РОЗВИТОК КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ ЗАСОБОМ СУЧАСНИХ КНИЖОК-КАРТИНОК

Автор(и)

  • Л. Гаращенко доцент кафедри дошкільної освіти Київського університету імені Бориса Грінченка, кандидат педагогічних наук https://orcid.org/0000-0001-5004-6136
  • С. Кондратюк старший викладач кафедри дошкільної освіти Київського університету імені Бориса Грінченка, кандидат педагогічних наук https://orcid.org/0000-0003-4037-6291

DOI:

https://doi.org/10.28925/2311-2409.2021.359

Анотація

У статті розглянуто комплексний підхід до роботи з дитячою книжкою-картинкою з метою формування комунікативної компетентності у дитини старшого дошкільного віку, що ґрунту- ється на її умінні самостійно створювати розповідь, і включає три типи занять: сприйняття та усвідомлення дітьми книжки-картинки; розповідь за зразком вихователя за сюжетом книжки; творча розповідь за книжкою-картинкою. Наголошено, що від того, наскільки уважно й відпові- дально вихователь готуватиметься до занять з розвитку мовленнєво-комунікативної компе- тентності, залежатиме формування у дитини базового почуття довіри. Проаналізовано осо- бливості сучасних книжок-картинок (віммельбухів, сторібуків, скетчбуків, wordless, picturebooks та ін.) Наголошено, що під час формування комунікативної компетентності слід враховувати два вектори — психологічний та мовленнєвий. Висвітлено діалогічну складову комунікативної компетентності, що базується на умінні правильно, різноманітно й доречно ставити запи- тання («квінтіліанівські», «рефлексивні», «за таксономією Б. Блума», «м’які питання від Ларрі Кінга»). Доведено, що книжка-картинка — ефективний засіб з розвитку комунікативної компе- тентності у дітей старшого дошкільного віку

Посилання

Базовий компонент дошкільної освіти / під наук. керівн. д-ра психол. наук, проф., чл.-кор. НАПН України Піроженко Т.О.; авт. кол.: Байєр О.М., Безсонова О.К., Брежнєва О.Г., Гавриш Н.В., Загородня Л.П., Косенчук О.Г., Корнєєва О.Л., Лисенко Г.М., Левінець Н.В., Машовець М.А., Мордоус І.О., Нерянова С.І., Піроженко Т.О., Половіна О.А., Рейпольська О.Д., Шевчук А.С. К.: Видавництво, 2021. 37 с.

Богуш А.М., Гавриш Н.В. Мовленнєва робота з дошкільниками: шляхи оптимізації. Вихователь- методист дошкільного закладу. 2013. № 3. С. 4–14.

Денисенко О.І. Розвиток навичок комунікабельності у дітей дошкільного віку. Черкаси: ЧОІПОПП ЧОР, 2012. 32 с.

Кінг Л., Гілберт Б. Як розмовляти будь з ким, будь-коли і будь-де. Секрети успішного спілкуван- ня. К: Моноліт-Bizz, 2019. 208 с.

Коменский Я.А. Учитель учителей: избранное. Москва: Карапуз, 2008. 288 с.

Лущевська О. Формат книжки-картинки: практика читання. 2016. URL: https://archive.chytomo. com/master-class/format-knizhki-kartinki-praktika-chitannya

Паламар С.П., Науменко М.С. Підготовка майбутніх вихователів дітей дошкільного віку в кон- тексті сучасних освітніх парадигм. Освітологічний дискурс. 2020. № 2 (29). С. 105–120.

Половіна О.А. Поліхудожній розвиток особистості у площині «Дитина-мистецтво». Актуальні проблеми психології: зб. наук. пр. Ін-ту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. 2017. № 4 (13). С. 129–139. ISSN 2072-4772.

Сарапулова Є.Г., Панченко Т.Д. Самоопізнання та етика спілкування як засоби формування комуні- кативних умінь у представників молодого покоління. Педагогіка толерантності. 2008. № (45). С. 57–65.

Bielienka G., Kondratets I. The Formation and Development of a Child’s Skills to be Free in the Conditions of Kindergarten. The Potential of Modern Science. Vol. 3. Sciemcee Publishing. London. 2019. P. 61–69. (281 p.).

Karnaukhova A. Formation of a Respective Attitude in Children of 5 Years Old to Adults with the Ukrainian Tales. Theoretical and Practical Aspects of the Development of the European Research Area: monograph / edited by authors. 2nd ed. Riga, Latvia: Baltija Publishing, 2020. Р. 22–38.

Vaskivska H. O., Palamar S. P., Kondratiuk S. G. et al. Psychodidactic Determinants of the Development of Children of Preschool Age. Wiadomości Lekarskie. 2018. Vol. LXX1. Nr 6. Р. 1207–1215.

