ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНИЙ СУПРОВІД ФОРМУВАННЯ НАВИЧОК БЕЗПЕЧНОЇ ПОВЕДІНКИ ДИТИНИ (НА ПРИКЛАДІ ОНЛАЙН КУРСУ ДЛЯ РОБОТИ З ДІТЬМИ «Я ВМІЮ СЕБЕ ЗАХИСТИТИ»)

Автор(и)

  • Т. Цюман кандидат педагогічних наук, доцент кафедри психології особистості та соціальних практик Київського університету імені Бориса Грінченка https://orcid.org/0000-0002-2363-938X
  • О. Нагула експерт Всеукраїнської благодійної організації «Український фонд “Благополуччя дітей”», практикуючий психолог, кандидат психологічних наук https://orcid.org/0000-0003-0195-022X

DOI:

https://doi.org/10.28925/2311-2409.2021.3615

Анотація

У статті обґрунтовано авторську концепцію формування навичок безпечної поведінки дитини. Розкрито психологічний зміст п’яти правил безпечної поведінки, заснованих на функціонуванні механізмів психіки дитини. Висвітлено та обґрунтовано складові, змістове наповнення та особливості використання онлайн курсу “Я вмію себе захистити” для роботи з дітьми з формування навичок безпечної поведінки. Зазначено, що формат онлайн взаємодії потребує від педагогів специфічної підготовки до занять, зокрема до конструювання освітнього онлайн простору, умов співпраці з дітьми та вибору онлайн інструментів. Окреслено, що онлайн вза- ємодія базується на додатковому стимулюванні активності усіх задіяних у процес опанування теоретичними знаннями та практичними навичками безпечної поведінки.

Посилання

Васильєва Р. Ю. Підготовка майбутніх учителів до формування безпечної поведінки підлітків у позаурочній діяльності : автореф. Дис. На здобуття наук. Ступеня канд. : спец. 13.00.04 «теорія і методика професійної освіти» / Васильєва Регіна Юхимівна. Житомир, 2010. 20 с.

Психологічний словник [Текст] / авт.-уклад. В. В. Синявський, О. П. Сергєєнкова ; ред. Н. А. Побірченко. К. : Науковий світ, 2007. 274 с.

Формування навичок безпечної поведінки дітей. Частина 2. Я вмію себе захистити : метод. Посібник / автори-упоряд.: Цюман Т.П., Нагула О.Л.; за заг. Ред. Цюман Т.П. К.: Видавництво: ФОП Буря О.Д., 2017. 44 с.

Цюман, Т., & Нагула , О. (2021). Психологічна формула безпеки як концептуальна основа форму- вання навичок безпечної поведінки особистості. Педагогічна освіта: Теорія і практика. Психологія. Педагогіка. (35 (1), 94-100. https://doi.org/10.28925/2311-2409.2021.3513

REFERENCES

Vasylieva R. Yu. Pidhotovka maibutnikh uchyteliv do formuvannia bezpechnoi povedinky pidlitkiv u pozaurochnii diialnosti : avtoref. Dys. Na zdobuttia nauk. Stupenia kand. [Training of Future teachers for formation of safe ehavior of adolescents in out-of-school activity]: spets. 13.00.04 “teoriia I metodyka profesiinoi osvity” / Vasylieva Rehina Yukhymivna — Zhytomyr, 2010. — 20 s.

Psykholohichnyi slovnyk [Tekst] [Psychological dictionary] / avt.-uklad. V. V. Syniavskyi,

O. P. Serhieienkova ; red. N. A. Pobirchenko. — K. : Naukovyi svit, 2007. — 274 s.

Formuvannia navychok bezpechnoi povedinky ditei. Chastyna 2. Ya vmiiu sebe zakhystyty [Formation of skills of safe behavior of children. Part 2. I know how to protect myself]: metod. Posibnyk / avtory- uporiad.: Tsiuman T.P., Nahula O.L.; za zah. Red. Tsiuman T.P. — K.: Vydavnytstvo: FOP Buria O.D., 2017. — 44 s.

Tsiuman, T.,& Nahula, O.(2021). Psykholohichnaformulabezpekyyakkontseptualnaosnovaformuvannia navychok bezpechnoi povedinky osobystosti. [Psychological formula of security as a conceptual basis for formation of safe behavior skills.] Pedahohichna osvita: Teoriia I praktyka. Psykholohiia. Pedahohika., (35 (1), 94-100. https://doi.org/10.28925/2311-2409.2021.3513

Downloads

Опубліковано

2022-01-31

Як цитувати

Цюман, Т., & Нагула, О. (2022). ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНИЙ СУПРОВІД ФОРМУВАННЯ НАВИЧОК БЕЗПЕЧНОЇ ПОВЕДІНКИ ДИТИНИ (НА ПРИКЛАДІ ОНЛАЙН КУРСУ ДЛЯ РОБОТИ З ДІТЬМИ «Я ВМІЮ СЕБЕ ЗАХИСТИТИ»). Педагогічна освіта: Теорія і практика. Психологія. Педагогіка., (36 (2), 114-119. https://doi.org/10.28925/2311-2409.2021.3615

Номер

Розділ

ПСИХОЛОГІЯ І СОЦІОЛОГІЯ У КОНТЕКСТІ СУЧАСНОЇ НАУКИ