ПСИХОЛОГІЧНІ УМОВИ РЕЗИЛЬЄНТНОСТІ ПЕДАГОГА В ПЕРІОД ВОЄННОГО СТАНУ

Автор(и)

  • Т. Цюман кандидат педагогічних наук, доцент кафедри психології особистості та соціальних практик Київського університету імені Бориса Грінченка https://orcid.org/0000-0002-2363-938X
  • О. Нагула експерт Всеукраїнської благодійної організації «Український фонд “Благополуччя дітей», практикуючий психолог, кандидат психологічних наук https://orcid.org/0000-0003-0195-022X
  • З. Адамська кандидат психологічних наук, доцент кафедри психології розвитку та консультування Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка https://orcid.org/0000-0002-8288-836X

DOI:

https://doi.org/10.28925/2311-2409.2022.3813

Анотація

У статті здійснено теоретико-методологічний аналіз основних наукових підходів до визна- чення резильєнтності у вітчизняній і зарубіжній психології, звернено увагу на концептуальні ідеї щодо обґрунтування психологічних умов розвитку резильєнтності: 1) відновлення відчуття безпеки через розуміння специфіки проживання кожною людиною ситуацій, пов’язаних із загро- зою життю в умовах воєнного стану; 2) безпечне та екологічне реагування на емоційні про- блеми особистості, які накопичуються через значні стрес-фактори, пов’язані із порушенням базового відчуття безпеки та військовими діями; 3) врахування особливостей функціонування мозку в умовах зовнішніх загроз; 4) формування резильєнтного освітнього середовища, напо- вненого груповими та суспільними цінностями; 5) опора на ресурс психологічного та фізичного комфорту, який є важливим елементом для відновлення резильєнтності особистості. Визначені умови лягли в основу спеціально сформованих для використання у освітянському середовищі Правил Стійкості Педагога: 1) «Дбаємо про власну безпеку та захищеність тих, хто поруч»;

2) «Реагуємо на свої почуття та допомагаємо дітям проживати їхні»; 3) «Враховуємо можли- вості мозку, що працює у стресі»; 4) «Створюємо середовище спільних цінностей»; 5) «Плекаємо майстерність турбуватися про себе». Розкрито психологічний зміст п’яти правил стійкості педагога, заснованих на основних складових резильєнтності. Обґрунтовано авторські підходи до плекання резильєнтності педагога на основі запропонованих психологічних правил стійкості,

які враховують найефективніші сучасні психологічні практики. Охарактеризовано особливості та рекомендації щодо використання правил стійкості педагога, який навчає в умовах воєнного стану. Акцентовано увагу на тому, що емоційно стабільний педагог може стати для дітей пси- хологічною опорою та джерелом психологічної безпеки. Запропоновані правила, їх психологіч- ний зміст та рекомендації щодо ефективної імплементації в освітньому процесі можуть бути корисними освітянам, як для власної самопідтримки, так і для підтримки психологічної стій- кості учнів в умовах війни.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Адаменко Л. С. Актуальні підходи до проблеми дослідження резильєнтності. Вісник Національного університету оборони України. Питання психології. 2020. №5 (58). С. 5–13.

Бердник Г.Б. Дослідження стресостійкості особистості майбутнього практичного психолога в процесі професійної підготовки у ВНЗ. Вісник післядипломної освіти. 2009. №11(2). С. 19–28

Романчук О. Психологічна стійкість в умовах війни: індивідуальний та національний вимір. URL:https://i-cbt.org.ua/resilience_ukraine/

Сапольські Р. М. Чому зебри не страждають на виразку / пер. з анг. О Лобастова / Роберт М. Сапольські. Харків: «Ранок» : Фабула, 2022. 400 с.

Циганчук Т. Динаміка переживання стресу студентами вищих навчльних закладів : дис. … канд. психол. наук : спец. 19.00.01 “Загальна психологія; історія пихології”. Ін-т психології ім. Г.С. Костюка АПН України. К., 2011. 274 с.

Як вчити та навчатись в умовах війни [Електронний ресурс] / Т. П.Цюман, З. М. Адамська, О. Л. Нагула, К. В. Пуха // Інформаційно-методичні матеріали для дорослих (учителів, викладачів, психологів) зі створення сприятливих умов для навчання та розвитку в умовах воєнного часу. 2022. URL: https://childfund.org.ua/Uploads/Files/books_pdf/How-to-teach-and-learn.pdf.

Davidson, Jonathan R. T., Payne, Victoria M., Connor, Kathryn M., Foa, Edna B., at all. Trauma, re- silience, and saliostasis: Effects of treatment in post-traumatic stress disorder. International Clinical Psychopharmacology: January 2005. Vol. 20. Issue 1. P. 43-48

Germezy N., Masten A. The study of stress and competence in children: a building block for develop- mental psychopathology. Child development. 1984. No 55. P. 97–111.

