ПРОСВІТИТЕЛЬ І ПЕДАГОГ І.І. ГОРБУНОВ-ПОСАДОВ ПРО ФОРМУВАННЯ У ДІТЕЙ ЦІННІСНОГО СТАВЛЕННЯ ДО СВІТУ ЖИВОГО

Автор(и)

  • Л. Сухомлинська науковий співробітник відділу педагогічного джерелознавства та біографістики ДНПБ України ім. В.О. Сухомлинського, аспірант Інституту педагогіки НАПН України https://orcid.org/0000-0003-3055-5392

DOI:

https://doi.org/10.28925/2311-2409.2020.34.7

Анотація

У статті висвітлено актуальну проблему — взаємодія людини і природи, людини та всіх інших живих створінь, вирішення якої вбачаємо  в  організації  широких  просвітницьких  і  педагогіч- них впливів на світоглядні цінності особистості починаючи з раннього дитинства; акценто- вано на сучасному незадовільному стані справ у цій царині. Зазначено, що витоки розв’язання питання щодо виховання у дітей гуманного ставлення до всього живого віднаходимо у просвіт- ницькій, педагогічній і практичній діяльності організацій та окремих діячів, які жили й працювали наприкінці ХІХ — початку ХХ ст. З-поміж багатьох персоналій того часу було вибрано постать Івана Івановича Горбунова-Посадова (1864–1940) як найбільш помітну, що має значну, але мало досліджену публіцистичну, художню, просвітницьку і педагогічну спадщину. Аналізу його гума- ністичних ідей присвячена ця стаття. Цілісно схарактеризовано різноплановий доробок росій- ського просвітника — нариси, оповідання, вірші, у яких розкрито добре, бережливе, піклувальне ставлення автора до природи, особливо до тварин, висвітлено його діяльність як редактора журналу та упорядника хрестоматій, що розкривають  перед дітьми різноманітний і водно-   час вразливий світ живого. У статті представлено коло друзів, однодумців та співробітників  І.І. Горбунова-Посадова (Л. Толстой, В. Чертков, Й. Перпер, О. Горбунова-Посадова, В. Лук’янська), які разом здійснювали цю просвітницьку місію.  Висвітлено позицію і діяльність просвітителя   як популяризатора ідеї вегетаріанства, активіста вегетаріанського руху, одного з організа- торів 1-го Всеросійського вегетаріанського з’їзду і натхненника створення Московського веге- таріанського товариства. Особливу увагу звернено на педагогічні аспекти творчої спадщини педагога. Зокрема, вичленено й описано його конкретні поради щодо шляхів формування у дітей різного віку за допомогою школи і сім’ї любові, бережливого та піклувального ставлення до всіх без винятку тварин, навіть тих, які не викликають симпатії у дітей. Звернено увагу на діяльнісні аспекти виховного процесу, які полягали у майструванні годівниць для птахів, побудові будиноч- ків для тварин тощо. Загальним висновком до викладеного стала думка про те, що ідеї та педа- гогічні підходи І. Горбунова-Посадова не втратили своєї значущості, а в умовах екологічних криз набувають гостро актуального значення і можуть бути використані в сучасній різнобічній педа- гогічній взаємодії між дорослими, дітьми і тваринами.

Посилання

Акерман Диана. Эпоха человека. Мир, созданный нами. Санкт-Петербург: Питер, 2016. 320 с.

Ахметова М. И.И. Горбунов-Посадов как деятель общественно-педагогического движения: дис. канд. пед. наук: 13.00.01. Москва, 1998. 190 c.

Борейко В. Иван Иванович Горбунов-Посадов как апостол экологической этики. Гуманитарный экологический журнал. 2007. Т. 9. №4 (27). С. 25–28.

