ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ ДО ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА ЗАСАДАХ ПРОЄКТНОГО НАВЧАННЯ

Автор(и)

  • Л. Козак професор кафедри дошкільної освіти Київського університету імені Бориса Грінченка, доктор педагогічних наук, доцент https://orcid.org/0000-0002-4528-1905

DOI:

https://doi.org/10.28925/2311-2409.2021.3510

Анотація

У статті висвітлено актуальні питання формування готовності майбутніх педагогів дошкіль- ної освіти до інноваційної діяльності на засадах проєктного навчання. Розкрито особливості інноваційної діяльності педагога дошкільної освіти; обґрунтовано проєктувальний компонент як один із найбільш значимих у структурі інноваційної діяльності педагога, що забезпечує тех- нологізацію педагогічного процесу, визначає його ефективність. Подано авторське визначення поняття «готовність педагога дошкільної освіти до інноваційної діяльності»; схарактеризо- вано структурні компоненти готовності педагога дошкільної освіти до інноваційної діяльності; описано сучасний стан готовності майбутніх педагогів до інноваційної діяльності в закладах дошкільної освіти. Презентовано досвід формування готовності майбутніх педагогів дошкіль- ної освіти до інноваційної діяльності у процесі викладання комплексної дисципліни «Освітній менеджмент в галузі дошкільної освіти: Інтегроване тематично-проєктне навчання».

Посилання

Базовий компонент дошкільної освіти в Україні (Державний стандарт дошкільної освіти) нова редакція. Наказ МОН від 12.01.2021 р. № 33 URL: https://osvita.ua/legislation/doshkilna-osvita/79142/

Дитина: Освітня програма для дітей від двох до семи років / наук. кер. проєкту В.О. Огнев’юк; авт.кол.: Г.В. Бєлєнька, О.Л. Богініч, В.М. Вертугіна [та ін.]; наук. ред. Г.В. Бєлєнька. К.: Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2020. 440 с.

Дичківська І.М. Підготовка майбутніх вихователів дошкільних закладів до інноваційної педаго- гічної діяльності: теорія і методика: моногр. Рівне: Видавець О. Зень, 2017. 372 с.

Козак Л.В. Підготовка майбутніх педагогів дошкільної освіти до організації проектної діяльнос- ті. Науковий журнал «Молодий вчений». 2018. № 8.1. (60.1) серпень. С. 71–75.

Козак Л.В., Гаращенко Л.В., Кочмар Д.А. Творчість як основа інноваційної діяльності майбут- нього педагога. Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах. 2020. № 69. С. 169–173.

Концепція розвитку педагогічної освіти. 2018 URL: https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya- koncepciyi-rozvitku-pedagogichnoyi-osviti

Проєкт Концепції розвитку дошкільної освіти. 2020 URL: https://mon.gov.ua/ua/news/yakisna- ta-dostupna-doshkilna-osvita-zaversheno-gromadske-obgovorennya-proyektu-koncepciyi-rozvitku- doshkilnoyi-osviti

Стандарт вищої освіти. Другий (магістерський рівень) вищої освіти. Ступінь «магістр». Галузь знань 01 «Освіта / Педагогіка», спеціальність 012 «Дошкільна освіта». Наказ МОН України від 29.04.2020 р. № 572.

Kozlitin Denis, Kochmar Diana, Krystopchuk Tetiana, Kozak Lyudmila. Future Educators’ Training for Project Activities Using Digital Technologies. Proceedings of the PhD Symposium at ICT in Education, Research, and Industrial Applications co-located with 16th International Conference “ICT in Education, Research, and Industrial Applications 2020” (ICTERI 2020). Р. 31–41. ISSN 1613-0073

Nazarenko, Liudmyla, Vaskivska, Halyna, Palamar, Svitlana, Nezhyva, Liudmyla (2020). Didactic Potential of New Generation ICT in Forming Information and Communication Competence of Upper Secondary School Pupils. Proceedings of the 16th International Conference on ICT in Education, Research and Industrial Applications. Integration, Harmonization and Knowledge Transfer, 2020. N 27 (2). P. 248–261. ISSN 1613-0073.

