Putsov V.I., Hadzets’kyy B.V (2002) Tekhnolohiya upravlins’koyi diyal’nosti

[Management technology], K. (ukr).

Tsekhmistrova H. S., Fomenko N.A. (2005) Upravlinnya v osviti ta pedahohichna diahnostyka

[Management in education and pedagogical diagnostics]: navch. posibnyk dlya stud. vyshch. navch.

zakladiv K., Vyd. Dim Slovo, 280 (ukr).

Downloads


Переглядів анотації: 64

Опубліковано

2021-03-13

Як цитувати

Коваленко K. . (2021). ДІАГНОСТУВАННЯ ПЕДАГОГІВ ЯК ОСНОВНА ЗАСАДА МЕТОДИЧНОГО СУПРОВОДУ ОРГАНІЗАЦІЇ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ В ЗАКЛАДІ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ. Педагогічна освіта: Теорія і практика. Психологія. Педагогіка., (36 (2), 86–92. https://doi.org/10.28925/2311-2409.2021.3611

Номер

Розділ

ПРИКЛАДНІ АСПЕКТИ ПРОФЕСІЙНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ НАУКИ