Бранг Петер. Россия неизвестная: История культуры вегетарианских образов жизни от начала до наших дней. Москва: Языки славянской культуры, 2006. 568 с. URL: https://mybook.ru/author/ peter-brang/rossiya-neizvestnaya-istoriya-kultury-vegetariansk/read/?page=6

Веселощі, що базуються на тортурах: Чому весь світ відмовляється від циркових вистав за учас- тю тварин. URL: https://www.google.com.ua/amp/s/ua.112.ua/golovni-novyni/veseloshchi-zasnovani- na-torturakh-chomu-ves-svit-vidmovliaietsia-vid-tsyrkovykh-vystav-za-uchastiu-tvaryn-454156-amp. html

В Україні набув чинності закон щодо запровадження гуманного ставлення до тварин. URL: https:// www.ukrinform.ua/rubric-society/2279410-zakon-pro-posilenna-pokaranna-za-zorstoke-povodzenna-z- tvarinami-nabuv-cinnosti.html

Гартманн Э. В.А. Сухомлинский — критик советской и капиталистической системы. Новый взгляд на наследие классика педагогики. Историко-педагогический альманах ВЛАДИ. 2010. № 3 (4). С. 60–73.

Горбунов-Посадов И. Песни братства и свободы и наброски в прозе. Том I. 1882–1913 гг. Москва: Изд. автора, 1928.

Горбунов-Посадов И. Сострадание к животным и воспитание наших детей. (Б-ка нового вос- питания и образования и защиты детей / под. ред. И. Горбунова-Посадова. Вып. ХLVI). Москва: Типо-литография Т-ва И.Н. Кушнерев и Л. Пименовская ул., соб. д., 1910. 60 с.

Горбунов-Посадов Иван Иванович. URL: http://tolstoy-manuscript.ru/index.php?option=com_co ntent&view=article&id=47:f14&catid=3:c-family-guide&Itemid=10

Горопаха Н.М. Проблемні методи формування у старших дошкільників ціннісного ставлення до природи. Наука, освіта, суспільство очима молодих: мат-ли ХІ Міжнародної науково-практич- ної конференції студентів та молодих науковців (м. Рівне, 16 травня 2018 р.) Рівне, 2018. С. 41–43.

Друг животных: кн. о внимании и любви к животным: гуманит.-зоол. хрестоматия: пособ. для преподавания в школе и в семье основных начал человечного отношения к животным и пра- вильного обращения с ними [в 2 ч.] / сост. И. Горбунов-Посадов, В. Лукьянская. Москава: Типо- литогр. Т-ва И.Н. Кушнерев и К, 1902–1913. 348 с.

Заборона виробництва і продажу хутра у світі. Актуальна інформація. URL: https://rubryka. com/2020/08/13/fur-bans/ (дата звернення: 08.10.2020).

Зареєстровано новий законопроєкт, який забороняє використання тварин у цирках з 2023 року. URL: https://zik.ua/news/2019/10/11/zareiestrovano_novyy_zakonoproiekt_yakyy_zaboronyaie_ vykorystannya_tvaryn_u_1666275

Зотов В.В. Воспитание морально-ценностного отношения к животным у младших школьни- ков: дис. … канд. пед. наук: 13.00.01. Москва, 1998. 147 с.

Ибрагимова М.К. Педагогические условия воспитания у детей старшего дошкольного возраста заботливого отношения к животным: автореф. дис. … канд. пед. наук: 13.00.01. Москва, 1999. 17 с.

Лебрен Виктор. Воспоминания личного секретаря Л.Н. Толстого. Комментарии Б.В. Аверина и А.А. Шонне. Русский мiръ. Пространство и время русской культуры. 2013. № 8. С. 73–107.

Перпер И. И.И. Горбунов-Посадов как деятель вегетарианского движения. Сорок лет службы

людям: сб. ст., посвящ. обществ.-лит. и книгоизд. деятельности И.И. Горбунова-Посадова / под ред. Н.Н. Гусева и М.В. Муратова. Москва: Изд. авторов, 1925. С. 88–91.

Поттер В.Р. Биоэтика: мост в будущее. Киев: Изд-во «Вадим Карпенко», 2002. 216 с.

