ЕМОЦІЙНО-ВОЛЬОВІ ОСОБЛИВОСТІ ДОШКІЛЬНИКІВ ІЗ ДИСЛАЛІЄЮ

Автор(и)

  • І. Сулятицький голова Центру психоінформації, доцент кафедри спеціальної освіти та соціальної роботи Львівського національного університету імені Івана Франка, кандидат психологічних наук, доцент https://orcid.org/0000-0002-3769-5630
  • А. Порохнява студентка кафедри спеціальної освіти та соціальної роботи (бакалавр) Львівського національного університету імені Івана Франка https://orcid.org/0000-0003-4728-2028

DOI:

https://doi.org/10.28925/2311-2409.2021.3514

Анотація

У статті здійснено аналіз теоретичних основ та емпіричних взаємозв’язків між емоційно-вольо- вими особливостями й мовним порушенням (дислалією) у дітей дошкільного віку. Узагальнено дослідження емоційно-вольової сфери дошкільників з дислалією та дошкільників, мовлення яких не має відхилень від норми. За результатами емпіричного вивчення на основі встановлених зв’язків між рівнем розвитку емоційно-вольової сфери та порушеннями мовлення у дітей дошкіль- ного віку визначено сприятливі фактори ефективних корекційних прийомів відновлення норма- тивних емоційно-вольових параметрів вікової динаміки у дошкільників.

Посилання

Бєлова О.Б. Особливості розвитку когнітивних процесів та емоційно-вольової сфери у молод- ших школярів з ПМР. Актуальні питання корекційної освіти. 2012. Вип. 3. С. 297–305.

Валиева С.В. Диагностика психического состояния детей дошкольного возраста. Санкт- Петербург: Речь, 2007. 240 с.

Варій М.Й. Загальна психологія: підр. [для студ. вищ. навч. закл.]. [3-тє вид.]. К.: Центр учбової літератури, 2009. 1007 с.

Варій М.Й. Загальна психологія: навч. посіб. 2-ге вид., випр. і доп. К.: Центр учбової літератури, 2007. 968 c.

Вітенко І.С., Вітенко Т.І. Основи психології. Вид. 2-ге, доп. К.: Нова книга, 2008. 256 с.

Гиноян Р.В., Хомутов А.Е. Физиология эмоций. Нижний Новгород: Изд-во университета. 2010. 66 с.

Дерманова И.Б. Тест тревожности (Р. Тэммл, М. Дорки, В. Амен). Диагностика эмоционально- нравственного развития. Санкт-Петербург, 2002. 360 с.

Загальна психологія: підруч. / за заг. ред. С.Д. Максименка. Вінниця: Нова книга, 2004. 704 с.

Загадковий світ емоцій. Розвиток емоційної сфери дошкільників / упоряд. І.В. Молодушкіна. 2-ге вид. Х.: Вид. група «Основа», 2011. 207 с. [1]: іл. (Серія «Творчому педагогу»).

Конопляста С.Ю., Сак Т.В. Логопсихологія: навч. посіб.; за ред. М.К. Шеремет. К.: Знання, 2010. 293 с.

Кулешова О.В. Загальна та соціальна психологія URL: http://lubbook.net/book_225_glava_11_ Tema_8._Emo%D1%81%D1%96jjno-volova_sfe.html

Лапшин В.А., Пузанов Б.П. Основы дефектологии. Москва, 2000. 180 с.

Логопедия: учеб. для студ. дефект. фак. педвузов / под. ред. Л.С. Волковой, С.Н. Шаховской. Москва: ВЛАДОС, 2006. 680 с.

Логопедія: підруч. 2-ге вид. / за ред. М.К. Шеремет. К.: Видавничий Дім «Слово», 2013. 672 с.

Специальная педагогика: учеб. пособ. для студ. высш. учеб. завед. / Н.М. Назарова, Л.И. Аксенова, Б.А. Архипов, Л.И. Белякова и др.; под ред. Н.М. Назаровой. 4-е изд., стер. Москва: Изд. центр «Академия», 2005. 400 с.

Основы логопедической работы с детьми: учеб. пособ. для логопедов, воспитателей дет. са- дов, учителей нач. кл., студентов пед. училищ; под общ. ред. Г.В. Чиркиной. 2-е изд. испр. Москва: АРКТИ, 2003. 240 с.

Павелків Р.В., Цигипало О.П. Дитяча психологія: навч. посіб. для самост. роботи студ. К.: Академвидав, 2011. 373 с.

Психологія та патологія емоцій, волі, уваги: навч.-метод. посіб. для студ. 4-го курсу медичних факультетів зі спеціальностей «Лікувальна справа» та «Педіатрія». Запоріжжя, 2017. 72 с.

Психологічний словник / авт.-уклад. В.В. Синявський, О.П. Сергєєнкова / за ред. Н.А. Побірченко. К.: Науковий світ, 2007. 274 с.

Соценко Т.М., Попович І.С. Особливості розвитку емоційно-вольової сфери у дітей дошкільно- го віку. Інсайт: зб. наук. праць студентів, аспірантів, та молодих вчених. Херсон: ВД «Гельветика», 2018. С. 243–246.

Тарапака Н.В., Кашуба Л.В. Інклюзія в дошкіллі: розвиток дітей із психофізичними вадами в умовах реалізації Базового компонента дошкільної освіти: навч.-метод. посіб. Кіровоград, 2013. 140 с.

REFERENCES

Bielova, O. B. (2012). Osoblyvosti rozvytku kohnityvnykh protsesiv ta emotsiino-voliovoi sfery u molodshykh shkoliariv z PMR. Aktualni pytannia korektsiinoi osvity, 2012, Vyp. 3, pp. 297–305 [in Ukrainian].

