АДАПТАЦІЯ ДІТЕЙ РАННЬОГО ВІКУ ДО УМОВ ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ ЗАСОБОМ LEGO-ТЕХНОЛОГІЇ

Автор(и)

  • Д. Хожай Магістрантка спеціальності 012 «Дошкільна освіта» Київського університету імені Бориса Грінченка https://orcid.org/0000-0002-1574-4649
  • Л. Козак доктор педагогічних наук, доцент, професор кафедри дошкільної освіти Київського університету імені Бориса Грінченка https://orcid.org/0000-0002-4528-1905

Анотація

У статті розглянуто проблему адаптації дітей раннього віку до умов закладу дошкільної
освіти через дидактичні ігри із застосуванням освітніх ресурсів LEGO та LEGO DUPLO; обґрунто-
вано можливість використання системи освітніх технологій LEGO Educаtіоn у створенні пози-
тивного адаптаційного середовища, орієнтованого на задоволення інтересів кожної дитини.
На основі аналізу та узагальнення наукової літератури виокремлено основні педагогічні умови
використання LEGO-технології.

Посилання

Андреєва Т. Проблема адаптації дітей дошкільного віку до умов ДНЗ: аналітичний підхід. Київ:

Вид-во Національного пед. ун-ту ім. М.П. Драгоманова, 2009. 194 с. (Філософія, педагогіка, психо-

логія: зб. наук. пр.; вип. 3).

Дмитришина Н. Адаптація дітей раннього віку до перебування в ДНЗ. Семінар-тренінг для ви-

хователів та помічників вихователів // Психолог. 2008. № 3. С. 7–10.

Комарова Л.Г. Строим из LEGO (моделирование логических отношений и объектов реального

мира средствами конструктора LEGO). Москва: ЛИНКА–ПРЕСС, 2001. 88 с.

Кононко Е.Л. В мире раннего детства. Киев: Радянська шк., 1985. 119 с.

Лусс Т.В. Леготехнологии в современном коррекционноразвивающем обучении // Вестник

ФГОУ ВПО МГАУ. 2008. № 6/1. С. 125–127.

Лусс Т.В. Формирование навыков конструктивно-игровой деятельности у детей с помощью

ЛЕГО: Пособие для педагогов-дефектологов. Москва: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2003. 104 с.

Мухина В.С. Возрастная психология: Феноменология развития детства, отрочества. Москва:

Академия, 1999. 456 с.

Мушинський В. Особливості адаптації дітей до умов дитячого закладу // Психолог. 2004.

№ 25–26. С. 3–12.

Тонкова-Ямпольская Р.В., Черток Т.Я. Воспитателю о ребенке дошкольного возраста: от рожде-

ния до 7 лет. Москва: Просвещение, 1987. С. 197–208.

Островская Т.В. Игровая методика введения детей в условия детского сада. Психологическая

наука и образование. 2008. № 3. С. 99–106.

Поніманська Т.І. Дошкільна педагогіка: підручник. Київ: Академвидав, 2013. 464 с.

Селезнёва Г.А. Сборник материалов Центра развивающих игр. Леготека в ГОУ центр образова-

ния № 1317. Москва, 2007. 58 с.

Сергєєнкова О.П., Столярчук О.А., Коханова О.П. Вікова психологія: навч. посіб. Київ: Центр

учбової літератури, 2012. 376 с.

Циганенко О.М. Адаптація дошкільників до умов дошкільного навчального закладу //

Особливості організації роботи практичних психологів у дошкільних підрозділах навчально-ви-

ховних комплексів району. Полтава, 2011. № 7. С. 6–10.

Drogoszcz J., Pіszczek T., Zaleska E. Pіerwsze dnі w przedszkolu. Blіżej Przedszkolа. 2008. № 9.

Р. 62–63.

Mіlerskі B., Ślіwerskі B. Pedagogika. Warsaw: PWN Leksykon, 2000. 284 р.

Downloads

Опубліковано

2019-10-10

Як цитувати

Хожай , Д., & Козак , Л. (2019). АДАПТАЦІЯ ДІТЕЙ РАННЬОГО ВІКУ ДО УМОВ ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ ЗАСОБОМ LEGO-ТЕХНОЛОГІЇ. Педагогічна освіта: Теорія і практика. Психологія. Педагогіка., (31), 32-38. вилучено із https://pedosvita.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/view/244

Номер

Розділ

ПРИКЛАДНІ АСПЕКТИ ПРОФЕСІЙНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