УНІВЕРСАЛЬНИЙ ДИЗАЙН ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ УКРАЇНИ: ДОСТУПНІСТЬ ІНФОРМАЦІЙНОГО ПРОСТОРУ

Автор(и)

  • С. Паламар заступник декана з наукової роботи Факультету педагогічної освіти, Київський університет імені Бориса Грінченка, кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник https://orcid.org/0000-0001-6123-241X
  • М. Науменко викладач кафедри дошкільної освіти Факультету педагогічної освіти Київського університету імені Бориса Грінченка https://orcid.org/0000-0001-8927-4427

DOI:

https://doi.org/10.28925/2311-2409.2022.3811

Анотація

У статті висвітлено проблему впровадження універсального дизайну в заклади загальної серед- ньої освіти України; визначено нормативно-правові основи щодо створення та ведення сайтів закладів освіти, а саме: Закон України Про інформацію, Закон України Про освіту, Закон України Про захист персональних даних, Закон України Про авторське право і суміжні права, Типове Положення про сайт закладу освіти, Методичні рекомендації щодо організації роботи сайту закладу освіти (із фокусом на повагу прав людини в онлайновому просторі та інших чинних нор- мативно-правових актів; здійснено аналіз сучасної літератури щодо впровадження універсаль- ного дизайну в заклади освіти України, який засвідчив актуальність теми дослідження та є під- ставою до зміни філософії закладів освіти шляхом реалізації концепції універсального дизайну, адже доступність важлива усім і має стати способом інвестування в суспільство для всіх його членів, а дотримання норм і стандартів доступності є обов’язковим у всіх сферах людської діяль- ності, в першу чергу у сфері освіти; наведено відмінні риси навчання в звичайному класі та класі з універсальним дизайном; розроблено карту для аналізу сайтів закладів освіти за певними кри- теріями та показниками, які їх визначають на наявність елементів універсального дизайну; про- аналізовано сайти закладів освіти різних рівнів та форм власності міста Києва з метою визна- чення елементів універсального дизайну, що застосовуються.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

С. Паламар, заступник декана з наукової роботи Факультету педагогічної освіти, Київський університет імені Бориса Грінченка, кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник

deputy dean for scientific work of the Faculty of Pedagogical Education,
Borys Grinchenko Kyiv University,
candidate of pedagogical sciences, senior researcher

Посилання

Абросімова І., Кизимчук О. Інклюзивний дизайн та його використання. URL: https://er.knutd. edu.ua/bitstream/123456789/13331/1/Abrosimova_05-06.06.2019.pdf (дата звернення 05.10.2022)

Байда Л. (2020). Як застосовувати в школах універсальний дизайн, стандарти доступності й розумне пристосування. URL: https://nus.org.ua/articles/yak-zastosovuvaty-v-shkolah-universalnyj- dyzajn-standarty-dostupnosti-j-rozumne-prystosuvannya/ (Дата звернення: 21.10.2022)

Закон України «Про авторське право і суміжні права». URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/ show/3792 12/stru2 (Дата звернення: 10.10.2022).

Закон України Про освіту. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19#Text (Дата звернен- ня: 10.10.2022).

Конвенція про права інвалідів. Резолюція Генеральної асамблеї ООН № 61/106, прийнята на шістдесят першій сесії ГА ООН 2006 року (Конвенцію ратифіковано законом України № 1767-VI від 16.12.2009). URL: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/995_g71 (Дата звернення: 10.10.2022).

Методичні рекомендації щодо організації роботи сайту закладу освіти(із фокусом на повагу прав людини в онлайновому просторі) / Громко Г.,Мельник О., Сокол І., Черних О. Київ: ВАІТЕ, 2020. 20 с.