Hellerstein, D. How I can become resilient. Heal Your Brain. URL: https://www.psychologytoday.com/ us/blog/heal-your-brain/201108/how-can-i-become-more-resilient

Neman, R. APA’s resilience initiative. Professional psychology : research and practice. 2005. No 36. P. 227.

Payne, K. Connor International Clinical Psychopharmacology. 2005. No 20. P. 43–48.

Vanistendal, S. « Resilience et spiritualite « dans Les cahlers du BICE, Geneve, 2002

Werner, E. E., & Smith, R. S. Journeys from Childhood to Midlife: Risk, Resilience, and Recovery. Cornell University Press. 2001

Werner, E., Smith R. Overcoming the odds: high risk children from birth to adulthood. Ithaca, New York: Cornell University Press. 1992

REFERENCES

Adamenko L. S. Aktualni pidkhody do problemy doslidzhennia rezylientnosti. [Current approach- es to the problem of resilience research.] Visnyk Natsionalnoho universytetu oborony Ukrainy / Pytannia psykholohii. 2020. №5 (58). S. 5–13

Berdnyk H.B. Doslidzhennia stresostiikosti osobystosti maibutnoho praktychnoho psykholoha v protsesi profesiinoi pidhotovky u VNZ. [A study of the stress resistance of the personality of the future practitioner psychologist in the process of professional training at a university.] Visnyk pisliadyplomnoi osvity. 2009. № 11(2). S. 19–28

Romanchuk O. Psykholohichna stiikist v umovakh viiny: indyvidualnyi ta natsionalnyi vymir. [Psychological stoicism in war conditions: individual and national measurement.] URL: https://i-cbt.org. ua/resilience_ukraine/

Sapolski R. M. Chomu zebry ne strazhdaiut na vyrazku. [Why zebras do not suffer from ulcers] / per. z anh. O Lobastova / Robert M. Sapolski. Kharkiv: “Ranok” : Fabula, 2022. 400 s.

Tsyhanchuk Dynamika perezhyvannia stresu studentamy vyshchykh navchlnykh zakladiv. [Dynamics of experiencing stress by students of higher educational institutions] : dys. … kand. psykhol. nauk : spets.

00.01 “Zahalna psykholohiia; istoriia pykholohii”. In-t psykholohii im. H.S. Kostiuka APN Ukrainy. K., 2011. 274.

Iak vchyty ta navchatys v umovakh viiny. [How to teach and study in the conditions of war] [Elektronnyi resurs] / T. P.Tsiuman, Z. M. Adamska, O. L. Nahula, K. V. Pukha // Informatsiino-metodychni materialy dlia doroslykh (uchyteliv, vykladachiv, psykholohiv) zi stvorennia spryiatlyvykh umov dlia navchannia ta rozvytku v umovakh voiennoho chasu. 2022. URL: https://childfund.org.ua/Uploads/Files/books_pdf/ How-to-teach-and-learn.pdf.

Davidson, Jonathan R. T., Payne, Victoria M., Connor, Kathryn M., Foa, Edna B., at all. Trauma, re- silience, and saliostasis: Effects of treatment in post-traumatic stress disorder. International Clinical Psychopharmacology: January 2005. Vol. 20. Issue 1. P. 43-48

Germezy N., Masten A. The study of stress and competence in children: a building block for develop- mental psychopathology. Child development. 1984. No 55. P. 97–111.

Hellerstein, D. How I can become resilient. Heal Your Brain. URL: https://www.psychologytoday.com/ us/blog/heal-your-brain/201108/how-can-i-become-more-resilient

Neman, R. APA’s resilience initiative. Professional psychology : research and practice. 2005. No 36. P. 227.

Payne, K. Connor International Clinical Psychopharmacology. 2005. No 20. P. 43–48.

Vanistendal, S. « Resilience et spiritualite « dans Les cahlers du BICE, Geneve, 2002

Werner, E. E., & Smith, R. S. Journeys from Childhood to Midlife: Risk, Resilience, and Recovery. Cornell University Press. 2001

Werner, E., Smith R. Overcoming the odds: high risk children from birth to adulthood. Ithaca, New York: Cornell University Press. 1992

Downloads


Переглядів анотації: 691

Опубліковано

2022-12-03

Як цитувати

Цюман , Т., Нагула , О., & Адамська , З. (2022). ПСИХОЛОГІЧНІ УМОВИ РЕЗИЛЬЄНТНОСТІ ПЕДАГОГА В ПЕРІОД ВОЄННОГО СТАНУ. Педагогічна освіта: Теорія і практика. Психологія. Педагогіка., (38 (2), 83–89. https://doi.org/10.28925/2311-2409.2022.3813

Номер

Розділ

ПСИХОЛОГІЯ І СОЦІОЛОГІЯ У КОНТЕКСТІ СУЧАСНОЇ НАУКИ