АРТОСВІТА ДІТЕЙ РАННЬОГО ВІКУ: АСПЕКТИ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНОГО СУПРОВОДУ

Автор(и)

  • О. Половіна завідувач кафедри дошкільної освіти Факультету педагогічної освіти Київського Університету імені Бориса Грінченка, кандидат педагогічних наук, доцент https://orcid.org/0000-0001-6021-5677
  • І. Кондратець старший викладач кафедри дошкільної освіти Факультету педагогічної освіти Київського Університету імені Бориса Грінченка, кандидат педагогічних наук https://orcid.org/0000-0001-7816-0766

DOI:

https://doi.org/10.28925/2311-2409.2022.3812

Анотація

Статтю присвячено питанню артосвіти дітей раннього віку на сучасному етапі розвитку дошкільної освіти. Проаналізовано наукові дослідження, які розв’язують проблеми розвитку дітей раннього віку та здійснення психолого-педагогічного супроводу різних видів мистецько- творчої діяльності дітей означеної категорії. Обґрунтувано теоретичні засади артосвіти дітей раннього віку. Розкрито специфіку й потенціал артосвіти: орієнтир на красу та власти- вості звуку, кольору, матеріалу, обстеження матеріалів та їх властивостей, досвід маніпуля- тивних дій, пробудження емоційного відгуку на мистецькі твори. Окреслено позиції, на яких має будуватися освітня взаємодія з дітьми раннього віку: розвиток інтересу до пізнання, актив- ності, допитливості дитини, її відкритості до співдіяльності та спілкування, ініціативності, готовності до експериментування, випробування себе. Схарактеризовано особливості мис- тецько-творчих видів діяльності дітей раннього віку, а саме, художньої-продуктивної, музич- ної, театралізованої. Висвітлено аспекти психолого-педагогічного супроводу артосвіти дітей раннього віку: 1) орієнтація на естетичне сприйняття довкілля й відчуття краси в оточенні; 2) мотивація дітей до дослідницько-мистецької діяльності; 3) надання свободи вибору й самостій- ності в набутті досвіду дій із різними матеріалами; 4) розвиток вольової сфери дітей й бажання отримати результат; 5) закладання основ емоційної, чуттєвої та емпатійної культури дітей раннього віку; 6) підтримка ініціативи та особистісного потенціалу кожної дитини; 7) відчуття природних ритмів, потреб і прагнень дитини раннього віку. У контексті теми розглянуто кон- кретні ситуації, які допомагають педагогам забезпечити ефективність взаємодії з дітьми ран- нього віку. Актуалізовано конструктивний досвід забезпечення психолого-педагогічного супро- воду артосвіти дітей раннього віку.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Виховання дітей раннього віку в закладах дошкільної освіти різних типів: монографія. С. А. Васильєва, Н. В. Гавриш, В. В. Рагозіна. за наук. ред. Н. В. Гавриш. Кропивницький : ІМЕКС- ЛТД, 2021. 226 с.

Державний стандарт дошкільної освіти (нова редакція 2021) Режим доступу: https://mon. gov.ua/storage/app/media/rizne/2021/12.01/Pro_novu_redaktsiyu%20Bazovoho%20komponenta%20 doshkilnoyi%20osvity.pdf

Дитина: Освітня програма розвитку дітей від двох до семи років / наук. кер. проекту: О.В. Огневюк, авт.кол.: Г.В. Бєлєнька, О.Л. Богініч, В.М. Вертугіна [та ін.]. ; наук. ред. : Г.В. Бєлєнька, М.А. Машовець; Мін. осв. і наук. України, Київ. у-нт ім. Б. Грінченка. К.: Київ, у-н-т ім. Б. Грінченка, 2020. 440 с.

Концепція освіти дітей раннього та дошкільного віку / Національна академія педагогічних наук України. Київ: ФОП Ференець В. Б., 2020. 44 с.

Розвиваємо, навчаємо, виховуємо дитину третього року життя: методичний посібник.