Права тварин. URL: https://znaimo.com.ua/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0_%D1% 82%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD

Сінґер Пітер. Визволення тварин [текст] ; пер. з англ. Катерина Гуменюк. Київ: Пабулум, 2019. 456 с.

Сухомлинська Л. Світ живого у педагогіці Василя Сухомлинського. Наукові записки. Педагогічні науки. Кропивницький, 2018. Вип. 171. С. 223–229.

Сухомлинська Л.В. Шкільний сад — складова освітньо-виховного середовища шко- ли Сухомлинського. Інноватика у вихованні: зб. наук. пр. Рівне, 2019. Вип. 10. С. 119–128. DOI: 10.35619/iiu.v0i10.155

Уильямс Говард. Этика пищи, или Нравственные основы безубойного питания для челове- ка: собр. жизнеописаний и выдержек из соч. выдающихся мыслителей всех времен; пер. с англ. (The Ethics of Diet, by Howard Williams M.A.); со вступ. ст.: «Первая ступень» Льва Николаевича Толстого. [Соч.] Хауарда Уильямса. 2-е изд. Посредник. Москва, 1910. XXXII. 388 с.

Педагогічна освіта: теорія і практика. Психологія. Педагогіка Pedagogical Education: Theory and Practice. Psychology. Pedagogy

Чертков В. Жизнь одна (Об убийстве живых существ). Издание «Посредника», Москва, 1912,

№ 992. URL: http://www.vita.org.ru/library/philosophy/chertkov-life-one.htm

Kreilkamp Ivan. The Ass Got a Verdict: Martin’s Act and the Founding of the Society for the Prevention of Cruelty to Animals, 1822. BRANCH: Britain, Representation and Nineteenth-Century History. 2012. URL:http://www.branchcollective.org/?ps_articles=ivan-kreilkamp-the-ass-got-a-verdict-martins-act- and-the-founding-of-the-society-for-the-prevention-of-cruelty-to-animals-1822 (дата звернення: 13.10.2020).

REFERENCES

Akerman, Diana (2016). Epokha cheloveka. Mir, sozdannyi nami [The Human Age. The World Shaped by Us]. Sankt-Peterburh: Pyter, 320 p. (in Russian).

Akhmetova, M. (1998). I. I. Gorbunov-Posadov kak deiatel obshchestvenno-pedagogicheskogo dvizheniia [I. I. Horbunov-Posadov as a Figure in the Social and Pedagogical Movement]: dis. kand. ped.

nauk: 13.00.01, Moskva, 190 p. (in Russian).

Boreiko, V. (2007). Ivan Ivanovich Gorbunov-Posadov kak apostol ekologicheskoi etiki [Ivan Ivanovich Horbunov-Posadov as an Apostle of Environmental Ethics]. Gumanitarnyi ekologicheskii zhurnal, T. 9,

№ 4 (27), pp. 25–28 (in Russian).

Brang, Peter (2006). Rossiia neizvestnaia: Istoriia kultury vegetarianskikh obrazov zhizni ot nachala do nashikh dnei [Russia is Unknown: The history of the culture of vegetarian lifestyles from the beginning to the present day]. Moskva: Yazyki slavianskoi kultury, 568 p. (in Russian). https://mybook.ru/author/peter-brang/rossiya-neizvestnaya-istoriya-kultury-vegetariansk/read/?page=6

Veseloshchi, shcho bazuiutsia na torturakh: Chomu ves svit vidmovliaietsia vid tsyrkovykh vystav za uchastiu tvaryn [Fun Based on Torture]. (in Ukrainian).

https://www.google.com.ua/amp/s/ua.112.ua/golovni-novyni/veseloshchi-zasnovani-na-torturakh- chomu-ves-svit-vidmovliaietsia-vid-tsyrkovykh-vystav-za-uchastiu-tvaryn-454156-amp.html

V Ukraini nabuv chynnosti zakon shchodo zaprovadzhennia humannoho stavlennia do tvaryn [Law on the Introduction of Humane Treatment of Animals has Entered into Force in Ukraine]. (in Ukrainian). https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2279410-zakon-pro-posilenna-pokaranna-za-zorstoke- povodzenna-z-tvarinami-nabuv-cinnosti.html

Hartmann, E. (2010). V. A. Sukhomlynskyi — krytyk sovetskoi y kapitalisticheskoi sistemy. Novyi vzggliad na nasledie klassika pedagogiki [Sukhomlinsky V. A. as a Critic of the Soviet and Capitalist System]. Istoriko-pedagogicheskii almanakh VLADY, № 3 (4), pp. 60–73 (in Russian).

