ЖИВОПИСНІ ПЕРФОРМАНСИ: МЕТОДИЧНИЙ ІНСТРУМЕНТАРІЙ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ВИХОВАТЕЛІВ

Автор(и)

  • І. Кондратець старший викладач кафедри дошкільної освіти Київського університету імені Бориса Грінченка, кандидат педагогічних наук https://orcid.org/0000-0001-7816-0766
  • О. Половіна доцент кафедри дошкільної освіти Київського університету імені Бориса Грінченка, кандидат педагогічних наук, доцен https://orcid.org/0000-0001-6021-5677

DOI:

https://doi.org/10.28925/2311-2409.2021.3511

Анотація

У статті висвітлено питання професійної підготовки майбутніх вихователів як багатоаспек- тної проблеми. Виокремлено мистецьку компоненту фахової підготовки майбутніх виховате- лів. Розкрито механізми і методи формування творчого потенціалу майбутніх вихователів. Визначено дієві засоби підготовки майбутніх вихователів, зокрема спілкування на матеріалі мис- тецтва. Описано результати апробації живописних перформансів у форматі офлайн та онлайн як інструмента розвитку творчого потенціалу майбутніх вихователів. Схарактеризовано алгоритм створення живописних перформансів: презентація ідеї, опрацювання літератури та інших джерел, робота за методом креативної структурованої імпровізації для характерис- тики образів персонажів, вибір реквізиту, моделювання живописних перформансів, мистецька рефлексія на заключному етапі.

Посилання

Стандарт вищої освіти України: перший (бакалаврський) рівень, галузь знань 01 —

«Освіта / Педагогіка», спеціальність 012 — «Дошкільна освіта»: затв. Наказом Міносвіти і на- уки України від 21.11.2019 р. № 1456.URL: https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishcha-osvita/ zatverdzeni%20standarty/2019/11/22/2019-11-22-012doshkilna-B.pdf

Стандарт вищої освіти. Другий (магістерський рівень) вищої освіти. Ступінь «магістр». Галузь знань 01 «Освіта / Педагогіка», спеціальність 012 «Дошкільна освіта»: затв. Наказом Міносвіти і науки України від 29.04.2020 р. № 572. URL:https://mon.gov.ua/storage/app/media/vyshcha/ standarty/2020/05/2020-zatverd-standart-012-m.pdf

Барб-Галль Франсуаза. Як розмовляти з дітьми про мистецтво; пер. з фр. Софії Рябчук. Львів: Видавництво Старого Лева, 2014. 192 с.

Бєлєнька Г.В. Формування професійної компетентності сучасного вихователя дошкільного на- вчального закладу: моногр. К.: Університет, 2011. 320 с.

Борейко В. Прорив в екологічну етику; Київський еколого-культурний центр. 4. вид., доп. К., 2005. 208 с.

Запорожець О. Вибрані психологічні праці. Т. 2 . Москва, 1986. 286 с.

Каткова М.В. Искусство действия: Перформанс — художественное явление второй половины ХХ века. 2014. URL: http://www.dissercat. com/content/iskusstvo-deistviya-performans-khudozhestvennoe- yavlenie-vtoroi-poloviny-khkh-veka

Падалка Г. Педагогіка мистецтва. Теорія і методика викладання мистецьких дисциплін. К.: Освіта України, 2008. 274 с.

Половіна О.А., Кондратець І.В. Педагогічні технології підготовки майбутніх вихователів до фор- мування художньо-продуктивної компетентності дітей дошкільного віку. Освіта ХХІ століття: ре- алії, виклики, тенденції розвитку: кол. моногр. / за наук. ред. проф. Г. Цвєткової. Hameln Germany: Inter GING, 2020. С. 384–444.

Половіна О. Освітній напрям «Дитина у світі мистецтва». Стандарт дошкільної освіти. Базовий компонент дошкільної освіти. Нова редакція та поради для організації освітнього проце- су, 2021. Затв. Наказом Міносвіти і науки України від 12.01.2021 р. № 33. URL: https://ezavdnz.mcfr. ua/book?bid=37876

REFERENCES

Standart vyshchoyi osvity Ukrainy: pershyi (bakalavrskyi) riven, haluz znan 01 — “Osvita / Pedahohika”, spetsialnist 012 — “Doshkilna osvita”. (2019). [Standard of Higher Education of Ukraine: First (Bachelor’s) Level, Field of Knowledge 01 — “Education / Pedagogy”, Specialty 012 — “Preschool Education”]. Approved. by Order of the Ministry of Education and Science of Ukraine dated 21.11.2019, № 1456 [in Ukrainian].

