ВПРОВАДЖЕННЯ УНІВЕРСАЛЬНОГО ДИЗАЙНУ В ЗАКЛАДИ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ: АУДИТ ДОСТУПНОСТІ

Автор(и)

  • Л. Ільїч завідувачка кафедри управління Факультету інформаційних технологій та управління Київського університету імені Бориса Грінченка, доктор економічних наук, доцент https://orcid.org/0000-0002-8594-1824
  • М. Науменко студентка другого курсу другого (магістерського) освітнього рівня спеціальності 073 «Менеджмент», ОП «Управління закладом освіти (за рівнями)» Факультету інформаційних технологій та управління, викладач кафедри дошкільної освіти Педагогічного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка https://orcid.org/0000-0001-8927-4427

DOI:

https://doi.org/10.28925/2311-2409.2021.367

Анотація

У статті висвітлено проблему впровадження універсального дизайну в заклади загальної серед- ньої освіти України; визначено нормативно-правові основи впровадження універсального дизайну, а саме: Декларація про права людини, Конвенція ООН про права дитини; Конвенція про боротьбу з дискримінацією, Всесвітня декларація «Освіта для всіх», Саламанська декларація; здійснено ана- ліз Національної доктрини розвитку освіти, де вказано, що створення умов для розвитку осо- бистості і творчої самореалізації кожного громадянина України свідчить про те, що сучасна система освіти України базується на ідеях гуманістичної освітньої парадигми, сутність якої відповідає запитам здобувачів освіти, з притаманними їм сучасними цінностями та взаємодії учасників освітнього процесу, побудованій на особистісно-орієнтованому та компетентніс- ному підходах; описано підходи до визначення поняття «універсальний дизайн» (Закон України про освіту визначає універсальний дизайн у сфері освіти як дизайн предметів, навколишнього середовища, освітніх програм та послуг, що забезпечує їх максимальну придатність для вико- ристання усіма особами без необхідної адаптації чи спеціального дизайну). Зазначено, що освіта України зазнає активної трансформації шляхом впровадження реформи Нової української школи, концепція якої враховує принципи універсального дизайну такі як: рівноправне використання, гнучкість у використанні, просте та інтуїтивне використання, сприйняття інформації неза- лежно від сенсорних можливостей користувачів, терпимість до помилок, низький рівень фізич- них зусиль, наявність необхідного розміру та простору; виокремлено індивідуальні особливості учнів у трьох напрямах діяльності, де найбільш виражені відмінні риси особистості, оскільки для ефективного впровадження універсального дизайну вчитель має застосовувати індивідуаль- ний підхід до кожного учня.

Посилання

Абросімова І., Кизимчук О. Інклюзивний дизайн та його використання. URL: https://er.knutd.edu. ua/bitstream/123456789/13331/1/Abrosimova_05-06.06.2019.pdf (Дата звернення: 18.05.2021).

Байда Л. (2020). Як застосовувати в школах універсальний дизайн, стандарти доступності й розумне пристосування. URL: https://nus.org.ua/articles/yak-zastosovuvaty-v-shkolah-universalnyj- dyzajn-standarty-dostupnosti-j-rozumne-prystosuvannya/ (Дата звернення: 21.03.2021)

Закон України Про освіту. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19#Text (Дата звернен- ня: 17.04.2021).

Національна доктрина розвитку освіти. 2002. С. 12–24.

Носенко Ю. (2018) Технології підтримки універсального дизайну в освіті. URL: https://lib.iitta.gov. ua/711688/1/Nosenko.pdf (Дата звернення: 22.03.2021).

Паламар С.П. (2018) Компетентнісний підхід як методологічний орієнтир модернізації сучасної освіти. Освітологічний дискурс: електронне наукове фахове видання. № 1-2 (20-21). С. 267-278. https://doi.org/10.28925/2312-5829.2018.1-2.77621

Паламар С.П., Науменко М.С. (2020) Підготовка майбутніх вихователів дітей дошкільного віку в контексті сучасних освітніх парадигм. Освітологічний дискурс: електронне наукове фахове ви- дання № 2 (29). с. 105-120. https://doi.org/10.28925/2312-5829.2020.2.9

Сидорченко О. І., Палій С. М. (2015) Універсальний дизайн як спосіб вирішення проблем доступ- ності. Научный взгляд в будущее. Т. 10. № 1.1. С. 148-152.

