ПСИХОЛОГІЧНА ФОРМУЛА БЕЗПЕКИ ЯК КОНЦЕПТУАЛЬНА ОСНОВА ФОРМУВАННЯ НАВИЧОК БЕЗПЕЧНОЇ ПОВЕДІНКИ ОСОБИСТОСТІ

Автор(и)

  • Т. Цюман кандидат педагогічних наук доцент кафедри психології особистості та соціальних практик Київського університету імені Бориса Грінченка https://orcid.org/0000-0002-2363-938X
  • О. Нагула експерт Всеукраїнської благодійної організації «Український фонд “Благополуччя дітей”», практикуючий психолог, кандидат психологічних наук https://orcid.org/0000-0003-0195-022X

DOI:

https://doi.org/10.28925/2311-2409.2021.3513

Анотація

У статті розглянуто наукові дослідження вітчизняних та зарубіжних науковців щодо таких понять, як безпека, психологічна безпека, культура безпеки й підходи до їх вивчення. Обґрунтовано теоретичну базу психологічної формули безпеки в контексті безпечної поведінки людини, засно- ваної на функціонуванні механізмів психіки. Висвітлено й обґрунтовано складові психологічної формули безпеки та їх змістове наповнення. Усвідомлення та професійна рефлексія психологічної формули безпеки суттєво вплинуть на процес формування навичок безпечної поведінки особис- тості, сприятимуть більш ефективним стратегіям конструювання психопрофілактичних про- грам, процесу становлення культури безпеки особистості та суспільства в цілому. Визначено актуальність і наявність підґрунтя для становлення нового напряму у сфері безпеки людини — формування навичок безпечної поведінки.

Посилання

Алєксєєва Т.В. Аналіз психологічних ризиків у процесі розвитку відповідальності студентів ви- щої школи: теоретичні засади. Педагогічний процес: теорія і практика. 2013. Вип. 3. С. 195–204. URL: http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21 ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_ S21STR=pptp_2013_3_23

Аргайл М. Межличностное общение / сост. и общ. ред. Н.В. Казариновой, В.М. Погольши. Санкт-Петербург: Питер, 2001. 512 с.: ил. (Серия «Хрестоматия по психологии»).

Баева И.А. Психология безопасности: история, становление, перспективы. Национальный психологический журнал, 2007. №1 (2). С. 65–69.

Баева И.А. Психологическая защищенность и психологическая безопасность современного че- ловека URL: http://www.web.ruscenter.ru/ conf2/baeva.doc. Заголовок з екрана.

Баева И.А., Баев Н.Н. Психологические ресурсы защищенности студентов как показатель психологической безопасности личности. Психологическая наука и образование. 2013. № 1. С. 1–9. URL: http://psyedu.ru/files/articles/psyedu_ru_2013_1_3231.pdf

Карамушка Л.М., Дектярьова Т.В. Дослідження змісту психологічної безпеки освітнього середо- вища вищих навчальних закладів. Правничий вісник Університету «КРОК», 2013. № 16. С. 203–210.

Слюсаревський М.М. Психологічна безпека людини в онтологічному і гносеологічному вимірах. Післямова до роботи, відзначеної Державною премією України в галузі науки та техніки. Наукові студії з соціальних та політичних наук. 2020. Вип. 45 (48). С. 7–26.

Povey J.-L., Boreham P., Tomaszewski W. (2013). The Development of a New Multi-Faceted Model of Social Wellbeing: Does income level make a difference? Journal of Sociology. Vol. 52, No 2, 155–172. URL: https://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/1440783313507491

Prilleltensky, I. (2005). Promoting Well-Being: Time for a paradigm shift in health and human services.

Scandinavian Journal of Public Health. Vol. 33, suppl. 66, 53–60.

Scribner Dictionary. Mission Hills, 1986. 1190 р. Р. 200.

Sheldon K. M., Kasser T. (2001). Getting Older, Getting Better? Personal Strivings and Psychological Maturity across the Life Span. Developmental Psychology. Vol. 37, No 4. Р. 491–501.

REFERENCES

Alieksieieva, T. V. (2013). Analiz psykholohichnykh ryzykiv u protsesi rozvytku vidpovidalnosti studentiv vyshchoi shkoly: teoretychni zasady. Psykholohiia, 2013, 195–204 [in Ukrainian].

http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID

=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_

S21STR=pptp_2013_3_23

Arhail, M. (2001). Mezhlichnostnoie obshchenie. Sostavlenie i obshchaia redaktsiia N. V. Kazarinovoi,

V. M. Pogolshi, SPb.: Piter, 512 p. [in Russian].

Baieva, I. A. (2007). Psikhologiia bezopasnosti: istoriia, stanovlenie, perspektivy. Natsionalnyi psikhologicheskii zhurnal, 2007, 1 (2), 65–69 [in Russian].

Baieva, I. A. Psikhologicheskaia zashchishchennost i psikhologicheskaia bezopasnost sovremennogo cheloveka [in Russian].

www.web.ruscenter.ru/ conf2/baeva.doc

Baieva, I. A., Baiev, N. N. (2013). Psikhologicheskieye resursy zashchishchennosti studentov kak pokazatel psikhologicheskoi bezopasnosti lichnosti. Psykhologicheskaia nauka i obrazovanie, 2013, 1, 1–9 [in Russian].

http://psyedu.ru/files/articles/psyedu_ru_2013_1_3231.pdf

Karamushka, L. M., Dektiarova, T. V. (2013). Doslidzhennia zmistu psykholohichnoi bezpeky osvitnioho seredovyshcha vyshchykh navchalnykh zakladiv. Pravnychyi visnyk Universytetu “KROK”, 2013, 16, 203– 210 [in Ukrainian].

Sliusarevskyi M. M. (2020). Psykholohichna bezpeka liudyny v ontolohichnomu i hnoseolohichnomu vymirakh. Pisliamova do roboty, vidznachenoi Derzhavnoiu premiieiu Ukrainy v haluzi nauky ta tekhniky. Naukovi studii z sotsialnykh ta politychnykh nauk, 2020, Vyp. 45 (48), pp. 7–26.

Povey, J.-L., Boreham, P., Tomaszewski, W. (2013). The Development of a New Multi-Faceted Model of Social Wellbeing: Does income level make a difference? Journal of Sociology, Vol. 52, No 2, 155–172 [in English].

https://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/1440783313507491

Prilleltensky, I. (2005). Promoting Well-Being: Time for a paradigm shift in health and human services.

Scandinavian Journal of Public Health, Vol. 33, suppl. 66, 53–60 [in English].

Scribner Dictionary. (1986). Mission Hills, 1190 p., p. 200 [in English].

Sheldon, K. M., Kasser, T. (2001). Getting Older, Getting Better? Personal Strivings and Psychological Maturity across the Life Span. Developmental Psychology, Vol. 37, No 4, 491–501 [in English].

Downloads

Опубліковано

2021-06-10

Як цитувати

Цюман, Т., & Нагула , О. (2021). ПСИХОЛОГІЧНА ФОРМУЛА БЕЗПЕКИ ЯК КОНЦЕПТУАЛЬНА ОСНОВА ФОРМУВАННЯ НАВИЧОК БЕЗПЕЧНОЇ ПОВЕДІНКИ ОСОБИСТОСТІ. Педагогічна освіта: Теорія і практика. Психологія. Педагогіка., (35 (1), 94-100. https://doi.org/10.28925/2311-2409.2021.3513

Номер

Розділ

ПСИХОЛОГІЯ І СОЦІОЛОГІЯ У КОНТЕКСТІ СУЧАСНОЇ НАУКИ