ОРГАНІЗАЦІЯ ОСВІТНЬОЇ ВЗАЄМОДІЇ З ДІТЬМИ РАННЬОГО ВІКУ: АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ПРАКТИКИ

Автор(и)

  • Л. Гаращенко кандидат педагогічних наук, доцент кафедри дошкільної освіти Факультету педагогічної освіти Київський університет імені Бориса Грінченка, Київ, Бульварно-Кудрявська, 18/2, 04053 https://orcid.org/0000-0002-5957-7256
  • О. Літіченко кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри дошкільної освіти Факультету педагогічної освіти Київський університет імені Бориса Грінченка, Київ, Бульварно-Кудрявська, 18/2, 04053 https://orcid.org/0000-0002-7004-3837
  • Т. Шинкар кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри дошкільної освіти Факультету педагогічної освіти Київський університет імені Бориса Грінченка, Київ, Бульварно-Кудрявська, 18/2, 04053 https://orcid.org/0000-0002-5957-7256

DOI:

https://doi.org/10.28925/2311-2409.2022.384

Анотація

У статті розглядаються актуальні проблеми організації освітньої взаємодії з дітьми раннього віку. Вивчено та узагальнено погляди науковців та практиків щодо оптимізації виховання і розви- тку дітей раннього віку в умовах закладу дошкільної освіти. Акцентовано увагу на важливих про- блемах, що турбують фахівців щодо змісту освіти, кадрового забезпечення дошкільної освіти, різних форм освітньої взаємодії, методичного інструментарію. На основі теоретичного аналізу визначається роль, місце та проблеми підготовки фахівців дошкільної освіти до здійснення пси- холого-педагогічного розвитку дітей раннього віку.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Бех І. Ранній розвиток дитини у сутнісному поданні. URL: http://ukrdeti.com/rannij-rozvitok- ditini-u-sutnisnomu-podanni-vistup-akad-i-d-bexa/ (дата звернення 16.10.2022)

Васильєва С. А., Гавриш Н. В., Рагозіна В. В. Виховання дітей раннього віку в закладах дошкіль- ної освіти різних типів: монографія. Кропивницький : ІМЕКС ЛТД. 2012. 226 с.

Гавриш Н. Освіта і виховання дітей раннього віку — пріоритетний напрям освітньої політики. Вісник НАПН України, 2021, 3(2). С.1-6 doi: https://doi.org/10.37472/2707-305X-2021-3-2-1-9

Гавриш Н. В., Рагозіна В. В., Васильєва С. А. Дидактико-методичний супровід освітнього про- цесу в групах раннього віку. Наукові записки. Серія: Педагогічні науки, (199). 2021. С. 19-24. URL: https://doi.org/10.36550/2415-7988-2021-1-199-19-24

Концепція освіти дітей раннього та дошкільного віку. Національна академія педагогічних наук України. Київ: ФОП Ференець В.Б., 2020. 44 с

Рагозіна В. Дитина раннього віку: особливості розвитку. Теоретико-методичні проблеми ви- ховання дітей та учнівської молоді. 2015. Вип. 19 (2). С.174-183. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ Tmpvd_2015_19%282%29 18

Піроженко Т.О. Якість дошкільної освіти: сучасна ситуація та погляд у перспективу. Актуальні проблеми психології: збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України. Харків. 2018 4(14). С. 6-27.

Шинкар Т.Ю. Напрями вдосконалення методичної роботи в закладах дошкільної осві- ти. Ricerche scientifiche e metodi dellaloro realizzazione: esperienza mondiale e realtà domestiche. 2021. 3. 7-12. doi.org/10.36074/logos-12.11.2021.v3.01

Broström, S. Care and education: Towards a new paradigm in early childhood education. In Child and youth care forum Kluwer Academic Publishers-Plenum Publishers. 2006. Vol. 35, No. 5, pp. 391-409.

Li, L. Developing a pedagogy of play: Toddlers’ conceptual learning in a PlayWorld. Early Years, 2022,

(3), 278-292.

REFERENCES

Bekh I. Rannii rozvytok dytyny u sutnisnomu podanni. URL: http://ukrdeti.com/rannij-rozvitok- ditini-u-sutnisnomu-podanni-vistup-akad-i-d-bexa/ (data zvernennia 16.10.2022)

Vasylieva S. A., Havrysh N. V., Rahozina V. V. Vykhovannia ditei rannoho viku v zakladakh doshkilnoi osvity riznykh typiv: monohrafiia. Kropyvnytskyi : IMEKS LTD. 2012. 226 s.

Havrysh N. Osvita i vykhovannia ditei rannoho viku — priorytetnyi napriam osvitnoi polityky. Visnyk NAPN Ukrainy, 2021, 3(2). S.1-6 doi: https://doi.org/10.37472/2707-305X-2021-3-2-1-9

Havrysh N. V., Rahozina V. V., Vasylieva S. A. Dydaktyko-metodychnyi suprovid osvitnoho protsesu v hrupakh rannoho viku. Naukovi zapysky. Seriia: Pedahohichni nauky, (199). 2021. S. 19-24. URL: https:// doi.org/10.36550/2415-7988-2021-1-199-19-24

Kontseptsiia osvity ditei rannoho ta doshkilnoho viku. Natsionalna akademiia pedahohichnykh nauk Ukrainy. Kyiv: FOP Ferenets V.B., 2020. 44 s

Rahozina V. Dytyna rannoho viku: osoblyvosti rozvytku. Teoretyko-metodychni problemy vykhovannia ditei ta uchnivskoi molodi. 2015. Vyp. 19 (2). S.174-183. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ Tmpvd_2015_19%282%29 18

Pirozhenko T.O. Yakist doshkilnoi osvity: suchasna sytuatsiia ta pohliad u perspektyvu. Aktualni problemy psykholohii: zbirnyk naukovykh prats Instytutu psykholohii imeni H.S. Kostiuka NAPN Ukrainy. Kharkiv. 2018 4(14). S. 6-27.

Shynkar T.Iu. Napriamy vdoskonalennia metodychnoi roboty v zakladakh doshkilnoi osvity. Ricerche scientifiche e metodi dellaloro realizzazione: esperienza mondiale e realtà domestiche. 2021. 3. 7-12. doi.org/10.36074/logos-12.11.2021.v3.01

Broström, S. Care and education: Towards a new paradigm in early childhood education. In Child and youth care forum. Kluwer Academic Publishers-Plenum Publishers. 2006. Vol. 35, No. 5, pp. 391-409.

Li, L. Developing a pedagogy of play: Toddlers’ conceptual learning in a PlayWorld. Early Years, 2022,

(3), 278-292.

Downloads


Переглядів анотації: 120

Опубліковано

2022-10-21

Як цитувати

Гаращенко, Л., Літіченко, О. ., & Шинкар, Т. (2022). ОРГАНІЗАЦІЯ ОСВІТНЬОЇ ВЗАЄМОДІЇ З ДІТЬМИ РАННЬОГО ВІКУ: АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ПРАКТИКИ. Педагогічна освіта: Теорія і практика. Психологія. Педагогіка., (38 (2), 24–29. https://doi.org/10.28925/2311-2409.2022.384

Номер

Розділ

ПРИКЛАДНІ АСПЕКТИ ПРОФЕСІЙНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ НАУКИ