Gorbunov-Posadov, I. (1920). Pesni bratstva i svobody i nabroski v proze. [Songs of Brotherhood and Freedom and Prose Sketches]. Tom I, 1882–1913 gg. Moskva: Izd. avtora (in Russian).

Gorbunov-Posadov, I. (1910). Sostradaniie k zhivotnym i vospitanie nashikh detei [Compassion for Animals and Raising Our Children]. (B-ka novogo vospytaniia i obrazovaniia i zashchity detei. Pod. red. I. Gorbunova-Posadova. Vyp. ХLVI). Moskva: Typo-lytografiia T-va I. N. Kushnerev i L. Pymenovskaia ul., sob. d., 60 p. (in Russian).

Gorbunov-Posadov Ivan Ivanovich (in Russian).

http://tolstoy-manuscript.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=47:f14&catid=3:c- family-guide&Itemid=10

Horopakha, N. M. (2018). Problemni metody formuvannia u starshykh doshkilnykiv tsinnisnoho stavlennia do pryrody [Problem-based Methods of Forming a Value Attitude to Nature in Older Preschoolers]. Nauka, osvita, suspilstvo ochyma molodykh: materialy XI Mizhnarodnoi naukovo- praktychnoi konferentsii studentiv ta molodykh naukovtsiv, m. Rivne, 16 travnia 2018 r., Rivne, pp. 41–43 (in Ukrainian).

Drug zhivotnykh: kn. o vnimanii i liubvi k zhivotnym: humanyt.-zool. Khrestomatyia: posobye dlia prepodavaniia v shkole i v semie osnovnykh nachal chelovechnoho otnosheniia k zhivotnym i pravilnogo obrashcheniia s nimi [Friend of Animals]. (1902–1913). Sost. I. Gorbunov-Posadov, V. Lukianskaia: [v 2 ch.], Moskva: Tipo-litogr. T-va I. N. Kushnerev i K,. 348 p. (in Russian).

Zaborona vyrobnytstva i prodazhu khutra u sviti. Aktualna informatsiia. [Prohibition of Production and Sale of Fur in the World]. (in Ukrainian).

https://rubryka.com/2020/08/13/fur-bans/

Zareiestrovano novyi zakonoproiekt, yakyi zaboroniaie vykorystannia tvaryn u tsyrkakh z 2023 roku. [A New Bill Banning the Use of Animals in Circuses has been Registered]. (in Ukrainian).

https://zik.ua/news/2019/10/11/zareiestrovano_novyy_zakonoproiekt_yakyy_zaboronyaie_ vykorystannya_tvaryn_u_1666275

Zotov, V. V. (1998). Vospitanie moralno-tsennostnogo otnosheniia k zhivotnym u mladshikh shkolnikov [Education of Moral and Value Attitude for Animals in Younger Schoolchildren]: dis. … kand. ped. nauk: 13.00.01. Moskva, 147 p. (in Russian).

Ibragimova, M. K. (1999). Pedagogicheskie usloviia vospitaniia u detei starsheho doshkolnoho vozrasta zabotlivogo otnosheniyia k zhivotnym [Educational Conditions for the Upbringing of a Caring Attitude towards Animals in Older Preschoolers]: avtoref. dis. … kand. ped. nauk: 13.00.01. Moskva, 17 p. (in Russian).

Lebren, Viktor (2013). Vospominaniia lichnogo sekretaria L. N. Tolstogo [Memoirs of Leo Tolstoy’s Personal Secretary]. Kommentarii B. V. Averina i A. A. Shonne. Russkii mir. Prostranstvo i vremia russkoi kultury, № 8, pp. 73–107 (in Russian).