Nezhyva, L., Palamar ,S., Lytvyn, O. (2020). Perspectives on the Use of Augmented Reality within the Linguistic and Literary Field of Primary Education. Proceedings of the 3rd International Workshop on Augmented Reality in Education. 2020. Vol. 2731. P. 297–311. ISSN 1613-0073.

Базовий компонент дошкільної освіти в Україні (Державний стандарт дошкільної освіти) нова редакція. Наказ МОН від 12.01.2021 р. № 33 URL: https://osvita.ua/legislation/doshkilna-osvita/79142/

Дитина: Освітня програма для дітей від двох до семи років / наук. кер. проєкту В.О. Огнев’юк; авт.кол.: Г.В. Бєлєнька, О.Л. Богініч, В.М. Вертугіна [та ін.]; наук. ред. Г.В. Бєлєнька. К.: Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2020. 440 с.

Дичківська І.М. Підготовка майбутніх вихователів дошкільних закладів до інноваційної педаго- гічної діяльності: теорія і методика: моногр. Рівне: Видавець О. Зень, 2017. 372 с.

Козак Л.В. Підготовка майбутніх педагогів дошкільної освіти до організації проектної діяльнос- ті. Науковий журнал «Молодий вчений». 2018. № 8.1. (60.1) серпень. С. 71–75.

Козак Л.В., Гаращенко Л.В., Кочмар Д.А. Творчість як основа інноваційної діяльності майбут- нього педагога. Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах. 2020. № 69. С. 169–173.

Концепція розвитку педагогічної освіти. 2018 URL: https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya- koncepciyi-rozvitku-pedagogichnoyi-osviti

Проєкт Концепції розвитку дошкільної освіти. 2020 URL: https://mon.gov.ua/ua/news/yakisna- ta-dostupna-doshkilna-osvita-zaversheno-gromadske-obgovorennya-proyektu-koncepciyi-rozvitku- doshkilnoyi-osviti

Стандарт вищої освіти. Другий (магістерський рівень) вищої освіти. Ступінь «магістр». Галузь знань 01 «Освіта / Педагогіка», спеціальність 012 «Дошкільна освіта». Наказ МОН України від 29.04.2020 р. № 572.

Kozlitin Denis, Kochmar Diana, Krystopchuk Tetiana, Kozak Lyudmila. Future Educators’ Training for Project Activities Using Digital Technologies. Proceedings of the PhD Symposium at ICT in Education, Research, and Industrial Applications co-located with 16th International Conference “ICT in Education, Research, and Industrial Applications 2020” (ICTERI 2020). Р. 31–41. ISSN 1613-0073

Nazarenko, Liudmyla, Vaskivska, Halyna, Palamar, Svitlana, Nezhyva, Liudmyla (2020). Didactic Potential of New Generation ICT in Forming Information and Communication Competence of Upper Secondary School Pupils. Proceedings of the 16th International Conference on ICT in Education, Research and Industrial Applications. Integration, Harmonization and Knowledge Transfer, 2020. N 27 (2). P. 248–261. ISSN 1613-0073.

Nezhyva, L., Palamar ,S., Lytvyn, O. (2020). Perspectives on the Use of Augmented Reality within the Linguistic and Literary Field of Primary Education. Proceedings of the 3rd International Workshop on Augmented Reality in Education. 2020. Vol. 2731. P. 297–311. ISSN 1613-0073.

REFERENCES

Bazovyi komponent doshkilnoi osvity v Ukraini (2021). [Basic Component of Preschool Eeducation] (Derzhavnyi standart doshkiljnoji osvity) nova redaktsiia. Nakaz MON # 33 vid 12.01.2021 roku [Elektronnyj resurs]. [in Ukrainian].

https://osvita.ua/legislation/doshkilna-osvita/79142/

Dytyna: Osvitnia prohrama dlia ditei vid dvokh do semy rokiv (2020). [Child: Educational Program for Children from Two to Seven]. Nauk. ker. proiektu V. O. Ogneviuk; avt. kol.: H. V. Bielienka,

O. L. Bohinich, V. M. Vertuhina [ta in.]; nauk. red. H. V. Bielienka, K.: Kyiv. un-t im. B. Grinchenka. K.: Kyiv, un-t im. B. Grinchenka, 440 p. [in Ukrainian].

