ТЕХНОЛОГІЇ ПСИХОКОРЕКЦІЙНОЇ РОБОТИ В КОНТЕКСТІ ОНТОГЕНЕЗУ ТА ДИЗОНТОГЕНЕЗУ ОСОБИСТІСНОГО СТАНОВЛЕННЯ ПІДЛІТКІВ

Автор(и)

  • О. Литвиненко доцент кафедри практичної психології Інституту людини Київського університету імені Бориса Грінченка, кандидат педагогічних наук https://orcid.org/0000-0001-8402-2589

DOI:

https://doi.org/10.28925/2311-2409.2020.34.11

Анотація

У статті представлено результати розробки та апробації тренінгової програми психологіч- ної корекції порушень гармонійності особистісного становлення підлітків. Специфіка програми полягає в її спрямованості на роботу з трьома основними сферами особистості — когнітив- ною, афективною, поведінковою — та методологічній орієнтації на загальні принципи й окремі методики когнітивно-поведінкової терапії. Мета статті полягає в представленні методо- логічної орієнтації та змістового наповнення програми, аналізі результатів ефективності її реалізації з трьома групами підлітків: тими, які мають порушення слуху та зору, й тими, хто не має порушень у роботі аналізаторів. Як методи дослідження було використано анкету- вання та суб’єктивне шкалювання. У ході статистичного аналізу даних відбувалось порівняння двох вибірок (до початку тренінгової роботи та після її завершення) за допомогою t-критерію Стьюдента, аналізу середніх величин і стандартних відхилень. Отримані результати свід- чать про високу ефективність тренінгової роботи з кожною з досліджуваних категорій підліт- ків, а також про можливість і доцільність її використання як у форматі групової роботи, так і в дистанційному режимі з використанням спеціально розроблених онлайн-завдань. Висновки. Описана програма психологічної корекції може бути застосована для практичної роботи з під- літками, чиє особистісне становлення відбувається як в контексті онтогенезу, так і дизонто- генезу. Перспективи подальшої діяльності в цьому напрямі полягають у вдосконаленні дистан- ційної модифікації програми та розробці специфічних алгоритмів її реалізації на базі існуючих інтернет-майданчиків, призначених для такої роботи.

Посилання

ДЖЕРЕЛА

Арнц А. Схема-терапія: модель роботи з частками. Львів: Галицька видавнича спілка, 2020. 264 с.

Изард К. Психология эмоций. Санкт-Петербург: Питер. 2012. 464 с. ISBN 5314000679.

Круглова Т.Е. Особенности эмоциональной сферы подростков с разной успеваемостью. Молодой ученый. 2017. № 9 (143). С. 281–284.

Литвиненко О.О. Взаємозв’язок когніцій та емоцій підлітків у контексті їх особистісного станов- лення. Психологічний часопис. 2020. Т. 6. № 4. С. 159–168. DOI: 10.31108/1.2020.6.4

Лукьянова И.И. Базовые потребности возраста как основа развития социальной компетентнос- ти у подростков. Психологическая наука и образование. 2011. № 4. С. 41–47.

Beck, A. (2014). Depression: Causes and Treatment, Second Edition. Pennsylvania: University of Pennsylvania Press.

Caspi, A., Roberts, B. & Shiner, R. (2005) Personality Development: Stability and Change. Annual Reviews of Psychology. P. 453–571.

Greenberg, L. & Paivio, S. (2007). Working with Emotions in Psychiatry. New York: The Guilford Press.

Martell, C., Dimidjian, S. & Herman-Dunn, R. (2010). Behavioral Activation for Depression: a clinician’s guide. The Guilford Press. New York.

Westbrook, D., Kennerley, H. & Kirk, J. (2007). An Introduction to Cognitive Behavioural Therapy. London: Sage Publications.

World Health Organization (2016). Intervention Guide for Mental, Neurological and Substance Use Disorders in Non-Specialized Health Settings. ISBN: 9789241549790.

REFERENCES

Arnts, A. (2014). Skhema-terapiia: model roboty z chastkamy [Scheme-therapy: a model of work with particles]. Lviv: Svichado. 264 p. (in Ukrainian).

Izard, K. (2012). Psikhologiia emotsii [Psychology of Emotions]. St. Petersburg: Peter, 464 p., ISBN: 5314000679 (in Russian).

Kruglova, T. E. (2017). Osobennosti emotsionalnoi sfery podrostkov s raznoi uspevaiemostiu [Features of the Emotional Sphere of Adolescents with Different Academic Performance]. Molodoi uchenyi, No. 9 (143), pp. 281–284 (in Russian).

Lytvynenko, O. O. (2020). Vzaiemozviazok kohnitsii ta emotsii pidlitkiv u konteksti yikh osobystisnoho stanovlennia [The Corelation between Adolescents’ Cognitions and Emotions in the Context of Their Personal Formation]. Psykholohichnyi chasopys, Volume 6, № 4, pp. 159–168 (in Ukrainian). https://doi.org/10.31108/1.2020.6.4

Lukianova, I. I. (2011). Bazovyie potrebnosti vozrasta kak osnova razvitiia sotsialnoi kompetentnosti u podrostkov [Basic Needs of Age as the Basis for the Development of Adolescents’ Social Competence]. Psikhologicheskaia nauka i obrazovanie, No. 4, pp. 41–47 (in Russian).

Beck, A. (2014). Depression: Causes and Treatment. Second Edition, Pennsylvania: University of Pennsylvania Press.

Caspi, A., Roberts, B. & Shiner, R. (2005). Personality Development: Stability and Change. Annual Reviews of Psychology, pp. 453—571.

Greenberg, L. & Paivio, S. (2007). Working with Emotions in Psychiatry. New York: The Guilford Press.

Martell, C., Dimidjian, S. & Herman-Dunn, R. (2010). Behavioral Activation for Depression: a clinician’s guide. The Guilford Press, New York.

Westbrook, D., Kennerley, H. & Kirk, J. (2007). An Introduction to Cognitive Behavioural Therapy. London: Sage Publications.

World Health Organization (2016). Intervention Guide for Mental, Neurological and Substance Use Disorders in Non-Specialized Health Settings. ISBN: 9789241549790.

Downloads

Опубліковано

2021-01-22

Як цитувати

Литвиненко, О. (2021). ТЕХНОЛОГІЇ ПСИХОКОРЕКЦІЙНОЇ РОБОТИ В КОНТЕКСТІ ОНТОГЕНЕЗУ ТА ДИЗОНТОГЕНЕЗУ ОСОБИСТІСНОГО СТАНОВЛЕННЯ ПІДЛІТКІВ. Педагогічна освіта: Теорія і практика. Психологія. Педагогіка., (34 (2), 91-98. https://doi.org/10.28925/2311-2409.2020.34.11

Номер

Розділ

ПСИХОЛОГІЯ І СОЦІОЛОГІЯ У КОНТЕКСТІ СУЧАСНОЇ НАУКИ