ТИПИ СПРЯМОВАНОСТІ ОСОБИСТОСТІ І НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ВИКЛАДАЧА ВИЩОЇ ШКОЛИ

Автор(и)

  • О. Вознюк професор кафедри англійської мови Навчально-наукового інституту педагогіки Житомирського державного університету імені Івана Франка, доктор педагогічних наук, https://orcid.org/0000-0002-4458-2386
  • О. Дубасенюк професор кафедри професійно-педагогічної, спеціальної освіти, андрагогіки та управління Навчально-наукового інституту педагогіки Житомирського державного університету імені Івана Франка, доктор педагогічних наук, https://orcid.org/0000-0002-9447-4527
  • В. Копетчук доцент кафедри природничих та соціально-гуманітарних дисциплін Житомирського медичного інституту, кандидат педагогічних наук https://orcid.org/0000-0003-4990-9242

DOI:

https://doi.org/10.28925/2311-2409.2021.362%20

Анотація

У статті здійснено аналіз особливостей особистісної і науково-професійної спрямованості викладачів закладів вищої освіти. Актуальність дослідження випливає із того, що науково-педа- гогічна діяльність викладачів тісно пов’язана з їх творчим розвитком та професійним самовдос- коналенням. Завданнями статті є дослідження особистісно-психологічних особливостей від- повідної спільноти викладачів вищої школи, провідних типів спрямованості особистості та їх науково-педагогічної діяльності. За допомогою загальної теорії систем з’ясована системна коре- ляція головних категорій педагогіки у контексті типів спрямованості педагога.

Посилання

Акмеология качества профессиональной деятельности специалиста. Ред. Н.В. Кузьмина. Санкт- Петербург. 2008. 376 с.

Вознюк О. В. Теоретичний базис акмеології. Теорія та методика професійно-педагогічної підго- товки освітянських кадрів: акмеологічні аспекти. Керівн. авт. кол. Н. В. Гузій ; Мін-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т імені М. П. Драгоманова. Київ, 2018. С. 9-39.

Дубасенюк О.А. Методологія та методи науково-педагогічного дослідження. Житомир: Вид-во ЖДУ імені Івана Франка, 2016. 258 с.

Дубасенюк О.А., Кузьміна Н.В. Факторні акме-моделі продуктивної професійної діяльності пе- дагога загальноосвітньої та професійної шкіл. Сучасні акмеологічні дослідження: теоретико-мето- дологічні та прикладні. К. : Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2016. 912 с.

Пальчевський С.С. Акмеологія. Київ: Кондор, 2008. 398 с.

Сисоєва С.О. Акме-педагогіка: інтерактивне навчання дорослих. Сучасні акмеологічні досліджен- ня: теоретико-методологічні та прикладні аспекти. К. : Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2016. С. 19-32.

Теорія і практика професійної акмеології / Вознюк О.В., Дубасенюк О.А., Костюшко Ю.О., Осадчук Н.П., Сидорчук Н.Г. Житомир : Вид-во ПП «Євро-Волинь», 2020. 392 с.

Урманцев Ю.А. Начала общей теории систем. Системный анализ и научное знание. М.: Наука, 1978. С. 5–33.

Dubaseniuk О., Voznyuk A., Samoilenko O. (2020). Quality of Education — Ukrainian Experience. Didactica Slovenica. Pedagoška obzorja, 35, 132-146. URL: http://www.pedagoska-obzorja.si/Revija/ Vsebine/vs20-1.html (Elsevier Bibliographic Databases, SCOPUS)

Vozniuk O. V., Dubaseniuk O. A. To the question of building the universal model of the development of world pedagogy and education (2000) Zhytomyr Ivan Franko State University Journal. Рedagogical Sciences. Vol. 1 (100). DOI: https://doi.org/10.35433/pedagogy.1(100).2020.5-14

Vozniuk O. V. Paradox-oriented educational paradigm. Нові технології навчання: збірник науко- вих праць. ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти». Київ, 2020. Вип. 94. С. 332-334.