Dychkivska, I. M. (2017). Pidhotovka maibutnikh vykhovateliv doshkilnykh zakladiv do innovatsiinoi pedahohichnoi diialnosti: teoriia i metodyka [Preparation of Future Educators of Preschool Institutions for Innovative Pedagogical Activity: theory and methods]. Monohrafiia, Rivne: Vydavets O. Zen, 372 p. [in Ukrainian].

Kozak, L. V. (2018). Pidhotovka maibutnikh pedahohiv doshkilnoi osvity do orghanizatsii proektnoi diialnosti [Preparation of Future Preschool Teachers for the Organization of Project Activities]. Naukovyi zhurnal “Molodyi vchenyi” # 8, 1, (60.1), pp. 71–75 [in Ukrainian].

Kozak, L. V., Harashhenko, L. V., Kochmar, D. A. (2020). Tvorchist yak osnova innovatsiinoi diialnosti maibutnioho pedahoha [Creativity as the Basis of Innovative Activity of the Future Teacher]. Pedahohika formuvannia tvorchoi osobystosti u vyshchii i zahalnoosvitnii shkolakh, (69), 2020, pp. 169–173 [in Ukrainian].

Kontseptsiia rozvytku pedahohichnoi osvity (2018). [The Concept of Ddevelopment of Pedagogical Education]. [Elektronnyi resurs] [in Ukrainian].

https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-koncepciyi-rozvitku-pedagogichnoyi-osviti

Proiekt Kontseptsii rozvytku doshkilnoi osvity (2020). [Draft Concept of Preschool Education Development]. [Elektronnyj resurs] [in Ukrainian].

https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-koncepciyi-rozvitku-pedagogichnoyi-osviti

Standart vyshchoi osvity. Druhyi (mahisterskyi riven) vyshchoi osvity. Stupin “mahistr”. Ghaluz znan 01 “Osvita / Pedaghoghika”, specialnist 012 “Doshkilna osvita” (2020). [Standard of Higher Education. The Second (Master’s level) of Higher Education. Master’s Degree. Field of knowledge 01 “Education / Pedagogy”, specialty 012 “Preschool Education”]. Nakaz MON Ukrainy vid 29.04.2020 r. # 572 [in Ukrainian].

Kozlitin, Denis, Kochmar, Diana, Krystopchuk, Tetiana, Kozak, Lyudmila (2020). Future Educators’ Training for Project Activities Using Digital Technologies. Proceedings of the PhD Symposium at ICT in Education, Research, and Industrial Applications co-located with 16th International Conference “ICT in Education, Research, and Industrial Applications 2020” (ICTERI 2020), pp. 31–41, ISSN 1613-0073 [in English].

Nazarenko, Liudmyla, Vaskivska, Halyna, Palamar, Svitlana, Nezhyva, Liudmyla (2020). Didactic Potential of New Generation ICT in Forming Information and Communication Competence of Upper Secondary School Pupils. Proceedings of the 16th International Conference on ICT in Education, Research and Industrial Applications. Integration, Harmonization and Knowledge Transfer, No 27 (2), pp. 248–261, ISSN 1613-0073 [in English].

Nezhyva, L., Palamar, S., Lytvyn, O. (2020). Perspectives on the Use of Augmented Reality within the Linguistic and Literary Field of Primary Education. Proceedings of the 3rd International Workshop on Augmented Reality in Education, 2020, Vol. 2731, pp. 297–311, ISSN 1613-0073 [in English].

Downloads

Опубліковано

2021-06-10

Як цитувати

Козак, Л. (2021). ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ ДО ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА ЗАСАДАХ ПРОЄКТНОГО НАВЧАННЯ. Педагогічна освіта: Теорія і практика. Психологія. Педагогіка., (35 (1), 71-77. https://doi.org/10.28925/2311-2409.2021.3510

Номер

Розділ

ПРИКЛАДНІ АСПЕКТИ ПРОФЕСІЙНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