Standart vyshchoyi osvity. Druhyi (mahisterskyi riven) vyshchoi osvity. Stupin “mahistr”. Haluz znan 01 “Osvita / Pedahohika”, spetsialnist 012 “Doshkilna osvita” [Standard of Higher Education. The second (Master’s level) of Higher Education. Master’s Degree. Field of knowledge 01 “Education / Pedagogy”, Specialty 012 “Preschool Education”]. Approved by the Order of the Ministry of Education and Science of Ukraine dated 29.04.2020, № 572 [in Ukrainian].

Barb-Gall, Françoise (2014). Yak rozmovliaty z dit’my pro mystetstvo [How to Talk to Children about Art]. Lviv: Staryi Lev Publishing House. 192 p. [in Ukrainian].

Bielienka, H. V. (2011). Formuvannia profesiynoi kompetentnosti suchasnoho vykhovatelia doshkilnoho navchalnoho zakladu [Formation of Professional Competence of a Modern Educator of a Preschool Education Institution]. Kyiv: University, 320 p. [in Ukrainian].

Boreiko, V. (2005). Proryv v ekolohichnu etyku [Break through Environmental Ethics]. Kyiv, Ecological and Cultural Center, 4th ed., ext., Kyiv, 208 p. [in Ukrainian].

Zaporozhets, O. (1986). Vybrani psykholohichni pratsi [Selected Psychological Works]. Vol. 2, Moskva, 286 p. [in Ukrainian].

Katkova, M. V. (2014). Iskusstvo deistviia: Performans — khudozhestvennoyie yavlenie vtoroi poloviny XX veka [The Art of Action: Performance — an artistic phenomenon of the second half of the 20th century] [in Russian].

http://www.dissercat.com/content/iskusstvo-deistviya-performans-khudozhestvennoe-yavlenie-vtoroi- poloviny-khkh-veka

Padalka, H. (2008). Pedahohika mystetstva. Teoriia i metodyka vykladannia mystetskykh dystsyplin [Pedagogy of Art. Theory and Methods of Teaching Art Disciplines]. Osvita Ukrainy, Kyiv, 274 p. [in Ukrainian].

Polovina, O. A. & Kondratets, I. (Ed.) Tsvetkova V. H. (2020). Pedahohichni tekhnolohii pidhotovky maibutnikh vykhovateliv do formuvannia khudozhnio-produktyvnoi kompetentnosti ditei doshkilnoho viku [Pedagogical Technologies for the Preparation of Future Educators to the Formation of Artistic and Productive Competence of Children of Preschool Age]. Osvita XXI stolittia: realii, vyklyky, tendentsii roku: a collectivna monohrafiia, Hameln Germany: Inter GING, pp. 384-444 [in Ukrainian].

Polovina, O. (2021). Osvitnii napriam “Dytyna u sviti mystetstva”. Standart doshkilnoi osvity. Bazovyi komponent doshkilnoi osvity [Educational Direction “Child in the World of Art”. Standard of Preschool Education. The Basic Component of Preschool Education]. Nova redaktsiia ta porady dlia orhanizatsii osvitnioho protsesu, 2021, zatv. Nakazom Minosvity i nauky Ukrayiny vid 12.01.2021 № 33 [in Ukrainian].

Downloads

Опубліковано

2021-06-10

Як цитувати

Кондратець , І., & Половіна , О. (2021). ЖИВОПИСНІ ПЕРФОРМАНСИ: МЕТОДИЧНИЙ ІНСТРУМЕНТАРІЙ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ВИХОВАТЕЛІВ. Педагогічна освіта: Теорія і практика. Психологія. Педагогіка., (35 (1), 83-88. https://doi.org/10.28925/2311-2409.2021.3511

Номер

Розділ

ПРИКЛАДНІ АСПЕКТИ ПРОФЕСІЙНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