Valyeva S. V. (2007). Diagnostika psikhicheskogo sostoianiia detei doshkolnoho vozrasta. SPB.: Rech, 240 p. [in Russian].

Varii, M. Y. (2009). Zahalna psykholohiia.: pidr. [dlia stud. vyshch. navch. zakl.] 3-tie vyd., K.: Tsentr uchbovoi literatury, 1007 p. [in Ukrainian].

Varii, M. Y. (2007). Zahalna psykholohiia. Navchalnyi posibnyk. 2-he vydan., vypr. i dop., K.: Tsentr uchbovoi literatury, 968 p. [in Ukrainian].

Vitenko, I. S., Vitenko, T. I. (2008). Osnovy psykholohii. Vyd. 2, dopov., K.: Nova knyha, 256 p. [in Ukrainian].

Ginoian, R. V., Khomutov, A. E. (2010). Fiziologiia emotsii. Nizhnii Novgorod: Izd-vo universiteta, 66 p. [in Russian].

Dermanova, I. B. (2002). Test trevozhnosti (R.Tеmml, M. Dorky, V. Amen). Diagnostiyka emotsionalno- nravstvennogo razvitiia. SPb., 360 p. [in Russian].

Zahalna psykholohiia. (2004). Za zah. red. S. D. Maksymenka, Vinnytsia: Nova knyha, 704 p. [in Ukrainian].

Zahadkovyi svit emotsii. Rozvytok emotsiinoi sfery doshkilnykiv (2011). Uporiad. I. V. Molodushkina, 2-he vyd., Kh.: Vyd. hrupa “Osnova”, 207, [1] p. : il. (Seriia “Tvorchomu pedahohu”) [in Ukrainian].

Konopliasta, S. Yu., Sak, T. V. (2010). Lohopsykholohiia: navch. posib., za red. M. K. Sheremet, K.: Znannia, 293 p. [in Ukrainian].

Kuleshova, O. V. Zahalna ta sotsialna psykholohiia [Elektronnyi resurs] [in Ukrainian]. http://lubbook.net/book_225_glava_11_Tema_8._ Emo%D1%81%D1%96jjno-volova_sfe.html

Lapshin, V. A. (2000). Osnovу defektologii. M., 180 p. [in Russian].

Logopediia: Uchebnik dlia studentov defektologicheskogo fakulteta pedvuzov. (2006). Pod. red.

L. S. Volkovoi, S. N. Shakhovskoi, M.: VLADOS, 680 p. [in Russian].

Lohopediia. (2003). Pidruchnyk, druhe vydannia. Za red. M. K. Sheremet, K.: Vydavnychyi Dim “Slovo”, 672 p. [in Ukrainian].

Nazarova, N. M. (2005). Spetsialnaia pedagogika: ucheb. posobie dlia stud. vyssh. ucheb. zavedenii.

L. I. Aksenova, B. A. Arkhipov, L. I. Beliakova i dr.; Pod red. N. M. Nazarovoi, 4-e izd., ster. M.: Izdatelskii tsentr “Akademiia”, 400 p. [in Russian].

Osnovy logopedicheskoi raboty s detmi. (2003). Ucheb. posobie dlia logopedov, vospitatelei det. sadov, uchitelei nach. kl., studentov ped. uchilishch; Pod obshch. red. G. V. Chirkinoi, 2-e izd. ispr., M.: ARKTI, 240 p. [in Russian].

Pavelkiv, R. V. Dytiacha psykholohiia. (2011). Navch. posib. dlia samost. roboty stud., K.: Akademvydav, 373 p. [in Ukrainian].

Psykholohiia ta patolohiia emotsii, voli, uvahy. (2017). Navchalno-metodychnyi posibnyk dlia studentiv 4 kursu medychnykh fakultetiv zi spetsialnostei “Likuvalna sprava” ta “Pediatriia”, Zaporizhzhia, 72 p. [in Ukrainian].

Psykholohichnyi slovnyk. (2007). Avt.-uklad. V. V. Syniavskyi, O. P. Serhieienkova, za red.

N. A. Pobirchenko. K.: Naukovyi svit, 274 p. [in Ukrainian].

Sotsenko, T. M., Popovych, I. S. (2018). Osoblyvosti rozvytku emotsiino-volovoi sfery u ditei doshkilnoho viku. Insait: zb. nauk. prats studentiv, aspirantiv, ta molodykh vchenykh, Kherson: VD “Helvetyka” [in Ukrainian].

Tarapaka, N. V., Kashuba, L. V. (2013). Inkliuziia v doshkilli: rozvytok ditei iz psykhofizychnymy vadamy v umovakh realizatsii Bazovoho komponenta doshkilnoi osvity: navchalno-metodychnyi posibnyk, Kirovohrad, 140 p. [in Ukrainian].

Downloads

Опубліковано

2021-06-10

Як цитувати

Сулятицький , І., & Порохнява , А. (2021). ЕМОЦІЙНО-ВОЛЬОВІ ОСОБЛИВОСТІ ДОШКІЛЬНИКІВ ІЗ ДИСЛАЛІЄЮ. Педагогічна освіта: Теорія і практика. Психологія. Педагогіка., (35 (1), 101-107. https://doi.org/10.28925/2311-2409.2021.3514

Номер

Розділ

ПСИХОЛОГІЯ І СОЦІОЛОГІЯ У КОНТЕКСТІ СУЧАСНОЇ НАУКИ