REFERENCES

Akmeologiya kachestva professionalnoy deyatelnosti spetsialista (2008) [Acmeology of the quality of profes- sional activity of a specialist] Red. N.V. Kuzmina. Sankt-Peterburg. 376 s. (in Russian)

Vozniuk O. V. (2018) Teoretychnyi bazys akmeolohii. Teoriia ta metodyka profesiino-pedahohichnoi pidhotovky osvitianskykh kadriv: akmeolohichni aspekty [Theoretical basis of acmeology. Theory and meth- ods of professional and pedagogical training of educational staff: acmeological aspects] Kerivn. avt. kol.

N. V. Huzii ; Min-vo osvity i nauky Ukrainy, Nats. ped. un-t imeni M. P. Drahomanova. Kyiv, 2018. S. 9-39. (in Ukrainian)

Dubaseniuk O.A. (2016) Metodolohiia ta metody naukovo-pedahohichnoho doslidzhennia [Methodology and methods of scientific and pedagogical research]. Zhytomyr: Vyd-vo ZhDU imeni Ivana Franka. 258 s. (in Ukrainian)

Dubaseniuk O.A., Kuzmina N.V. (2016) Faktorni akme-modeli produktyvnoi profesiinoi diialnosti peda- hoha zahalnoosvitnoi ta profesiinoi shkil. Suchasni akmeolohichni doslidzhennia: teoretyko-metodolohichni ta prykladni [Factor acme-models of productive professional activity of a teacher of secondary and voca- tional schools. Modern acmeological research: theoretical and methodological and applied]. K. : Kyiv. un-t im. B. Hrinchenka. 912 s. (in Ukrainian)

Palchevskyi S.S. (2008) Akmeolohiia [Acmeology]. Kyiv: Kondor. 398 s. (in Ukrainian)

Sysoieva S.O. (2016) Akme-pedahohika: interaktyvne navchannia doroslykh. Suchasni akmeolohichni doslidzhennia: teoretyko-metodolohichni ta prykladni aspekty [Acme pedagogy: interactive adult learn- ing. Modern acmeological research: theoretical and methodological and applied aspects]. K. : Kyiv. un-t im. B. Hrinchenka. S. 19-32.

Teoriia i praktyka profesiinoi akmeolohii [Theory and practice of professional acmeology] (2020) Vozniuk O.V., Dubaseniuk O.A., Kostiushko Yu.O., Osadchuk N.P., Sydorchuk N.H. Zhytomyr : Vyd-vo PP «Ievro- Volyn». 392 s. (in Ukrainian)

Urmantsev Yu.A. (1978) Nachala obshchey teorii sistem. Sistemnyy analiz i nauchnoye znaniye [Beginnings of General Systems Theory. Systems analysis and scientific knowledge]. M.: Nauka. S. 5–33. (in Russian)

Dubaseniuk О., Voznyuk A., Samoilenko O. (2020). Quality of Education — Ukrainian Experience. Didactica Slovenica. Pedagoška obzorja, 35, 132-146.

URL: http://www.pedagoska-obzorja.si/Revija/Vsebine/vs20-1.html (Elsevier Bibliographic Databases, SCOPUS)

Vozniuk O. V., Dubaseniuk O. A. (2000) To the question of building the universal model of the de- velopment of world pedagogy and education Zhytomyr Ivan Franko State University Journal. Рedagogical Sciences. Vol. 1 (100).

DOI: https://doi.org/10.35433/pedagogy.1(100).2020.5-14

Vozniuk O. V. (2020) Paradox-oriented educational paradigm. Novi tekhnolohii navchannia: zbirnyk naukovykh prats. DNU «Instytut modernizatsii zmistu osvity». Kyiv. Vyp. 94. S. 332-334.

Downloads

Опубліковано

2022-01-31

Як цитувати

Вознюк, О., Дубасенюк, О., & Копетчук, В. (2022). ТИПИ СПРЯМОВАНОСТІ ОСОБИСТОСТІ І НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ВИКЛАДАЧА ВИЩОЇ ШКОЛИ. Педагогічна освіта: Теорія і практика. Психологія. Педагогіка., (36 (2), 18-24. https://doi.org/10.28925/2311-2409.2021.362

Номер

Розділ

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ РОЗВИТКУ СУЧАСНОЇ ПЕДАГОГІКИ