Освітологічні аспекти розвитку інтелектуального потенціалу нації: якість вищої освіти в Україні

Автор(и)

  • О. Мельниченко доцент кафедри теорії та історії педагогіки, Київський університет імені Бориса Грінченка, Педагогічний інститут, бульвар І. Шамо 18/2 https://orcid.org/0000-0002-5297-9551

Анотація

Стаття присвячена проблемі формування інтелектуального потенціалу суспільства завдяки системі вищої освіти та її якості. Автор розглядає чинники, механізми, рівні та етапи форму- вання інтелектуального потенціалу суспільства, а також взаємозв’язок між поняттями інте- лектуального потенціалу суспільства та інтелектуальною культурою, інтелектуальним капі- талом і науковим капіталом. Окрема увага приділена ролі університетської освіти в процесі формування інтелектуального потенціалу суспільства та забезпеченні якості навчання. Автор аналізує ефективність викладання інтегрованого, міждисциплінарного курсу «Освітологія» для розвитку інтелектуального потенціалу майбутніх фахівців сфери освіти, підкреслює його теоретичне та практичне значення для розуміння сфери освіти у її динамічному розвитку та сприяння формуванню знань про здобутки та суперечності у теорії та практиці функціону- вання сучасних освітніх систем. Визначається вклад вивчення курсу «Освітологія» в дослідження поняття «інтелектуального потенціалу» як здатності соціальної системи реалізувати свої можливості, а також як характеристики його впливу як чинника створення конкурентоспро- можного суспільства.

Посилання

Митрофанов Д.В. Інтелектуальна культура в системі загальної культури майбутнього спеціа- ліста [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://www.tsutmb.ru/nayk/int_konf/forum.

Нестеров А., Третьякова Т. Інтелектуальний потенціал і форми його реалізації [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://vestnik.samgtu.ru/uploads/series/1/24/255/2014-1-11-0001.pdf.].

Холявка Л. Ю. Принципи формування і використання інтелектуального потенціалу підприєм- ства / Л. Ю. Холявка // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. 2013. № 776. С. 190-200. Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VNULPM_2013_776_31.].

Носова Т. І. Економічна сутність категорії «інтелектуальний потенціал» // Механізм регу- лювання економіки. 2014. № 2 [Електронний документ]. Режим доступу: http://mer.fem.sumdu. edu.ua/content/acticles/issue_21/TANYA_I_NOSO VAThe_Economic_Essence_of_the_Category_of_ Intellectual_Potential_p df.].

Філіппова С., Ковтуненко К. Інтелектуальний потенціал як головний чинник формування інте- лектуального капіталу [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://ena.lp.edu.ua:8080/bitstream/ ntb/23568/1/33-227-232.pdf.]

Економічний потенціал [Електронний ресурс] // Вікіпедія — вільна енциклопедія. Режим досту- пу: https://uk.wikipedia.org/].

Чен. Чі. Інтелектуальний капітал у контексті інтелектуальної культури. Нова парадигма, Вип.132, с.104. с.97-115].

Becker R. The European Approach for Quality Assurance of Joint Programmes. Outcomes Peer Learning Activity (2–3 December 2019). The Hague, 2019. URL: https://www.erasmusplus.nl/sites/default/ files/assets/Faboto%20PLA%202%20%26%203%20december%202019/Final%20Report%20PLA%20 European%20Approach%202-3%20Dec%202019.pdf

Aleksandrova O., Hroznyi І., Vinnikova N., Chuvasova N. Control of the quality assurance system at the modern Ukrainian university. Naukovyi Visnyk NHU. 2019. № 2. P. 153-162. (Scopus) DOI: 10.29202/ nvngu/2019-2/18.

Батечко Н. Феномен якості освіти в сучасному науковому дискурсі / Н. Батечко // Освітологічний дискурс. 2017. № 3–4. С. 1–16. DOI: https://doi.org/10.28925/2312-5829.2017.3-4.16.

Локшина О. Забезпечення якості вищої освіти в умовах європеїзації України / О. Локшина // Неперервна професійна освіта: теорія і практика. 2018. № 3–4. С. 127–132. DOI: https://doi. org/10.28925/1609-8595.2018.3-4.127132

Downloads

Опубліковано

2022-01-31

Як цитувати

Мельниченко , О. (2022). Освітологічні аспекти розвитку інтелектуального потенціалу нації: якість вищої освіти в Україні. Педагогічна освіта: Теорія і практика. Психологія. Педагогіка., (36 (2), 34-39. вилучено із https://pedosvita.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/view/305

Номер

Розділ

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ РОЗВИТКУ СУЧАСНОЇ ПЕДАГОГІКИ