МОДЕЛЬ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ УЧИТЕЛЯ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ У ПРОЄКТІ ПРОФЕСІЙНОГО СТАНДАРТУ

Автор(и)

  • О. Ліннік професор кафедри початкової освіти Київського університету імені Бориса Грінченка, доктор педагогічних наук, доцент https://orcid.org/0000-0001-5761-2153

DOI:

https://doi.org/10.28925/2311-2409.2021.353

Анотація

У статті здійснено огляд державних та європейських документів, наукових досліджень, у яких визначаються професійні компетентності вчителя. На основі теоретичних розвідок обґрун- товано та схарактеризовано модель компетентностей вчителя Нової української школи. Розкрито зміст загальних компетентностей учителя, що є наскрізними (громадянської, соці- альної, культурної, лідерської, підприємницької), та професійних, які описано у контексті таких трудових функцій педагога: навчання учнів предметів (інтегрованих курсів), партнерська взає- модія з учасниками освітнього процесу, участь в організації безпечного та здорового освітнього середовища, управління освітнім процесом, професійний розвиток. Представлена модель про- йшла апробацію серед педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти та утворила основу проєкту нового професійного стандарту вчителя.

Посилання

Звіт про громадське обговорення проєкту професійного стандарту за професіями «Вчитель початкових класів закладу загальної середньої освіти», «Вчитель закладу загальної середньої освіти» // [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://mon.gov.ua/ua/news/mon-proponuye- dlya-gromadskogo-obgovorennya-proyekt-profstandartu-za-profesiyami-vchitel-pochatkovih-klasiv- zzso-vchitel-zzso

Методичні рекомендації для розроблення профілів ступеневих програм, включаючи програмні компетентності та програмні результати навчання / пер. з англ. Національного експерта з рефор- мування вищої освіти Програми Еразмус+, д-ра техн. наук, проф. Ю.М. Рашкевича. — К.: ТОВ

«Поліграф плюс», 2016. — 80 с.

Наказ Міністерства освіти і науки України «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо розроблення стандартів вищої освіти» від 01.06.2017 № 600 // [Електронний ресурс]. — Режим до- ступу: https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishcha-osvita/rekomendatsii-1648.pdf

Наказ Міністерства соціальної політики «Про затвердження професійного стандарту «Вчитель початкових класів закладу загальної середньої освіти» від 10.08.2018 № 1143 // [Електронний ре- сурс]. — Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v1143732-18#Text

Наказ Міністерства соціальної політики «Про затвердження Методики розроблення професій- них стандартів» від 22.01.2018 № 74 // [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://zakon.rada. gov.ua/laws/show/z0165-18#Text

Результати дослідження: Профстандарт учителя // [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://uied.org.ua/rezultati-doslidzhennya-profstandart-uchitelya

Стандарт вищої освіти України. Спеціальність 013 «Початкова освіта». — К., 2016 // [Електронний ресурс]. — Режим доступу: mon.gov.ua › media › vyshcha › proekty_standartiv_VO

Australian Professional Standards for Teachers, Education Services Australia, 2018.

Commission Staff Working Document Accompanying the Document Proposal for a Council Recommendation on Key Competences for LifeLong Learning SWD/2018/014 final — 2018/08 (NLE). URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=SWD:2018:0014:FIN

Supporting key competence development learning approaches and environments in school education: input paper for conference participants. 12–13 November 2019. — Brussel.

REFERENCES

Zvit pro hromadske obhovorennia proiektu profesiinoho standartu za profesiiamy “Vchytel pochatkovykh klasiv zakladu zahalnoi serednioi osvity”, “Vchytel zakladu zahalnoi serednioi osvity” [Report on the Public Discussion of the Draft Professional Standard for the Professions “Primary School Teacher of General Secondary Education”, “Teacher of General Secondary Education”] [in Ukrainian]. https://mon.gov.ua/ua/news/mon-proponuye-dlya-gromadskogo-obgovorennya-proyekt-profstandartu- za-profesiyami-vchitel-pochatkovih-klasiv-zzso-vchitel-zzso

Metodychni rekomendatsii dlia rozroblennia profiliv stupenevykh prohram, vkliuchaiuchy prohramni kompetentnosti ta prohramni rezultaty navchannia. (2016). [Guidelines for the Development of Profiles

from English National Expert on Higher Education Reform of the Erasmus + Program, Dr. Tech. Sciences, Prof. Yu. M. Rashkevich, K.: LLC “Polірraph Plшus”, 80 [in Ukrainian].

Nakaz Ministerstva osvity i nauky Ukrainy vid 01 chervnіa 2017 № 600 “Pro zatverdzhennіa Metodychnykh rekomendatsii shchodo rozroblennia standartiv vyshchoi osvity” [Order of the Ministry of Education and Science of Ukraine dated June 1, 2017 № 600 “On Approval of Guidelines for the Development of Standards of Higher Education”] [in Ukrainian]. https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishcha-osvita/rekomendatsii-1648.pdf

Nakaz Ministerstva sotsialnoi polityky vid 10.08.2018 № 1143 “Pro zatverdzhennia profesiinoho standartu “Vchytel pochatkovykh klasiv zakladu zahalnoi serednioi osvity” [Order of the Ministry of Social Policy dated 10.08.2018 № 1143 “On Approval of the Professional Standard “Primary School Teacher of General Secondary Education”] [in Ukrainian].

https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v1143732-18#Text

Nakaz Ministerstva sotsialnoi polityky “Pro zatverdzhennia Metodyky rozroblennia profesiinykh standartiv” vid 22.01.2018 № 74 [Order of the Ministry of Social Policy “On Approval of the Methodology for the Development of Professional Standards” dated 22.01.2018 № 74] [in Ukrainian]. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0165-18#Text

Rezultaty doslidzhennia: Profstandart uchytelia [The Results of the Study: Teacher’s Standard] [in Ukrainian].

https: // uied.org.ua/rezultati-doslidzhennya-profstandart-uchitelya

Standart vyshchoi osvity Ukrainy. Spetsialnist 013 “Pochatkova osvita” [Standard of Higher Education of Ukraine. Specialty 013 “Primary Education”] [in Ukrainian].

mon.gov.ua › media › vyshcha › proekty_standartiv_VO

Australian Professional Standards for Teachers, Education Services. (2018). Australia [in English].

Commission Staff Working Document Accompanying the Document Proposal for a Council Recommendation on Key Competences for LifeLong Learning SWD/2018/014 final — 2018/08 (NLE) [in English].

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=SWD:2018:0014:FIN

Supporting Key Competence Development Learning Approaches and Environments in School Education: input paper for conference, 12–13 November 2019, Brussel [in English].

Downloads

Опубліковано

2021-06-10

Як цитувати

Ліннік, О. (2021). МОДЕЛЬ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ УЧИТЕЛЯ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ У ПРОЄКТІ ПРОФЕСІЙНОГО СТАНДАРТУ. Педагогічна освіта: Теорія і практика. Психологія. Педагогіка., (35 (1), 21-29. https://doi.org/10.28925/2311-2409.2021.353

Номер

Розділ

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ РОЗВИТКУ СУЧАСНОЇ ПЕДАГОГІКИ