Кузьмук Л. І. та ін.; за ред. Т. І. Поніманської. Вид. 3-тє. Київ. Видавничий Дім «Слово», 2019. 568 с.

Половіна О., Кондратець І. Артосвіта: навчально-методичний посібник. Київ. ун-т ім. Б.Грінченка, 2022. 556 с.

Половіна О. А., Кондратець І. В. Дитина у світі мистецтва. Методичні рекомендації до програ- ми Дитина. Авт. кол.: Г. В. Бєлєнька, О. Л. Богініч, В. М. Вертугіна [та ін.]; наук. ред.: Г. В. Бєлєнька, О. А. Половіна, І. В. Кондратець; Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2021. 568 с.

REFERENCES

Vykhovannia ditei rannoho viku v zakladakh doshkilnoi osvity riznykh typiv: monohrafiia (2021)

[Education of young children in preschool education institutions of various types: monograph].

S. A. Vasylieva, N. V. Havrysh, V. V. Rahozina. za nauk. red. N. V. Havrysh. Kropyvnytskyi : IMEKS-LTD. 226 s. (in Ukrainian)

Derzhavnyi standart doshkilnoi osvity (nova redaktsiia 2021) [State standard of preschool education]. Режим доступу: https://mon.gov.ua/storage/app/media/rizne/2021/12.01/Pro_novu_redaktsiyu%20 Bazovoho%20komponenta%20doshkilnoyi%20osvity.pdf

Dytyna: Osvitnia prohrama rozvytku ditei vid dvokh do semy rokiv (2020) [Child: Educational program for the development of children from two to seven years old]. / nauk. ker. proektu: O.V. Ohneviuk, avt.kol.:

H.V. Bielienka, O.L. Bohinich, V.M. Vertuhina [ta in.]. ; nauk. red. : H.V. Bielienka, M.A. Mashovets; Min. osv. i nauk. Ukrainy, Kyiv. u-nt im. B. Hrinchenka. K.: Kyiv, u-n-t im. B. Hrinchenka. 440 s. (in Ukrainian)

Kontseptsiia osvity ditei rannoho ta doshkilnoho viku (2020) [Concept of education of early and pre- school children]. / Natsionalna akademiia pedahohichnykh nauk Ukrainy. Kyiv: FOP Ferenets V. B. 44 s. (in Ukrainian)

Rozvyvaiemo, navchaiemo, vykhovuiemo dytynu tretoho roku zhyttia [We develop, teach, raise a child of the third year of life]: metodychnyi posibnyk (2019). Kuzmuk L. I. ta in.; za red. T. I. Ponimanskoi. Vyd. 3-tie. Kyiv. Vydavnychyi Dim «Slovo». 568 s. (in Ukrainian)

Polovina O., Kondratets I. (2022) Artosvita [Art education]: navchalno-metodychnyi posibnyk. Kyiv. un-t im. B.Hrinchenka. 556 s. (in Ukrainian)

Polovina O. A., Kondratets I. V. (2021) Dytyna u sviti mystetstva [A child in the world of art]. Metodychni rekomendatsii do prohramy Dytyna Avt. kol.: H. V. Bielienka, O. L. Bohinich, V. M. Vertuhina [ta in.]; nauk. red.: H. V. Bielienka, O. A. Polovina, I. V. Kondratets; Kyiv. un-t im. B. Hrinchenka. 568 s. (in Ukrainian)

Downloads


Переглядів анотації: 191

Опубліковано

2022-11-08

Як цитувати

Половіна, О., & Кондратець , І. (2022). АРТОСВІТА ДІТЕЙ РАННЬОГО ВІКУ: АСПЕКТИ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНОГО СУПРОВОДУ. Педагогічна освіта: Теорія і практика. Психологія. Педагогіка., (38 (2), 77–82. https://doi.org/10.28925/2311-2409.2022.3812

Номер

Розділ

ПРИКЛАДНІ АСПЕКТИ ПРОФЕСІЙНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ НАУКИ