Perper, I. I. (1925). I. Gorbunov-Posadov kak deiatel vegetarianskogo dvizheniia [I. Gorbunov- Posadov as a Figure of the Vegetarian Movement]. Sorok let sluzhby liudiam: sb. st., posviashch. obshchestv.- lit. i knigoizd. deiatelnosti I. I. Gorbunova-Posadova, pod red. N. N. Guseva i M. V. Muratova, Moskva: Izd. avtorov, pp. 88–91 (in Russian).

Potter, V. R. (2002). Bioetika: most v budushchee. [Bioethics: Bridge to the Future]. Kiev: Izd. «Vadim Karpenko», 216 p. (in Russian).

Prava tvaryn. [Animal Rights]. (in Ukrainian). https://znaimo.com.ua/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0_%D1%82%D0%B2%D0%B0%D1

%80%D0%B8%D0%BD

Singer, Piter (2019). Vyzvolennia tvaryn [Animal Liberation]. Piter Singer: per. z anhl. Kateryna Humeniuk, Kyiv: Pabulum, 456 p. (in Ukrainian).

Sukhomlynska, L. (2018). Svit zhyvoho u pedahohitsi Vasylia Sukhomlynskoho [The World of All Life in the Pedagogy of Vasyl Sukhomlynsky]. Naukovi zapysky. Pedahohichni nauky, Kropyvnytskyi, Vyp. 171, pp. 223–229 (in Ukrainian).

Sukhomlynska, L. V. (2019). Shkilnyi sad — skladova osvitno-vykhovnoho seredovyshcha shkoly Sukhomlynskoho [School Garden as a Component of Educational Environment of the Sukhomlinsky School]. Innovatyka u vykhovanni: zb. naukovykh prats. Rivne, Vyp. 10, pp. 119–128 (in Ukrainian).

DOI: 10.35619/iiu.v0i10.155

Uyliams Govard (1910). Etika pishchi, ili Nravstvennyie osnovy bezuboinogo pitaniia dlia cheloveka: sobr. zhizneopisanii i vyderzhek iz soch. vydaiushchikhsia myslitelei vsekh vremen: per. s angl. (The Ethics of Diet, by Howard Williams M. A.): so vstup. st.: «Pervaia stupen» Lva Nikolaevicha Tolstogo [The Ethics of Diet]. [Soch.] Govarda Uyliamsa, 2-e izd., Moskva: Posrednik, XXXII, 388 p. (in Russian).

Chertkov, V. (1912). Zhizn odna (Ob ubiistve zhivykh sushchestv) [One Life (On the Killing of Living Beings)]. Izdaniie «Posrednika», Moskva, № 992 (in Russian). http://www.vita.org.ru/library/philosophy/chertkov-life-one.htm

Kreilkamp, Ivan. The Ass Got a Verdict: Martin’s Act and the Founding of the Society for the Prevention of Cruelty to Animals, 1822. BRANCH: Britain, Representation and Nineteenth-Century History. 2012. http://www.branchcollective.org/?ps_articles=ivan-kreilkamp-the-ass-got-a-verdict-martins-act-and-the- founding-of-the-society-for-the-prevention-of-cruelty-to-animals-1822

Downloads

Опубліковано

2021-01-22

Як цитувати

Сухомлинська, Л. (2021). ПРОСВІТИТЕЛЬ І ПЕДАГОГ І.І. ГОРБУНОВ-ПОСАДОВ ПРО ФОРМУВАННЯ У ДІТЕЙ ЦІННІСНОГО СТАВЛЕННЯ ДО СВІТУ ЖИВОГО. Педагогічна освіта: Теорія і практика. Психологія. Педагогіка., (34 (2), 57-65. https://doi.org/10.28925/2311-2409.2020.34.7

Номер

Розділ

ПЕДАГОГІЧНІ КОНЦЕПЦІЇ КРІЗЬ ПРИЗМУ ІСТОРІЇ