Сидорченко О. І., Палій С. М. (2015) Універсальний дизайн як спосіб вирішення проблем до- ступності. Науковий погляд в майбутнє. Т. 10. № 1.1. С. 148-152., С. 150

Bar, L., & Galluzzo, J. (1999). The accessible school: Universal design for educational settings. Berkeley, CA: MIG Communications

Contextual Bases for Integrating Universal Design into the U.N. Convention on Persons with Disabilities [Electronic resource]. 2004. Access mode: http://www.un.org/esa/socdev/enable/rights/ahc3aa.pdf

Mace, R. L., Hardie, G. J., & Place, J. P. (1996). 6 Accessible environments: Toward universal design. Raleigh: North Carolina State University. www.ncsu.edu/ncsu/design/cud/pubs_p/docs/ACC Environments.pdf

ResolutionoftheCounciloftheEuropeanUnionandtheRepresentativesoftheGovernmentsoftheMember States, meeting within the Council, on a new European disability framework [Electronic resource]. 2010. Access mode: http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/EN/TXT/?uri=CELEX:42010X1120(02)

REFERENCES

Abrosimova I., Kizimchuk О. (2019). Inkliuzyvnyi dyzain ta yoho vykorystannia [Inclusive design and its use] [in Ukrainian]. https://er.knutd.edu.ua/bitstream/123456789/13331/1/Abrosimova_05-06.06.2019. pdf

Baida L. (2020). Yak zastosovuvaty v shkolakh universalnyi dyzain, standarty dostupnosti y rozumne prystosuvannia [How to apply universal design accessibility standards and smart adaptation in schools] [in Ukrainian]. https://nus.org.ua/articles/yak-zastosovuvaty-v-shkolah-universalnyj-dyzajn-standarty- dostupnosti-j-rozumne-prystosuvannya/

Zakon Ukrainy “Pro avtorske pravo i symizhni prava” [Law of Ukraine “On copyright and related rights”]. [in Ukrainian URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3792-12/stru2 (Date of application: 10.10.2022).

Zakon Ukrainy Pro osvitu (2017). [Law of Ukraine on Education] [in Ukrainian]. https://zakon.rada. gov.ua/laws/show/2145-19#Text

Convention on the Rights of the Disabled. Resolution of the UN General Assembly No. 61/106, adopted at the sixty-first session of the UN General Assembly in 2006 (the Convention was ratified by the Law of Ukraine No. 1767-VI of 16.12.2009). [in Ukrainian]. URL: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/995_ g71 (Date of application: 10.10.2022).

Metodychni rekomendatsiyi shchodo orhanizatsiyi roboty saytu zakladu osvity (iz fokusom na povahu prav lyudyny v onlaynovomu prostori) [Methodological recommendations for the organization of the website of an educational institution (with a focus on respect for human rights in the online space)] /

H. Gromko, O. Melnyk, I. Sokol, O. Chernykh. Kyiv: VAITE, 2020. 20 p. [in Ukrainian].

Sydorchenko O. I., Palii S.M. (2015) Universalnyi dyzain yak sposib vyrishennia problem dostupnosti [Univeral design as a method of the decision of problems of availability]. A scientific look into the future. Т. 10. № 1.1. P. 148-152. [in Ukrainian].

Bar, L., & Galluzzo, J. (1999). The accessible school: Universal design for educational settings. Berkeley, CA: MIG Communications. [in English].

Contextual Bases for Integrating Universal Design into the U.N. Convention on Persons with Disabilities. 2004. [in English]. http://www.un.org/esa/socdev/enable/rights/ahc3aa.pdf

Mace, R. L., Hardie, G. J., & Place, J. P. (1996). 6 Accessible environments: Toward universal design. Raleigh: North Carolina State University. in English]. www.ncsu.edu/ncsu/design/cud/pubs_p/docs/ACC Environments.pdf

Downloads


Переглядів анотації: 74

Опубліковано

2022-12-07

Як цитувати

Паламар, С., & Науменко, М. (2022). УНІВЕРСАЛЬНИЙ ДИЗАЙН ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ УКРАЇНИ: ДОСТУПНІСТЬ ІНФОРМАЦІЙНОГО ПРОСТОРУ. Педагогічна освіта: Теорія і практика. Психологія. Педагогіка., (38 (2), 69–76. https://doi.org/10.28925/2311-2409.2022.3811

Номер

Розділ

ПРИКЛАДНІ АСПЕКТИ ПРОФЕСІЙНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ НАУКИ

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають