ЕЛЕКТИВІСТЬ ЯК ПРОВІДНИЙ ПРИНЦИП ОСВІТИ ДОРОСЛИХ

Автор(и)

  • Л. Хоружа завідувач кафедри теорії та історії педагогіки Київського університету імені Бориса Грінченка, доктор педагогічних наук, професор https://orcid.org/0000-0003-4405-4847

DOI:

https://doi.org/10.28925/2311-2409.2021.351

Анотація

У статті розглянуто один із важливих принципів освіти дорослих — елективність. Здійснено його нове наукове осмислення як індивідуального інформаційного запиту, вибору людини і можли- востей реалізації у сучасних умовах. Розкрито особливості такого вибору, що стосується цілей, змісту, форм і методів, інформаційних джерел та ресурсів, місця навчання, термінів здійснення освітньої діяльності, інструментів оцінювання результатів.

 

Посилання

Василькова Т.А. Основы андрагогики. Москва: КНОРУС, 2009. 256 с.

Концептуальні засади розвитку освіти дорослих: світовий досвід, українські реалії і перспек- тиви: зб. наук. ст. / [колектив авторів]; за ред. Кременя В.Г., Ничкало Н.Г.; укл. Аніщенко О.В., Лук’янова Л.Б. К.: Знання України, 2018. 616 с.

Ноулз М. Современная практика образования взрослых. Андрагогика против педагогики. Москва: Педагогика, 1970. 236 с.

Освіта дорослих у перспективі змін: інновації, технології, прогнози: кол. моногр. / за ред. А. Василюк, А. Стоговського. Ніжин: Видавець ПП Лисенко М.М., 2017. 248 с.

Річний звіт Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти / за заг. ред. С. Квіта та О. Єременко. К.: Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти, 2021. 364 с.

Стандарти і рекомендації щодо забезпечення якості в Європейському просторі вищої освіти (ESG). К.: ТОВ «ЦС», 2015. 32 c.

Теслинов А.Г. О снятии противоречий в образовании взрослых. Фундаментальные и прикладные исследования в современном мире: мат-лы XII Международной научно-практической конференции (Санкт-Петербург, 15 декабря 2015 г). Т. 3. Санкт-Петербург, 2015. С. 80–87.

Урдзе Т. Посібник для фахівців з освіти дорослих. К.: ТОВ «Контекст Україна», 2016. 84 с.

Gruber Е. (Hrsg.) Theorie und Forschung. MAGAZIN Еrwachsenenbildung at 7/8, 2009. 232 S.

Knowles, M.S., Holton III, E.E., Swanson, R.A. The Adult Learner: The Definitive Classic in Adult Education and Human Resource Development. — 6th edition. — London, New York, etc.: ELSEVIER Butterworth Heinemann, 2005. Р. 36.

Khoruzha L., Bratko M., Kotenko O., Melnychenko O., ProshkinV. The Study of the Higher School Lecturer’s Competence in Ukraine: Diagnostics and Analytics. The New Education Review (55(1)). С. 233–245. ISSN 1732-6729 (SCOPUS).

Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area (ESG). К.: CS Ltd., 2015. 32 p

REFERENCES

Vasylkova, T. A. (2009). Osnovy andragogiki. M.: KNORUS, 256 s. [in Russian].

Kontseptualni zasady rozvytku osvity doroslykh: svitovyi dosvid, ukrainski realii i perspektyvy: zbirnyk naukovykh statei. (2018). [Kolektyv avtoriv]; za red. Kremenia V. H., Nychkalo N. H.; Ukl. Anishchenko O. V., Lukianova L. B., K.: Znannia Ukrainy, 616 s. [in Ukrainian].

Noulz, M. (1970). Sovremennaia praktyka obrazovaniia vzroslykh. Andragogika protiv pedagogiki. Moskva: Pedagogika, 236 s. [in Russian].

Osvita doroslykh u perspektyvi zmin: innovatsii, tekhnolohii, prohnozy: kolektyvna monohrafiia. (2017). Za red. A. Vasyliuk, A. Stohovskoho, Nizhyn: Vydavets PP Lysenko M. M., 248 s. [in Ukrainian].

Richnyi zvit Natsionalnoho ahentstva iz zabezpechennia yakosti vyshchoi osvity. (2021). Za zah. red.

S. Kvita ta O. Yeremenko, K. : Natsionalne ahentstvo iz zabezpechennia yakosti vyshchoi osvity, 364 s. [in Ukrainian].

Standarty i rekomendatsii shchodo zabezpechennia yakosti v Yevropeiskomu prostori vyshchoi osvity (ESG). (2015). K.: TOV “TsS”, 32 s. [in Ukrainian].

Teslinov, A. G. (2015). O sniatii protivorechii v obrazovanii vzroslykh. Fundamentalnyie y prikladnyie issledovaniia v sovremennom mire: materyaly XII Mezhdunarodnoi nauchno-praktycheskoi konferentsii, Sankt–Peterburg, 15 dekabria 2015 g., SPb., T. 3, s. 80–87 [in Russian].

Urdze, T. (2016). Posibnyk dlia fakhivtsiv z osvity doroslykh. K.: TOV “Kontekst Ukraina”, 84 s. [in Ukrainian].

Gruber E. (Hrsg.) (2009). Theorie und Forschung. MAGAZIN Erwachsenenbildung at 7/8, 232 S. [in German].

Knowles, M. S., Holton III, E. E., Swanson, R. A. (2005). The Adult Learner: The Definitive Classic in Adult Education and Human Resource Development. 6th edition, London, New York, etc.: ELSEVIER Butterworth Heinemann, R. 36 [in English].

Khoruzha, L., Bratko, M., Kotenko, O., Melnychenko, O., Proshkin, V. (2019). The Study of the Higher School Lecturer’s Competence in Ukraine: Diagnostics and Analytics. The New Education Review (55(1)), pp. 233–245, ISSN 1732-6729 (SCOPUS) [in English].

Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area (ESG). (2015). K.: CS Ltd., 32 p. [in English].

Downloads

Опубліковано

2021-06-10

Як цитувати

Хоружа , Л. (2021). ЕЛЕКТИВІСТЬ ЯК ПРОВІДНИЙ ПРИНЦИП ОСВІТИ ДОРОСЛИХ. Педагогічна освіта: Теорія і практика. Психологія. Педагогіка., (35 (1), 6-11. https://doi.org/10.28925/2311-2409.2021.351

Номер

Розділ

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ РОЗВИТКУ СУЧАСНОЇ ПЕДАГОГІКИ