Універсальний дизайн в освіті: посібник. Київ: ТОВ «Видавничий дім «Плеяди», 2015. 76 с.

Contextual Bases for Integrating Universal Design into the U.N. Convention on Persons with Disabilities

[Electronic resource]. 2004. Access mode: http://www.un.org/esa/socdev/enable/rights/ahc3aa.pdf

Council of Europe Resolution ‘Achieving full participation through Universal Design’ [Electronic resource]. 2007 Access mode: http://www.accessibletourism.org/resources/resap_2007_3e_achieving-full- participation-throughuniversal-design.pdf

Resolution of the Council of the European Unionand the Representatives of the Governments of the Member States, meeting within the Council, on a new European disability framework [Electronic resource]. 2010. Access mode: http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/EN/TXT/?uri=CELEX:42010X1120(02)

REFERENCES

Abrosimova I., Kizimchuk О. (2019). Inkliuzyvnyi dyzain ta yoho vykorystannia [Inclusive design and its use] [in Ukrainian].

https://er.knutd.edu.ua/bitstream/123456789/13331/1/Abrosimova_05-06.06.2019.pdf

Baida L. (2020). Yak zastosovuvaty v shkolakh universalnyi dyzain, standarty dostupnosti y rozumne prystosuvannia [How to apply universal design accessibility standards and smart adaptation in schools] [in Ukrainian].

https://nus.org.ua/articles/yak-zastosovuvaty-v-shkolah-universalnyj-dyzajn-standarty-dostupnosti-j- rozumne-prystosuvannya/

Zakon Ukrainy Pro osvitu (2017). [Law of Ukraine on Education] [in Ukrainian]. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19#Text

Natsionalna doktryna rozvytku osvity [National doctrine of education development], 2002. P. 12–24. [in Ukrainian].

Nosenko J. (2018). Tekhnolohii pidtrymky universalnoho dyzainu v osviti [Technology support of universal design in education] [in Ukrainian].

https://lib.iitta.gov.ua/711688/1/Nosenko.pdf

Palamar S.P. (2018). Kompetentnisnyi pidkhid yak metodolohichnyi oriientyr modernizatsii suchasnoi osvity [Competence approach as a methodological guideline for the modernization of modern education].

Educational discourse: electronic scientific professional publication. № 1-2 (20-21). P. 267-278. [in Ukrainian]. https://doi.org/10.28925/2312-5829.2018.1-2.77621

Palamar S.P., Naumenko M.S. (2020). Pidhotovka maibutnikh vykhovateliv ditei doshkilnoho viku v konteksti suchasnykh osvitnikh paradyhm [Preparation of future educators of preschool children in the context of modern educational paradigms]. Educational discourse: electronic scientific professional publication. № 2 (29). p. 105-120. [in Ukrainian]. https://doi.org/10.28925/2312-5829.2020.2.9

Sydorchenko O. I., Palii S.M. (2015) Universalnyi dyzain yak sposib vyrishennia problem dostupnosti [Univeral design as method of decision of problems of availability]. A scientific look into the future. Т. 10.

№ 1.1. P. 148-152. [in Ukrainian].

Universalnyi dyzain v osviti [Univeral desigh in education]: manual. Kyiv: “Pleyady” Publishing House llc, 2015. 76 p. [in Ukrainian].

Contextual Bases for Integrating Universal Design into the U.N. Convention on Persons with Disabilities. 2004. [in English].

http://www.un.org/esa/socdev/enable/rights/ahc3aa.pdf

Council of Europe Resolution ‘Achieving full participation through Universal Design’. 2007. [in English].

http://www.accessibletourism.org/resources/resap_2007_3e_achieving-full-participation- throughuniversal-design.pdf

Resolution of the Council of the European Union and the Representatives of the Governments of the Member States, meeting within the Council, on a new European disability framework. 2010. [in English].

http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/EN/TXT/?uri=CELEX:42010X1120(02)

Downloads

Опубліковано

2022-01-31

Як цитувати

Ільїч , Л., & Науменко, М. (2022). ВПРОВАДЖЕННЯ УНІВЕРСАЛЬНОГО ДИЗАЙНУ В ЗАКЛАДИ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ: АУДИТ ДОСТУПНОСТІ. Педагогічна освіта: Теорія і практика. Психологія. Педагогіка., (36 (2), 62-67. https://doi.org/10.28925/2311-2409.2021.367

Номер

Розділ

ПРИКЛАДНІ АСПЕКТИ ПРОФЕСІЙНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