REFERENCES

Bazovyi komponent doshkilnoi osvity. (2021). [Basic Component of Preschool Education]. Pid nauk. kerivn. d-ra psykhol. nauk, prof., chl.-kor. NAPN Ukrainy Pirozhenko T. O.; avt. kol.: Baiier O. M., Bezsonova O. K., Brezhnieva O. H., Havrysh N. V., Zahorodnia L. P., Kosenchuk O. H., Kornieieva O. L., Lysenko H. M., Levinets N. V., Mashovets M. A., Mordous I. O., Nerianova S. I., Pirozhenko T. O., Polovina

O. A., Reipolska O. D., Shevchuk A. S, Kyiv: Vydavnytstvo, 37 p. [in Ukrainian].

Bohush, A. M. (2013). Movlennieva robota z doshkilnykamy: shliakhy optymizatsii [Speech Work with Preschoolers: ways of optimization]. Vykhovatel-metodyst doshkilnoho zakladu, 2013, № 3, pp. 4–14 [in Ukrainian].

Denysenko, O. I. (2012). Rozvytok navychok komunikabelnosti u ditei doshkilnoho viku [Development of Communication Skills in Preschool Children]. Cherkasy: ChOIPOPP ChOR, 32 p. [in Ukrainian].

King, L., Hilbert, B. (2019). Yak rozmovliaty bud z kym, bud-koly i bud-de. Sekrety uspishnoho spilkuvannia [How to Talk to Anyone, Anytime, Anywhere]. K: Monolit-Bizz, 208 p. [in Ukrainian].

Komenskyi, Ya. A. (2008). Uchytel uchytelei: izbrannoe [Teacher of teachers: selected]. M.: Karapuz, 288 p. [in Russian].

Lushchevska, O. (2016). Format knyzhky-kartynky: praktyka chytannia. [Picture Book Format: reading practice] [in Ukrainian].

https://archive.chytomo.com/master-class/format-knizhki-kartinki-praktika-chitannya

Palamar, S. P., Naumenko, M. S. (2020). Pidhotovka maibutnikh vykhovateliv ditei doshkilnoho viku v konteksti suchasnykh osvitnikh paradyhm [Training of Future Educators of Preschool Children in the Context of Modern Educational paradigms]. Osvitolohichnyi dyskurs, 2020, № 2 (29), pp. 105–120 [in Ukrainian].

Polovina, O. A. (2017). Polikhudozhnii rozvytok osobystosti u ploshchyni “Dytyna-mystetstvo” [Polyartistic Development of Personality in the Area “Child-Art”.]. Aktualni problemy psykholohii: zbirnyk naukovykh prats Instytutu psykholohii imeni H. S. Kostiuka NAPN Ukrainy, 4 (13), 2017, pp. 129–139. ISSN 2072-4772 [in Ukrainian].

Sarapulova, Ye. H. (2008). Samoopiznannia ta etyka spilkuvannia yak zasoby formuvannia komunikatyvnykh umin u predstavnykiv molodoho pokolinnia [Self-Knowledge and Ethics of Communication as a Means of Forming Communicative Skills in Young People]. Pedahohika tolerantnosti, 2008, № (45), pp. 57–65 [in Ukrainian].

Bielienka, G., Kondratets, I. (2019). The Formation and Development of a Child’s Skills to be Free in the Conditions of Kindergarten. The Potential of Modern Science, Vol. 3, Sciemcee Publishing, London, pp. 61–69 (281 p.) [in English].

Karnaukhova A. (2020). Formation of a Respective Attitude in Children of 5 Years Old to Adults with the Ukrainian Tales. Theoretical and Practical Aspects of the Development of the European Research Area: monograph, edited by authors, 2nd ed., Riga, Latvia: Baltija Publishing, pp. 22–38 [in English].

Vaskivska, H. O., Palamar, S. P., Kondratiuk, S. G. et al. (2018). Psychodidactic Determinants of the Development of Children of Preschool Age. Wiadomości Lekarskie, 2018, Vol. LXX1, No 6, pp. 1207–1215 [in English].

Downloads

Опубліковано

2021-06-10

Як цитувати

Гаращенко, Л., & Кондратюк , С. (2021). РОЗВИТОК КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ ЗАСОБОМ СУЧАСНИХ КНИЖОК-КАРТИНОК. Педагогічна освіта: Теорія і практика. Психологія. Педагогіка., (35 (1), 63-70. https://doi.org/10.28925/2311-2409.2021.359

Номер

Розділ

ПРИКЛАДНІ АСПЕКТИ ПРОФЕСІЙНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